Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

sierpień 2022

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH

19 sierpnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
270zł (+VAT)

Termin: 19 sierpnia Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena:  270 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie ma na celu zapoznanie i przygotowanie uczestników do samodzielnego zorganizowania oraz usystematyzowania w swojej instytucji procesu archiwizacji i obiegu dokumentów w domenie projektów finansowanych ze środków UE. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zasady, sposoby i metody podejścia do złożoności dokumentacyjnej, przed jakimi stają uczestnicy zespołów projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. W szczególności, szkolenie ma wyrobić u uczestników zrozumienie dla metodologii obiegu…

Dowiedz się więcej »

Podwykonawcy na inwestycji. Umowa o podwykonawstwo – definicja, charakter prawny, cechy

19 sierpnia_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
359zł

Termin: 19 sierpnia Cena: 359 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl   Szkolenie dedykowane pracownikom urzędów i innych jednostek publicznych, którzy zajmują się zamówieniami publicznymi. Agenda szkolenia: 1. Umowa o podwykonawstwo – definicja, charakter prawny, cechy: a. Strony umowy o podwykonawstwo, b. Przedmiot umowy, c. Forma, d. Odpłatność. 2. Obowiązek osobistego świadczenia a podwykonawstwo. 3. Zasada możliwości powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 4. Ochrona podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. 5. Ograniczenia dot. wypłaty wynagrodzenia wykonawcy: a. Wynagrodzenia…

Dowiedz się więcej »

Zamówienia publiczne do 130 tys w pomocy społecznej

19 sierpnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł(+VAT)

Termin: 19. sierpnia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 299 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Pracownicy  pomocy społecznej. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami zamówień publicznych, które weszły w życie z dniem 01.01.2021 r. Szkolenie dotyczy zasad zamawiania dostaw, usług i robót budowlanych w kwocie do 130 000 zł. Podczas szkolenia duży nacisk zostanie położony na przykładowe regulaminy zamówień publicznych w jednostkach sektora publicznego. Podczas zajęć zostaną omówione min. zasady szacowania wartości zamówienia oraz zasady…

Dowiedz się więcej »

Zatrudnianie personelu w projektach UE

22 sierpnia_08:30 - 12:30
SZKOLENIE ONLINE
299zł(+VAT)

Termin: 28. sierpnia Miejsce: ONLINE Cena: 299zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z funduszy UE lub aplikujących o pozyskanie takich środków oraz pracowników Instytucji Zarządzających i Pośredniczących. Wymagania wstępne dla uczestników: podstawowa wiedza o Funduszach Strukturalnych Celem kształcenia jest zapoznanie pracowników beneficjentów oraz IZ/IP z zasadami zatrudniania personelu w projektach UE w okresie 2014-2020 po zamianach jakie wprowadziła nowelizacja ustawy wdrożeniowej i…

Dowiedz się więcej »

Przygotowanie projektów UE do kontroli, w tym do kontroli trwałości

29 sierpnia_08:30 - 12:30
Online
305zł(+VAT)

Termin: 29. sierpnia Miejsce: online Cena: 305zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z Funduszy UE. Wymagania wstępne dla uczestników: podstawowa wiedza o Funduszach Strukturalnych. Celem kształcenia jest zapoznanie pracowników beneficjentów z najnowszym stanem aktów prawnych i Wytycznych w zakresie kontroli oraz przygotowanie personelu do kontroli prowadzonych przez uprawnione podmioty. W programie szkolenia zostanie omówiony aktualny stan regulacji jaki został wprowadzony Wytycznymi w zakresie kontroli, Wytycznymi w zakresie sposobu korygowania…

Dowiedz się więcej »

Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027

29 sierpnia_08:30 - 12:30
SZKOLENIE ONLINE
345zł(+VAT)

Termin: 29. sierpnia Miejsce: online Cena: 345zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Sesja I - Cele polityk UE i zasady programowania - Budżet na lata 2021-2027 - Wieloletnie Ramy Finansowe - Środki dla Polski na lata 2021-2027 - Nowy podział regionów w UE, podział i specyfika regionów w Polsce - Pakiet rozporządzeń na lata 2021-2027 - Cele szczegółowe EFRR i EFS - Różnice w stosunku do perspektywy 2014-2020 Sesja II - Nowy instrument Next Generation –…

Dowiedz się więcej »

Pas drogowy: zajęcie pasa, ustalenie granic, opłaty, kary, procedura samowolnego zajęcia pasa drogowego krok po kroku

29 sierpnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł

Termin: 29 sierpnia Miejsce: Online Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zajęcia pasa drogowego w kontekście ważnych decyzji: wnioski, procedury. Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych,zarządu dróg, Projektanci organizacji ruchu, Inżynierowie drogownictwa, inżynierowie ruchu drogowego, pracownicy wykonawców robót drogowych, inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi, organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej, pełnomocnicy występujący w sprawach o zajęcie pasa drogowego. Program szkolenia 1. Definicja pasa drogowego 2. Jak poprawnie wskazać linie rozgraniczające…

Dowiedz się więcej »

wrzesień 2022

Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014

8 września_08:30 - 12:30
Szkolenie on-line Polska + Google Map
305zł(+VAT)

Termin: 8. września Miejsce: online Cena: 305zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących lub zamierzających realizować projekty współfinansowane z UE, w szczególności do menedżerów projektów, członków zespołów projektowych oraz osób, które podejmują wiążące decyzje w imieniu beneficjenta. W szkoleniu mogą uczestniczyć m.in. pracownicy Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych,  Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców. Wymagania wstępne dla…

Dowiedz się więcej »

Fundusze Europejskie 2021-2027 a Krajowy Plan Odbudowy

12 września_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
369zł(+VAT)

Termin: 12. września  Miejsce: ON-LINE Cena: 369zł (+VAT) , Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl 1. Cele polityki UE i zasady programowania: dokumenty strategiczne 2. Nowy podział regionów w UE - regiony słabiej rozwinięte, - regiony przejściowe, - regiony lepiej rozwinięte. - nowy podział i specyfika regionów w Polsce 3. Budżet na lata 2021-2027 - Wieloletnie Ramy Finansowe, - środki dla Polski na lata 2021-2027. 4. Pakiet rozporządzeń na lata 2021-2027 - rozporządzenie ramowe 2021/1060, - rozporządzenie ustanawiające…

Dowiedz się więcej »

Kwalifikowalność wydatków w projektach UE w latach 2021-2027

14 września_08:30 - 12:30
SZKOLENIE ONLINE
325zł(+VAT)

Termin: 14. września Miejsce: online Cena: 325 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz Instytucji Zarządzających, Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających realizujących i nadzorujących projekty finansowane ze środków UE. Wymagania wstępne dla uczestników: podstawowa wiedza o Funduszach Strukturalnych Celem kształcenia jest zapoznanie beneficjentów oraz pracowników IZ/IP/IW z zasadami realizacji projektów współfinansowanych z UE w okresie 2014-2020 po zmianach jakie zostały wprowadzone w ostatnim czasie W 2020 roku zmieniono i częściowo…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.