Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia › oświata

Wydarzenia Search and Views Navigation

Listopad 2021

Archiwizacja dokumentacji finansowo-księgowej w podmiotach państwowych i samorządowych

25 listopada_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
339zł (+VAT)

Termin: 25. listopada 2021 Miejsce: on-line Cena: 339 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem spotkania jest przeanalizowanie procesu tworzenia i gromadzenia dokumentacji związanej z finansami i księgowością. Omawiane będą również zasady archiwizacji tej dokumentacji, ustalanie okresów przechowywania akt i odpowiedzialność twórców tych za teczki zamknięte. Korzyść: Omówienie całokształtu zagadnień kancelaryjno-archiwalnych odnoszących się wprost do dokumentacji finansowo-księgowej. Przekazywane na szkoleniu treści poparte zostaną licznymi przykładami. Uczestnicy pozyskają komplet wzorcowych formularzy niezbędnych przy ewidencjonowaniu teczek. Szkolenie skierowane…

Dowiedz się więcej »

Kasy zapomogowo-pożyczkowe

26 listopada_09:00 - 13:00
Online
359zł(+VAT)

Termin: 26. listopada 2021 Cena: 359zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl NOWOŚĆ! Ustawa o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowa. Zmiana przepisów z dniem 11.10.2021 r. Kompleksowe szkolenie po nowelizacji przepisów. Rozporządzenie z 1992 r. zostało zastąpione ustawą o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych z dnia 11 sierpnia 2021 r. Okres na dostosowanie przepisów do zmian 18 miesięcy. 1. Omówienie przepisów nowej ustawy o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych – co się zmienia? 2. Do kogo adresowana jest pomoc z Kasy? 3. Treść uchwały o wpisowym…

Dowiedz się więcej »

Redagowanie pism urzędowych czyli korespondencja biurowa jako jedna z form komunikowania się

26 listopada_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
459zł(+VAT)

Termin: 26. listopada  Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 459 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy i rozwinięcie umiejętności związanych z tworzeniem i zasadami redagowania pisma, a także przypomnienie reguł dotyczących poprawności językowej i obyczajowej, obowiązujących w pismach urzędowych. Po szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu poprawnego przygotowania oraz poprawnego stosowania przepisów kancelaryjnych i korespondencyjnych. Podczas szkolenia poruszone zostaną m.in. zagadnienia prawne związane z dokumentacją i korespondencją oraz zasady obowiązujące strony postępowania administracyjnego…

Dowiedz się więcej »

Receptury, gramatury i jadłospisy dla dzieci i młodzieży.

26 listopada_09:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
219(+VAT)

Termin: 26 listopada Miejsce: online  Cena:219 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl DLA KOGO: – dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych, – dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach, – właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży, – pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze), – pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.   1.Nowe normy żywienia dzieci i młodzieży – wydanie grudzień 2020:…

Dowiedz się więcej »

Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach UE

29 listopada_08:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
315zł(+VAT)

Termin: 29.listopada Miejsce: online Cena: 315zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z funduszy UE lub aplikujących o pozyskanie takich środków oraz pracowników Instytucji Zarządzających i Pośredniczących. W ostatnim czasie zmieniono przepisy dotyczące stosowania metod uproszczonych i znacznie rozszerzono obowiązek ich stosowania. W szkoleniu mogą uczestniczyć m.in. pracownicy Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych,  Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy…

Dowiedz się więcej »

Obowiązki sekretarza szkoły i przedszkola

29 listopada_08:30 - 12:00
Online
299zł(+VAT)

Termin: 29. listopada  Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 299zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail:kwardzinska@res.edu.pl Celem szkolenia przekazanie i usystematyzowanie merytorycznej wiedzy związanej z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania sekretariatów i kancelarii, w tym wiedzy i praktycznych wskazówek na temat czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych, opracowywania i wdrażania wewnętrznych procedur obowiązujących w tym zakresie oraz zasad ochrony danych osobowych. • Sekretarze szkół/przedszkoli/placówek oświatowych • dyrektorzy, • osoby zatrudnione w sekretariacie Wykład przygotowany w oparciu o praktyczne przykłady , warsztat. Część I 1.…

Dowiedz się więcej »

Obowiązki sekretarza szkoły i przedszkola

29 listopada_08:30 - 12:00
Online
299zł(+VAT)

Termin: 29. listopada Miejsce: Online Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Celem szkolenia przekazanie i usystematyzowanie merytorycznej wiedzy związanej z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania sekretariatów i kancelarii, w tym wiedzy i praktycznych wskazówek na temat czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych, opracowywania i wdrażania wewnętrznych procedur obowiązujących w tym zakresie oraz zasad ochrony danych osobowych. • sekretarze szkół/przedszkoli/placówek oświatowych • dyrektorzy, • osoby zatrudnione w sekretariacie Wykład przygotowany w oparciu o praktyczne przykłady , warsztat. Część I…

Dowiedz się więcej »

Archiwum zakładowe 2021

29 listopada_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
270zł (+VAT)

Termin: 29. listopada  Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 270 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia:  Nabycie, zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania dokumentacją oraz wiedzy niezbędnej do zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w kancelarii/archiwum jednostki organizacyjnej Omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem Rozporządzenia RODO, nowej Ustawy ODO i Kodeksu Pracy Adresaci szkolenia:  Osoby zajmujące się…

Dowiedz się więcej »

Nowa ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych – wejście w życie 11.10.2021r. – obowiązki i uprawnienia pracodawców u których działa kasa, nowe obowiązki i uprawnienia zarządu kasy, nowe uprawnienia członków kasy

30 listopada_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
369zł (+VAT)

Termin: 30. listopada Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl 1.Podstawy prawne dotyczące pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych na gruncie nowej ustawy 2. Rola organizacji związkowych, rad pracowniczych i przedstawicielstwa załogi jako podmiotu kontrolującego kasy. Jaki jest obowiązek pracodawcy 3. Członek KZP – nowe uprawnienia, kto może być członkiem KZP 4. Zaskarżanie uchwał Walnego Zebrania. 5. Statut jako podstawa działania KZP a) jak prawidłowo opracować statut b) obligatoryjne elementy statutu c) statut PKZP…

Dowiedz się więcej »

KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2021 r. – w tym zatrudnianie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami, skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia dla pracowników.

30 listopada_09:00 - 14:00
Szkolenie on-line Polska
369(+VAT)

Termin: 30 listopad  Cena: 369zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl   Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprawami kadrowymi w jednostkach samorządowych. Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania. Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają podstawowe kwestie dotyczące ustalania warunków zatrudniania nauczycieli. Omówione zostaną również przykłady problemów dotyczących omawianej problematyki z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego Program: I.…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.