Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › wielkopolskie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Luty 2021

DWUDNIOWY KURS: Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie – szkolenie online

24 lutego_09:00 - 25 lutego_14:00
SZKOLENIE ONLINE
459zł (+VAT)

Termin: 24-25. lutego Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 459 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Szkolenie w formie praktycznych warsztatów ma na celu nauczyć pracowników urzędów obsługi Platformy EPUAP2 oraz podnieść kompetencje osób już obsługującychten system. W dobie coraz większej informatyzacji społeczeństwa oraz obecnej pracowników obecnej sytuacji w jakiej znalazły się urzędy kompetentna obsługa Platformy jest niezbędna w celu sprawniejszego i szybszego załatwiania wielu spraw urzędowych oraz wniosków wpływających od obywateli. Szkolenie ma również na celu wskazać…

Dowiedz się więcej »

3 DNIOWY- KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA- szkolenie online

24 lutego_09:00 - 26 lutego_15:00
SZKOLENIE ONLINE
729zł (+VAT)

Termin: 24-26 LUTY  Miejsce: online  Cena: 729 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: – Przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną – przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji – Omówienie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. – dają możliwość zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego…

Dowiedz się więcej »

Pozwolenie wodnoprawne jako element procesu inwestycyjnego – warsztat online

25 lutego_11:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 25. lutego Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Znaczenie pozwolenia wodnoprawnego w gospodarowaniu wodami - gospodarowanie wodami - wyznaczniki i zakres pojęcia - miejsce pozwolenia wodnoprawnego w zarządzaniu zasobami wodnymi - formy zarządzania zasobami wodnymi i ich wzajemna relacja - pozwolenie wodnoprawne jako forma udzielania zgody wodnoprawnej - katalog sposobów zamierzonego korzystania z wód wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego Postępowanie w sprawie wydania decyzji w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - elementy…

Dowiedz się więcej »

Prosty język w urzędzie – Poprawność językowa tekstów urzędowych

26 lutego_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
199zł (+VAT)

Termin: 26. lutego Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 199 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl     Szkolenie dla urzędników administracji publicznej, w tym kadry kierowniczej urzędów. Dla wszystkich, którzy chcieliby lepiej komunikować się z odbiorcą tworzonych tekstów urzędowych. Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili zastosować zasady prostego języka (plain language) w codziennej pracy , w tym przy tworzeniu tekstów urzędowych. Korzyści dla uczestników: Poprawa umiejętności językowych. Tworzenie tekstów zgodnych z zasadami prostego języka (plain language). Redagowanie pism…

Dowiedz się więcej »

Formy ochrony przyrody a usuwanie drzew (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gatunkowej)

26 lutego_09:00 - 13:30
SZKOLENIE ONLINE
219zł (+VAT)

Termin: 26. lutego  Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 219 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska  tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl  Adresaci: Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, samorządowych kolegiów odwoławczych, wojewódzcy konserwatorzy zabytków, spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, pracownicy spółek miejskich, przedsiębiorstw przesyłowych, jednostek drogowych, kolejowych, zarządcy wód,  pracownicy firm realizujących wycinki, pielęgnację zieleni, pracownicy firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy), osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem, zarządcy wód, itp. Cel: Poznanie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych…

Dowiedz się więcej »

Zasady i tryb organizowania przetargów przez podmioty publiczne na nieruchomości

26 lutego_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
269zł(+VAT)

Termin: 26. luty Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 269 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Przedstawienie procedury przetargowej na nieruchomości publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – ugn i rozporządzenie dotyczące przetargów na zbycie nieruchomości –zasady i formy przeprowadzania przetargów, postępowanie przetargowe, wady nieruchomości i zasady postępowania w zakresie odpowiedzialności podmiotów publicznych zgodnie z kodeksem cywilnym, błędy i uchybienia popełniane przez organizatorów przetargu, skarga na przetarg, orzecznictwo. Pracownicy organów administracji publicznej uczestniczący w postępowaniach przetargowych oraz pracownicy…

Dowiedz się więcej »

Terminowe wydawanie i doręczanie pism i decyzji administracyjnych zgodnych z prawem i zasadami prostego języka urzędowego.

26 lutego_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
319zł(+VAT)

Termin: 26. lutego  Miejsce: ON-LINE Cena: 319 zł (+VAT) , Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Pracownicy urzędów administracji publicznej samorządowej i rządowej wszystkich szczebli i instancji. Osoby biorące udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez podmioty i  instytucje publiczne. Zapoznanie z najbardziej aktualnymi przepisami prawnymi, dotyczącymi terminów załatwiania spraw, procedury doręczania pism i wydawania decyzji w  postępowaniu administracyjnym.  Poza przepisami kodeksu postępowania administracyjnego szkolenie obejmuje również zmiany, które zostały wprowadzone specustawami w związku z epidemią Covid-19.  Oprócz prawidłowych…

Dowiedz się więcej »

Profilaktyka zakażeń SARS – Cov-2 w Domach Pomocy Społecznej i innych placówkach stałego pobytu osób dorosłych.

26 lutego_10:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
200zł (+VAT)

Termin: 26  lutego Miejsce: online  Cena:200 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl DLA KOGO: - dyrektorów/kierowników domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp., - personelu medycznego zatrudnionego w w/w placówkach, odpowiedzialnego za stan sanitarno - higieniczny placówek, - pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.     PROGRAM SZKOLENIA obejmuje: BLOK TEMATYCZNY I: Wytyczne dla personelu sprawującego bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami. Źródła zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Domach Pomocy Społecznej. Aktualne przepisy…

Dowiedz się więcej »

Marzec 2021

Instrukcja: jak przekazać materiały kategorii A do Archiwów Państwowych? – szkolenie online

1 marca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
219zł (+VAT)

Termin: 1. marca Miejsce: Online Cena: 219 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cele szkolenia: Zdobycie wiedzy w jaki sposób prawidłowo przygotować do przekazania oraz przekazywać materiały archiwalne do archiwów państwowych. Adresaci: Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką; Archiwiści zakładowi. Podstawy prawne postępowania z materiałami archiwalnymi Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o Narodowym Zasobie Archiwalnym i archiwach Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz…

Dowiedz się więcej »

Nowe normy żywienia z grudnia 2020 r. i nowe zalecenia żywieniowe z 10.2020 r. – realizacja w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży

1 marca_09:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
200zł (+VAT)

Termin: 01 marca Miejsce: online  Cena:200 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl DLA INTENDENTÓW, MAGAZYNIERÓW I DIETETYKÓW PRACUJĄCYCH W ZAKŁADACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO.   Nowe normy żywienia dzieci i młodzieży – wydanie grudzień 2020: 1.1. Zakres obowiązkowego stosowania norm żywienia w żywieniu dzieci i młodzieży. 1.2. Podział na grupy żywieniowe dzieci żłobkowych, przedszkolnych i szkolnych i normy żywienia dla tych grup.   Piramida żywienia dla dzieci i młodzieży w wieku 4-18 lat, realizacja jej zasad w żywieniu…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.