Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia › przedsiębiorstwa

Wydarzenia Search and Views Navigation

lipiec 2022

Prowadzenie ksiąg podatkowych/rachunkowych oraz innych pokrewnych usług a obowiązki z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML)

6 lipca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
279zł (+VAT)

Termin: 6 lipca Miejsce: ONLINE Cena: 279 zł (+VAT)  Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do takich instytucji jak: - banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe, - spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowa SKOK, - instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, agenci rozliczeniowi, firmy inwestycyjne, banki powiernicze, - spółki prowadzące rynki regulowane, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową (w tym usługi wymiany walut przez internet), - pośredników nieruchomości, BIURA NIERUCHOMOŚCI…

Dowiedz się więcej »

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na PIT w obliczu Nowego Ładu – jak opanować nowe przepisy po zmianach od 1 lipca 2022

7 lipca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
319zł

Termin: 7 lipca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 319 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr. 2022 rok to rok zmian dla podatników, niestety w większości „ na niekorzyść”. Podatnicy prowadzący działalności gospodarcze będą musieli przygotować się na dodatkowe wydatki budżetowe. Pytanie tylko jak je zminimalizować jak już nie uda się uniknąć podwyżek podatków? Szkolenie ma na celu przedstawienie zmian i ich skutków…

Dowiedz się więcej »

WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI

12 lipca_09:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
270zł

Termin: 12 lipca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 270 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cele szkolenia:  Uczestnicy warsztatów archiwistycznych nabędą umiejętność samodzielnego wypełniania ewidencji Archiwum/ Składnicy (Wypełnianie spisów zdawczo- odbiorczych, kart wypożyczeń etc) jak i samodzielnego porządkowania i archiwizowania dokumentacji zastanej w Archiwum Zakładowym/ Składnicy akt. Adresaci szkolenia:  Warsztaty są skierowane zarówno do pracowników posiadających staż pracy w Archiwum Zakładowym/ Składnicy którzy chcą doskonalić swoje kompetencje oraz dla osób które posiadają dotychczas jedynie wiedzę teoretyczną, a…

Dowiedz się więcej »

Procedury kontroli zarządczej , sposoby tworzenia procedur wewnętrznych, regulamin i jego elementy, planowanie i bieżące monitorowanie systemu kontroli zarządczej

14 lipca_08:30 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
239zł (+VAT)

Termin: 14 lipca Miejsce: ONLINE Cena: 239 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl     kierownicy jednostek sektora finansów publicznych (urzędów, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, ośrodków pomocy społecznej itp.), główni księgowi, kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni, pracownicy wspierający działania kierowników, osoby zainteresowane przedmiotową tematyką. Cel szkolenia: przedstawienie prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej; zapoznanie uczestników z praktycznymi rozwiązaniami, możliwymi do zastosowania w każdej jednostce budżetowej; zaprezentowanie kwestii wchodzących w zakres kontroli zarządczej, standardów i celów kontroli…

Dowiedz się więcej »

Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło. Różnice pomiędzy umową o roboty budowlane a umową o dzieło

15 lipca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
359zł

Termin: 15 lipca Cena: 359 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl   Szkolenie dedykowane pracownikom urzędów i innych jednostek publicznych, którzy zajmują się zamówieniami publicznymi. Agenda szkolenia: 1. Pojęcie umowy o roboty budowlane: a. Definicja na gruncie Kodeksu cywilnego, b. Definicja na gruncie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Forma umowy o roboty budowlane. 3. Zakres umowy o roboty budowlane. 4. Wykonanie umowy o roboty budowlane. 5. Zakres zastosowania przepisów umowy o dzieło. 6. Pojęcie umowy o…

Dowiedz się więcej »

Gospodarka odpadami – 2-dniowe szkolenie

25 lipca_09:00 - 26 lipca_13:00
SZKOLENIE ONLINE
599zł(+VAT)

Termin: 25-26. lipca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 599 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl   1. Podmioty gospodarujące odpadami (posiadacz odpadów, wytwórca, zbierający, przetwarzający, odbierający, transportujący, pośrednik oraz sprzedawca, a także odpowiedzialność prawna podmiotów oraz ich obowiązki). 2. Klasyfikacja odpadów: -metodologia klasyfikacji odpadów, -nadawanie kodów, -klasyfikowanie odpadów komunalnych, przemysłowych i opakowaniowych, -szczególne wymagania dot. odpadów niebezpiecznych, -nieprawidłowe klasyfikowanie odpadów, przykłady, konsekwencje. 3. Uznanie materiału lub substancji za produkt uboczny. Utrata statusu odpadu. 4. Dopuszczenie do działania…

Dowiedz się więcej »

Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia – 3-dniowe warsztaty ONLINE

27 lipca_09:00 - 29 lipca_15:00
SZKOLENIE ONLINE
799zł

Termin: 27-29 lipca Miejsce: Online Cena: 799 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Pogłębienie posiadanej przez słuchaczy wiedzy poprzez kompleksowe przekazanie wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną oraz przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji. Pracownicy administracyjni, koordynujący pracę, bądź pracujący w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, a także pracownicy instytucji prowadzących składnice akt oraz osoby zainteresowane…

Dowiedz się więcej »

Pas drogowy: zajęcie pasa, ustalenie granic, opłaty, kary, procedura samowolnego zajęcia pasa drogowego krok po kroku

29 lipca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 29 lipca Miejsce: Online Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zajęcia pasa drogowego w kontekście ważnych decyzji: wnioski, procedury. Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych,zarządu dróg, Projektanci organizacji ruchu, Inżynierowie drogownictwa, inżynierowie ruchu drogowego, pracownicy wykonawców robót drogowych, inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi, organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej, pełnomocnicy występujący w sprawach o zajęcie pasa drogowego. Program szkolenia 1. Definicja pasa drogowego 2. Jak poprawnie wskazać linie rozgraniczające…

Dowiedz się więcej »

sierpień 2022

OKRESOWE OCENY KWALIFIKACYJNE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH

4 sierpnia_09:00 - 13:30
Online
359zł(+VAT)

Termin: 04. sierpnia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 359 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin  i powiatów, osób kierujących zespołem pracowniczym oraz pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz osób zajmujących się problematyką kadrową, dla osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje. Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązki związane z dokonywaniem ocen kwalifikacyjnych pracowników…

Dowiedz się więcej »

Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych

5 sierpnia_09:00 - 12:00
Online
309zł(+VAT)

Termin: 05. sierpnia Miejsce: ON-LINE Cena: 309zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl 1. Podstawy prawne kontroli punktów sprzedaży (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców). 2. Zakres przedmiotowy kontroli –zasady i warunki korzystania z zezwolenia, do których przestrzegania jest zobowiązany przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 3. Zakres podmiotowy kontroli – organy uprawnione do przeprowadzenia kontroli. 4. Reklama napojów…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.