Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Luty 2021

Formy ochrony przyrody a usuwanie drzew (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gatunkowej)

26 lutego_09:00 - 13:30
SZKOLENIE ONLINE
219zł (+VAT)

Termin: 26. lutego  Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 219 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska  tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl  Adresaci: Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, samorządowych kolegiów odwoławczych, wojewódzcy konserwatorzy zabytków, spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, pracownicy spółek miejskich, przedsiębiorstw przesyłowych, jednostek drogowych, kolejowych, zarządcy wód,  pracownicy firm realizujących wycinki, pielęgnację zieleni, pracownicy firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy), osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem, zarządcy wód, itp. Cel: Poznanie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych…

Dowiedz się więcej »

Marzec 2021

Księgowość projektów UE

2 marca_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
325zł(+VAT)

Termin: 02. marca Miejsce: ON-LINE Cena: 325zł (+VAT) , Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność oraz innych zainteresowanych obsługą projektów, w tym koordynatorów projektów. Program szkolenia 1. Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim 2. Zmiany w Nowej Perspektywie 2014-2020 3. Rzeczywiste aspekty regulacji wewnętrznych…

Dowiedz się więcej »

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UE

2 marca_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
259zł (+VAT)

Termin: 2. marca Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena:  259 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zapoznanie i przygotowanie uczestników do samodzielnego zorganizowania oraz usystematyzowania w swojej instytucji procesu archiwizacji i obiegu dokumentów w domenie projektów finansowanych ze środków UE. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zasady, sposoby i metody podejścia do złożoności dokumentacyjnej, przed jakimi stają uczestnicy zespołów projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. W szczególności, szkolenie ma wyrobić u uczestników zrozumienie dla metodologii…

Dowiedz się więcej »

Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014

3 marca_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
289zł(+VAT)

Termin: 03. marca Miejsce: online Cena: 289zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących lub zamierzających realizować projekty współfinansowane z UE, w szczególności do menedżerów projektów, członków zespołów projektowych oraz osób, które podejmują wiążące decyzje w imieniu beneficjenta. W szkoleniu mogą uczestniczyć m.in. pracownicy Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych,  Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców. Wymagania wstępne dla…

Dowiedz się więcej »

Zamykanie projektów unijnych – Szkolenie online

4 marca_09:00 - 14:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
329zł(+VAT)

Termin: 04. marca  Miejsce: ON-LINE Cena: 329 zł (+VAT) , Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie przeznaczone dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych, kadrowych, prawników oraz audytorów zaangażowanych w końcową fazę realizacji projektów unijnych. Weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem kwalifikowalności wydatków a) Główne dylematy w rozliczeniach - czy właściwie je rozwiązaliśmy? - Kwalifikowalność wydatków na wynagrodzenia (umowy o pracę i cywilno-prawne) oraz szczegółowe wymogi dotyczące dokumentowania tych wydatków - Trwałość projektów -…

Dowiedz się więcej »

Rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków UE – 2 dniowy warsztat online

10 marca_09:00 - 11 marca_14:30
SZKOLENIE ONLINE
619zł (+VAT)

Termin: 10-11. marca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 619 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Celem głównym szkolenia jest  przygotowanie do prawidłowego rozliczenia projektów unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020: ·         zapoznanie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności kosztów w Perspektywie Finansowej 2014-2020; ·         analiza obowiązujących zasad w zakresie kwalifikowalności wydatków; ·         przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020 Do szczegółowych celów zajęć zaliczyć można przede wszystkim: ·         Poprawa efektywności w…

Dowiedz się więcej »

Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE

11 marca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
289zł(+VAT)

Termin: 11. marca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 289 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE. Korzyści ze szkolenia: dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze nabędą umiejętności w poprawnym  prowadzeniu ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE, jak również będą mogli samodzielnie zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości z tym związane. Program: Cel i podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości dla projektów finansowanych…

Dowiedz się więcej »

Delegowanie pracowników do pracy w ramach UE.

12 marca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
349zł (+VAT)

Termin: 12 marca  Miejsce: ON-LINE Cena: 349 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie zostało opracowane na kanwie zmian w przepisach prawa europejskiego w zakresie delegowania pracowników do pracy w ramach UE. Polska spośród wszystkich Państw Członkowskich UE deleguje najwięcej pracowników do pracy na terenie UE. Szkolenie zmierza do przedstawienia zasad i form delegowania, z uwzględnieniem szczególnych praw i obowiązków związanych z delegowaniem pracowników do Francji. Szkolenie jest dedykowane dla przedstawicieli przedsiębiorców delegujących swoich pracowników…

Dowiedz się więcej »

Kontrola projektów współfinansowanych ze środków UE: zajęcia warsztatowe w zakresie identyfikacji potencjalnych uchybień i nieprawidłowości

15 marca_09:00 - 16 marca_14:30
SZKOLENIE ONLINE
619zł (+VAT)

Termin: 15-16. marca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 619 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl   Celem głównym oferowanego szkolenia jest właściwe przygotowanie do czynności kontrolnych związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE. Do szczegółowych celów zajęć zaliczyć można przede wszystkim: ·         Minimalizacja zagrożeń wynikających z ryzyka naruszeń Umowy o dofinansowanie projektu ·         Właściwa weryfikacja stopnia założonego postępu rzeczowo-finansowego i jego efektów ·         Zmniejszone ryzyko negatywnych wyników kontroli projektu; ·         Uniknięcie konieczności zwrotu niepoprawnie wykorzystanych lub…

Dowiedz się więcej »

JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

17 marca_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
349zł (+VAT)

Termin: 17 marzec   Miejsce: online  Cena: 349zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl   Program: I. Zasady publikowania ogłoszeń o zamówieniach publicznych, 1. Jawność protokołu postępowania wraz z załącznikami, 2. Jawność Specyfikacji  warunków zamówienia 3. Jawność otwierania ofert.   II. Uczciwa konkurencja w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Zasady opisywania przedmiotu zamówienia, 2. Zasady opisywania warunków udziału w postępowaniu, 3. Zasady dokumentowania spełnienia warunków przedmiotowych i podmiotowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Okoliczności wykluczające wykonawców z postępowania…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.