Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

październik 2021

Geodezja po nowemu – analiza zmian prawa geodezyjnego i przepisów wykonawczych, praktyka stosowania starych i nowych przepisów

19 października_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
339zł (+VAT)

Termin: 19. października Miejsce: online Cena: 339zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Przedmiotem szkolenia jest uporządkowanie i podsumowanie zmian ustawowych i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stosowanie ww. regulacji prawnych i przed zmainami legislacyjnymi było obarczone wieloma niejasnościami i sprawiało organom wiele problemów interpretacyjnych. Wprowadzone w ubiegłym roku oraz zakończone wprowadzanie w lipcu br. nowych regulacji prawnych w tym zakresie umożliwia eliminację części tych niejasności, zaś przepisy…

Dowiedz się więcej »

Schematy podatkowe dla jednostek samorządu terytorialnego. MDR jako obowiązki sprawozdawcze dla JST.

20 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
349zł

Termin: 20. października Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 349 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr. MDR jako obowiązki sprawozdawcze jednostek samorządu terytorialnego to już ponad 2 letnia rzeczywistość podatkowa. Na wypełnienie obowiązków w zakresie zgłoszeń schematów podatkowych ( tzw. MDR) zwraca uwagę również NIK podczas prowadzonych kontroli. Schematem podatkowym będzie każde rozwiązanie stosowane w jednostce, inne niż wynikające wprost z obowiązujących przepisów…

Dowiedz się więcej »

Program „CYFROWA GMINA” – wsparcie dla samorządów – instruktaż złożenia wniosku

22 października_09:00 - 11:00
SZKOLENIE ONLINE
339zł

Termin: 22. października Miejsce: Online Cena: 339 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska  tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU. Kierowany jest do wszystkich 2477 gmin w Polsce.  Z projektu będzie można sfinansować poniesione już wydatki. Okres tzw. kwalifikowalności wydatków dla projektu to luty 2020 r. – koniec września 2023 r.  Start – 18 października !!! W poniedziałkowym spotkaniu z podlaskimi samorządowcami wzięli też udział minister Adam Andruszkiewicz - sekretarz stanu w Kancelarii…

Dowiedz się więcej »

INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH. Zasady prawidłowego przeprowadzania, rozliczania i dokumentowania wyników inwentaryzacji ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów w jednostkach budżetowych w tym w placówkach oświaty i kultury, OPS, DPS w dobie COVID- 19 – warsztaty

25 października_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
369zł (+VAT)

Termin: 25. października Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących m.in. obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji, zakresu rzeczowego składników podlegających inwentaryzacji, metod, terminów i częstotliwości przeprowadzania spisu z natury, weryfikacji i potwierdzenia sald, ustalenie podziału kompetencji pomiędzy osoby biorące udział w pracach inwentaryzacyjnych po nowelizacji ustawy o rachunkowości. Dzięki uzyskanym informacjom uczestnicy szkolenia będą mogli w sposób rzetelny  i sprawny przeprowadzić inwentaryzację oraz rozliczyć majątek trwały. Dowiedzą się również…

Dowiedz się więcej »

VAT na 2021 r. – zmiany i nowości w sektorze publicznym.

26 października_10:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
329(+VAT)

Termin:26 październik   Miejsce: online  Cena: 329 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Rok 2020 przyniósł bardzo wiele zmian w regulacjach podatkowych a z zapowiedzi wiemy, że 2021r. przyniesie kolejne. Mają one głównie na celu walkę z wyłudzeniami i przestępcami podatkowymi, jednak w praktyce muszą się do nich dostosować również zwykli, uczciwi podatnicy. Zmienił się sposób raportowania – JPK_VAT powodując wiele problemów praktycznych. Wprowadzono zasadę podzielonej płatności w VAT – w tym obowiązkową, zwiększono sankcje za…

Dowiedz się więcej »

Zmiany w klasyfikacji budżetowej oraz istotne problemy związane z konstrukcją projektów planów finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok.

28 października_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
259zł

Termin: 28. października Miejsce: Online Cena: 259 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska  tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Celem szkolenia jest: podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie poprawnego stosowania klasyfikacji budżetowej, w tym zinterpretowania wprowadzonych do niej zmian oraz przyswojenie  zasad prawnych i praktycznych obowiązujących przy sporządzaniu projektów planów finansowych jednostek budżetowych. Adresatami szkolenia są: skarbnicy, główni księgowi, w tym CUW, pracownicy komórek finansowo – księgowych oraz  kierownicy jednostek budżetowych. Tezy: Znaczenie klasyfikacji budżetowej w prognozowaniu dochodów i planowaniu wydatków…

Dowiedz się więcej »

INWENTARYZACJA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

28 października_09:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
269zł

Termin: 28. października Miejsce: Online Cena: 269 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska  tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Celem szkolenia jest pozyskanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy w zakresie zasad przygotowania, przeprowadzenia, udokumentowania i rozliczenia inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych. Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy szkolenia pozyskają praktyczną wiedzę, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w zakresie dopełnienia obowiązku należytej staranności w procesie inwentaryzacji na wszystkich jej etapach, przy zastawaniu obowiązujących terminów, metod i właściwym udokumentowaniu inwentaryzacji i jej rozliczenia w…

Dowiedz się więcej »

Nowa ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych – wejście w życie 11.10.2021r. – obowiązki i uprawnienia pracodawców u których działa kasa, nowe obowiązki i uprawnienia zarządu kasy, nowe uprawnienia członków kasy

29 października_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
369zł (+VAT)

Termin: 29. października Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl 1.Podstawy prawne dotyczące pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych na gruncie nowej ustawy 2. Rola organizacji związkowych, rad pracowniczych i przedstawicielstwa załogi jako podmiotu kontrolującego kasy. Jaki jest obowiązek pracodawcy 3. Członek KZP – nowe uprawnienia, kto może być członkiem KZP 4. Zaskarżanie uchwał Walnego Zebrania. 5. Statut jako podstawa działania KZP a) jak prawidłowo opracować statut b) obligatoryjne elementy statutu c) statut PKZP…

Dowiedz się więcej »

Najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w rachunkowości budżetowej jednostek oświatowych

29 października_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
349zł (+VAT)

Termin: 29. października  Miejsce: online Cena: 349 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, gdzie najczęściej popełniane są błędy i nieprawidłowości (wynikające z protokołów RIO i NIK), ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych charakterystycznych dla funkcjonowania jednostek oświatowych. Adresaci: pracownicy działów księgowości w jednostkach oświatowych Program: 1. Ewidencja dochodów, w tym m.in.: różne wpłaty od rodziców, wynajem pomieszczeń, opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw itp.…

Dowiedz się więcej »

Listopad 2021

Zasady rozliczania mediów- Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

2 listopada_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
369zł (+VAT)

Termin: 12. listopada   2021 r. Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Czy wiesz: Jakie przepisy regulują kwestie dostawy mediów do budynków i lokali? Jakie są obowiązki właściciela lub zarządcy budynku mieszkalnego? W jakim celu sporządza się regulamin rozliczania? Jakie są zasady doboru urządzeń pomiarowych ? Dlaczego jest tyle problemów z rozliczaniem mediów? Czy we wspólnocie należy media refakturować na członków wspólnoty?   Ustawa prawo energetyczne nakłada na właściciela lub zarządcę budynku…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.