Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

październik 2021

Praktyczne aspekty stosowania przepisów o gruntach rolnych i leśnych

18 października_09:00 - 13:00
Online
349zł(+VAT)

Termin: 18. października Miejsce: online Cena: 349zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl     Szkolenie kierowane jest do pracowników urzędów gmin/miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich.   1. Ochrona gruntów rolnych i leśnych – uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne 1.2.1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1.2.2 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1.2.3 Inne regulacje o cechach planistycznych 1.2 Stosowanie przepisu art. 7 ust. 2a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych…

Dowiedz się więcej »

NOWE UPRAWNIENIA ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH ORAZ STRON POSTĘPOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH W PROCEDURACH INWESTYCYJNYCH

18 października_09:00 - 11:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
199zł (+VAT)

Termin: 18. października 2021 Cena: 199zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl 13 maja 2021r. po 14-dniowym vacatio legis weszły w życie zmiany ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, przyjęte przez Sejm 30 marca 2021r. Wprowadzają one nowe procedury wstrzymania wykonania oraz zaskarżania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pośrednio – innych decyzji realizacyjnych, nazwanych w przyjętej nowelizacji „zezwoleniami na…

Dowiedz się więcej »

Metodyka sporządzania pism formalno-prawnych z szczególnym uwzględnieniem pism administracyjnych, w tym także odpowiedzi na skargi, wnioski i zażalenia

18 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
349zł(+VAT)

Termin: 18. października Miejsce: online Cena: 349 zł (+VAT)   Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Weryfikacja treści i dobór odpowiedniej formy odpowiedzi. Weryfikacja zaistnienia przesłanek. Komparycja, oznaczenie podmiotów i ich reprezentacji. Osnowa dokumentu. Podstawa prawna. Uzasadnienie. Załączniki i podpisy. Dyskusja i konsultacje. Radca prawny Aneta Karwowska, z niespełna 10letnim doświadczeniem zawodowym przy obsłudze przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych, w tym jednostek samorządu i spółek handlowych. Praktyk i teoretyk, pełnomocnik procesowy, świadczący bieżącą obsługę prawną również przy realizacji projektów…

Dowiedz się więcej »

Geodezja po nowemu – analiza zmian prawa geodezyjnego i przepisów wykonawczych, praktyka stosowania starych i nowych przepisów

19 października_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
339zł (+VAT)

Termin: 19. października Miejsce: online Cena: 339zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Przedmiotem szkolenia jest uporządkowanie i podsumowanie zmian ustawowych i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stosowanie ww. regulacji prawnych i przed zmainami legislacyjnymi było obarczone wieloma niejasnościami i sprawiało organom wiele problemów interpretacyjnych. Wprowadzone w ubiegłym roku oraz zakończone wprowadzanie w lipcu br. nowych regulacji prawnych w tym zakresie umożliwia eliminację części tych niejasności, zaś przepisy…

Dowiedz się więcej »

Najważniejsze zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu /AML/ dokonane ustawą z dnia 30.03.2021 r .

20 października_09:00 - 11:00
SZKOLENIE ONLINE
199zł (+VAT)

Termin: 20. października Miejsce: ONLINE Cena: 199 zł (+VAT)  Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do takich instytucji jak: - jednostki samorządu terytorialnego - banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe - spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowa SKOK - instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, agenci rozliczeniowi, firmy inwestycyjne, banki powiernicze - spółki prowadzące rynki regulowane, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową (w tym usługi wymiany walut przez internet) -…

Dowiedz się więcej »

Dokumentacja medyczna – jak ją prowadzić, żeby ograniczyć roszczenia pacjentów?

20 października_09:00 - 11:00
SZKOLENIE ONLINE
349zł

Termin: 20. października Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 349 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zasadami udzielania porad telefonicznych podczas pandemii. Adresaci: Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników służby zdrowia oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia: przegląd przepisów dotyczących dokumentacji medycznej znaczenie dokumentacji medycznej w procesie sądowym orzeczenia sądowe dotyczące dokumentacji medycznej 10 wpisów do dokumentacji medycznej, które mogą uratować PWZ Doktor nauk prawnych, radca prawny,…

Dowiedz się więcej »

Schematy podatkowe dla jednostek samorządu terytorialnego. MDR jako obowiązki sprawozdawcze dla JST.

20 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
349zł

Termin: 20. października Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 349 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr. MDR jako obowiązki sprawozdawcze jednostek samorządu terytorialnego to już ponad 2 letnia rzeczywistość podatkowa. Na wypełnienie obowiązków w zakresie zgłoszeń schematów podatkowych ( tzw. MDR) zwraca uwagę również NIK podczas prowadzonych kontroli. Schematem podatkowym będzie każde rozwiązanie stosowane w jednostce, inne niż wynikające wprost z obowiązujących przepisów…

Dowiedz się więcej »

Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentów w szkole i placówce oświatowej.

20 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299(+VAT)

Termin: 20 październik  Miejsce: online   Cena: 299 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę związaną z: - obowiązkami dyrektorów szkół i placówek oświatowych i zakresem ich odpowiedzialności; - rodzajami dokumentacji podlegającymi przechowywaniu; - prowadzeniem archiwum zakładowego/składnicy akt; - wypełnianiem środków ewidencyjnych az/sa i pozostałych formularzy; - przejmowaniem/przekazywaniem dokumentacji z komórek organizacyjnych; - inicjowaniem i nadzorowaniem procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej; - konsekwencjami zbyt wczesnego lub niezgodnego z procedurami niszczenia dokumentów; - przekazywaniem materiałów…

Dowiedz się więcej »

Sołectwo i fundusz sołecki. Gospodarka finansowa sołectwa w praktyce

20 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
329zł

Termin: 20. października Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  329 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Podstawy funkcjonowania sołectwa jako gminnej jednostki pomocniczej zawarte są w ustawie o samorządzie gminnym. Pamiętać trzeba jednak, że prawidłowa realizacja zadań i inicjatyw sołectw wymaga znajomości nie tylko wspomnianej powyżej ustawy, ale również szeregu innych aktów prawnych, które w sposób szczegółowy odnoszą się do różnych aspektów działalności sołectwa i jego organów. Osobną kwestią są reguły dotyczące finansowania różnego rodzaju organizacji prowadzących działalność…

Dowiedz się więcej »

Podziały nieruchomości

21 października_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
299zł (+VAT)

Termin: 21. października  2021  Miejsce: on-line Cena: 299zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Celem szkolenia jest  przekazanie oraz utrwalenie wiedzy w zakresie dokonywania geodezyjnych podziałów nieruchomości, przekazanie wiedzy w zakresie procedur, sporządzanej dokumentacji, procedowania administracyjnego, zebranie zmian prawnych dotyczących tematu, omówienie różnych aspektów związanych ze zmianami prawnymi w dziedzinach związanych z tematem. Wszystko na konkretnych przykładach podziałów w formie zagadnień, zadań rozwiązywanych wspólnie z uczestnikami szkolenia, stąd szkolenie ma aspekt bardzo praktyczny i pożądany w jst.…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.