Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › prawo pracy

Wydarzenia Search and Views Navigation

sierpień 2022

Zmiany w prawie pracy w 2022 – omówienie na podstawie projektu z dnia 3 czerwca 2022 o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

16 sierpnia_08:30 - 12:30
SZKOLENIE ONLINE
369zł(+VAT)

Termin: 16. sierpnia Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl 1. Zmiany w nawiązywaniu stosunku pracy. 2. Elementy umowy o pracę. 3. Zmiany w umowach na czas określony i okres próbny . 4. Zmiany dotyczące informowania pracowników - Informacja z art. 29 kodeksu pracy. Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. 5. Prawo do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie. 6. Wniosek pracownika o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi…

Dowiedz się więcej »

Zatrudnianie personelu w projektach UE

22 sierpnia_08:30 - 12:30
SZKOLENIE ONLINE
299zł(+VAT)

Termin: 28. sierpnia Miejsce: ONLINE Cena: 299zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z funduszy UE lub aplikujących o pozyskanie takich środków oraz pracowników Instytucji Zarządzających i Pośredniczących. Wymagania wstępne dla uczestników: podstawowa wiedza o Funduszach Strukturalnych Celem kształcenia jest zapoznanie pracowników beneficjentów oraz IZ/IP z zasadami zatrudniania personelu w projektach UE w okresie 2014-2020 po zamianach jakie wprowadziła nowelizacja ustawy wdrożeniowej i…

Dowiedz się więcej »

„Zatrudnienie specjalistów w szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych . Realizacja zadania zatrudnienia pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.”

22 sierpnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł(+VAT)

Termin: 24 sierpnia Miejsce: ONLINE Cena: 299 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Wdrożenie obowiązujących od 1 września 2022r. regulacji prawnych dotyczących standardów zatrudnienia specjalistów w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach w tym przypadki określania pensum dla specjalistów w jednostkach niepublicznych. Podstawa prawna zatrudnienia specjalistów – w przypadku placówek prowadzonych przez jednostki inne niż samorządowe w tym określanie pensum w jednostkach niepublicznych. Obliczanie liczby godzin psychologów i pedagogów specjalnych w odniesieniu do ogólnej liczby godzin…

Dowiedz się więcej »

ZUS w praktyce. Zasady wypłacania wynagrodzenia ze stosunku pracy.

24 sierpnia_08:00 - 11:30
Online
289zł (+VAT)

Termin: 24. sierpnia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 289 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy w zakresie zasad ustalania wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Podczas szkoleniu zostaną omówione rozwiązania obowiązujące od 2021 i 2022r. Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i płac, księgowości i do wszystkich zainteresowanych. 1. Pojęcie przychodu 2. Zasady wypłacania wynagrodzenia ze stosunku pracy. 3. Lista płac 2022 i jej elementy. 4. Składki na ubezpieczenia społeczne.…

Dowiedz się więcej »

Świadectwo Pracy 2022

24 sierpnia_12:00 - 16:00
Online
299zł(+VAT)

Termin: 24. sierpnia Miejsce: Online Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl 1. Wprowadzenie- źródła prawa. 2. Zasady wydawania świadectw pracy: - świadectwo wydawane w dniu zakończenia zatrudnienia. - brak obowiązku wydania świadectwa pracy w związku z zakończeniem zatrudnienia i zawarcia kolejnej umowy lub z zamiarem zawarcia kolejnej umowy - zgon pracownika 3. Zasady wypełniania świadectw pracy: - przygotowanie i treść świadectwa pracy: - Miejscowość i data. - dane pracodawcy i pracownika. - przejście zakładu…

Dowiedz się więcej »

CZAS PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH I JEGO DOKUMENTOWANIE W 2022 ROKU

29 sierpnia_09:00 - 13:00
Online
299zł(+VAT)

Termin: 29.sierpnia 2022r. Cena: 299zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl 1. Podstawy prawne zatrudnienia w jednostkach samorządowych: a) ustawa o pracownikach samorządowych b) Kodeks pracy c) relacje przepisów kodeksowych do przepisów szczególnych 2. Zmiany w przepisach dotyczących dokumentacji pracowniczej i ich znaczenie dla czasu pracy 3. Pojęcie czasu pracy. a) zasada dyspozycyjności pracownika b) znaczenie miejsca pracy c) czas pracy a praca zdalna 4. Normy i wymiar czasu pracy. a) normy ustawowe b) norma a wymiar…

Dowiedz się więcej »

wrzesień 2022

URLOPY, ZWOLNIENIA OD PRACY I INNE NIEOBECNOŚCI W PRACY

7 września_09:00 - 13:30
Online
359zł(+VAT)

Termin: 07.września Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 359 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców zatrudniających pracowników, do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin  i powiatów oraz pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz osób zajmujących się problematyką kadrową, dla osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi oraz zasadami udzielania pracownikom urlopów…

Dowiedz się więcej »

Praktycznie o zatrudnianiu pracowników w 2022- omówienie projektowanych zmian w Kodeksie Pracy z uwzględnieniem dyrektyw unijnych (Dyrektywa 2019/1152) (Dyrektywa 2019/1158)

14 września_12:00 - 16:00
Online
299zł(+VAT)

Termin: 14. września  Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, pracowników działów kadr i płac, księgowości, pracowników administracyjnych i do wszystkich zainteresowanych. Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z obszaru kadr ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ramach Polskiego ładu , obowiązującego od stycznia 2022 r. Podczas szkolenia metodą warsztatu w oparciu o liczne przykłady zostaną omówione najważniejsze problemy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej a…

Dowiedz się więcej »

Zmiany w prawie pracy w 2022 roku

16 września_09:00 - 13:00
Online
399zł(+VAT)

Termin: 16.września Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena: 399 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl 1. Zmiany w prawie pracy w 2022 roku: I praca zdalna: a) Nowe obowiązki Pracodawcy związane z pracą zdalną; b) Rozpoczęcie i zakończenie wykonywania pracy zdalnej: - porozumienie między pracodawcą a pracownikiem; - okazjonalna praca zdalna; - warunki zaprzestania świadczenia pracy zdalnej; c) Narzędzia potrzebne do wykonywania pracy zdalnej i pokrycie kosztów z tym związanych; d) Kontrola i rozliczalność podczas wykonywania pracy zdalnej;…

Dowiedz się więcej »

ABC KADROWCA – ZMIANY W SAMORZĄDOWYM PRAWIE PRACY

19 września_09:00 - 13:30
Online
359zł(+VAT)

Termin: 19.września Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 359 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin  i powiatów oraz pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz osób zajmujących się problematyką kadrową, dla osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje. Celem szkolenia jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej realizacji obowiązków pracodawcy samorządowego wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych,…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.