Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › Warmińsko-mazurskie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Listopad 2020

Akty prawne regulujące zasady przejazdów pojazdów nienormatywnych od 19 października 2012 r. – omówienie

30 listopada_09:00 - 18 grudnia_13:00
SZKOLENIE ONLINE
259zł (+VAT)

Termin: 30. listopada lub 18. grudnia Miejsce: On-line Cena: 259 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu tematyki pojazdów nienormatywnych. Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych, referatów rozwoju i inwestycji, i inni zainteresowani tematyką szkolenia. Akty prawne regulujące zasady przejazdów pojazdów nienormatywnych od 19 października 2012 r. omówienie Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) Ustawa z dnia 21…

Dowiedz się więcej »

Grudzień 2020

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NARUSZENIA STOSUNKÓW WODNYCH – szkolenie online

4 grudnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
289zł (+VAT)

Termin: 04. grudnia  Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 289zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Program szkolenia 1.Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych jako postępowanie administracyjne: - zasady postępowania - cel postępowania - właściwość organów w postępowaniu w przedmiocie naruszenia stosunków , wodnych, w tym w sytuacji położenia gruntu lub gruntów na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów - tryby wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych - charakter dowodu z opinii biegłego w sprawie o naruszenie stosunków…

Dowiedz się więcej »

Formy ochrony przyrody a usuwanie drzew (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gatunkowej)

7 grudnia_09:00 - 13:30
SZKOLENIE ONLINE
219zł (+VAT)

Termin: 7. grudnia  Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 219 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska  tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl  Adresaci: Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, samorządowych kolegiów odwoławczych, wojewódzcy konserwatorzy zabytków, spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, pracownicy spółek miejskich, przedsiębiorstw przesyłowych, jednostek drogowych, kolejowych, zarządcy wód,  pracownicy firm realizujących wycinki, pielęgnację zieleni, pracownicy firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy), osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem, zarządcy wód, itp. Cel: Poznanie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych…

Dowiedz się więcej »

Egzekucja administracyjna w czasie pandemii oraz po jej ustaniu – warsztat online

8 grudnia_09:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
239zł (+VAT)

Termin: 08. grudnia  Miejsce: ONLINE Cena: 239 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Pracownicy spółek, którzy chcą dowiedzieć się lub uporządkować wiedzę, na temat zasad prowadzenia czynności egzekucyjnych i zmian wprowadzonych ustawowo. Cel szkolenia: wskazanie zasad i mechanizmów skutecznej egzekucji należności administracyjnoprawnych, przedstawienie praktycznych aspektów postępowania egzekucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków wierzyciela. Metoda szkolenia: wykład oraz warsztaty w oparciu o praktykę i zgłaszane drogą elektroniczną i w trakcie szkolenia przypadki. 9-10:30 Podmiotowy i przedmiotowy zakres…

Dowiedz się więcej »

WŁASNOŚĆ WÓD – wybrane problemy prawne – szkolenie online

9 grudnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
289zł (+VAT)

Termin: 09. GRUDNIA  Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 289 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Program szkolenia 1.Własność jako pojęcie prawa cywilnego - definicja „własności” - znaczenie pojęcia „własność” w Prawie wodnym 2. Klasyfikacja wód jako podstawa ustalenia właściciela wód - podział wód w ustawie Prawo wodne - sposoby ustalenia charakteru wód - ustalenie właściciela wody w razie rozbieżności między stanem faktycznym a danymi wynikającymi z dokumentów - własność wód a własność gruntów pod wodami 3. Postępowanie…

Dowiedz się więcej »

Instrukcja kancelaryjna – praktyczne warsztaty z zakresu przygotowania i wdrożenia instrukcji kancelaryjnej

10 grudnia_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
239zł (+VAT)

Termin: 10. grudnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 239 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Korzyści ze szkolenia: Zapoznanie się z prawidłowym obiegiem dokumentów; Zdobycie wiedzy jak znakować sprawy; Zapoznanie się z klasyfikacją i kwalifikacją dokumentacji na podstawie JRWA; Zdobycie wiedzy w zakresie prawidłowego przekazywania akt Adresaci: Grupa docelowa: Pracownicy kancelarii, sekretariatów; Pracownicy merytoryczni; Osoby decyzyjne. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego i kancelaryjnego Podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości Rodzaje dokumentacji…

Dowiedz się więcej »

Zarządzanie zasobem mieszkaniowym- szkolenie online

10 grudnia_09:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
259zł (+VAT)

Termin: 10 grudnia  Miejsce: ON-LINE Cena: 259 zł (+VAT) , Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie adresowane jest do: -podmioty biorące udział w szkoleniu: - gminy, zakłady komunalne i inne jednostki samorządu terytorialnego  zajmujące się problematyką mieszkaniową - -- ew. TBS-y zarządzający zasobem mieszkaniowym. Program szkolenia - ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie   gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity: Dz. U 2020r. poz. 611) - oraz…

Dowiedz się więcej »

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

11 grudnia_09:00 - 13:00
289zł (+VAT)

Termin: 11. grudnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 289 zł (+ VAT) ]  Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl GRUPA DOCELOWA: Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr. CEL GŁÓWNY: Wyjaśnienie wątpliwości formalno-prawnych związanych prawidłowym funkcjonowaniem PPK CELE SZCZEGÓŁOWE: Praktyczne przedstawienie procesu zarządzania PPK jednostek organizacyjnych. Omówienie szczegółowe procesów związanych z ww, obszarem oraz proces dokumentowania.   Czy pracownicze plany kapitałowe to powrót do przeszłości – „OFE” PPK w obecnym systemie…

Dowiedz się więcej »

Nowy JPK dla jednostek sektora finansów publicznych od października 2020 roku – zasady stosowania oraz zmiany w ustawie o VAT istotne dla JSFP

11 grudnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
259zł (+VAT)

Termin: 11. grudnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 259 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel.888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Adresaci: Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr. I JPK_V7m i V7k  jako informacja podatkowa dla gmin i powiatów oraz innych jednostek finansów publicznych - aspekty prawne i praktyczne Podstawa prawna przekazywania nowego JPK – wątpliwości prawne w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów: Terminy wdrożenia JPK przez gminy, powiaty i jednostki niescentralizowane po pandemii, co z jednostkami…

Dowiedz się więcej »

Zamykanie projektów unijnych – Szkolenie online

14 grudnia_09:00 - 14:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
329zł(+VAT)

Termin: 14. grudnia  Miejsce: ON-LINE Cena: 329 zł (+VAT) , Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Szkolenie przeznaczone dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych, kadrowych, prawników oraz audytorów zaangażowanych w końcową fazę realizacji projektów unijnych. Weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem kwalifikowalności wydatków a) Główne dylematy w rozliczeniach - czy właściwie je rozwiązaliśmy? - Kwalifikowalność wydatków na wynagrodzenia (umowy o pracę i cywilno-prawne) oraz szczegółowe wymogi dotyczące dokumentowania tych wydatków - Trwałość projektów -…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.