Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

lipiec 2022

ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

7 lipca_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
249zł

Termin: 7 lipca Miejsce: Online Cena: 249 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych rozwiązań z zakresu obiegu i archiwizacji dokumentacji w szkołach i placówkach oświatowych. Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę związaną z: ✅ obowiązkami dyrektorów szkół i placówek oświatowych i zakresem ich odpowiedzialności; ✅ rodzajami dokumentacji podlegającymi przechowywaniu; ✅ prowadzeniem archiwum zakładowego/składnicy akt; ✅ wypełnianiem środków ewidencyjnych az/sa i pozostałych formularzy; ✅ przejmowaniem/przekazywaniem dokumentacji z komórek organizacyjnych; ✅ inicjowaniem i nadzorowaniem procedury…

Dowiedz się więcej »

Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014

8 lipca_08:30 - 12:30
Szkolenie on-line Polska + Google Map
305zł(+VAT)

Termin: 08. lipca Miejsce: online Cena: 305zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących lub zamierzających realizować projekty współfinansowane z UE, w szczególności do menedżerów projektów, członków zespołów projektowych oraz osób, które podejmują wiążące decyzje w imieniu beneficjenta. W szkoleniu mogą uczestniczyć m.in. pracownicy Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych,  Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców. Wymagania wstępne dla…

Dowiedz się więcej »

KURS INTENDENT W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY – kurs online

8 lipca_09:00 - 22 lipca_15:00
SZKOLENIE ONLINE
450zł

Termin: 8, 15, 22 lipca  Miejsce: online  Cena: 450 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl DLA KOGO: • dietetyków, intendentów, kucharzy pracujących w żłobku, przedszkolu, szkole podstawowej lub ponadpodstawowwej, bursie, internacie, ośrodku szkolno-wychowawczym, • właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży. a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży: – dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, – dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach, – właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,…

Dowiedz się więcej »

3 DNIOWY- KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA- szkolenie online

11 lipca_09:00 - 13 lipca_15:00
SZKOLENIE ONLINE
729zł(+VAT)

Termin: 11-13. lipca 2022 Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 729 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych, osoby zarządzające dokumentacją, osoby pracujące w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, pracownicy składnicy akt oraz osoby zainteresowane pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego. DZIEŃ I - Archiwum zakładowe 1. Podstawowe akty prawne dotyczące zarządzania dokumentacją a. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983r. • Objaśnienie najważniejszych założeń Ustawy • Obowiązujące przepisy…

Dowiedz się więcej »

INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWUM ZAKŁADOWE

11 lipca_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
249zł

Termin: 11 lipca Miejsce: Online Cena: 249 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Korzyści ze szkolenia: Zapoznanie się z prawidłowym obiegiem dokumentów; Zdobycie wiedzy jak znakować sprawy; Zapoznanie się z klasyfikacją i kwalifikacją dokumentacji na podstawie JRWA; Zdobycie wiedzy w zakresie prawidłowego przekazywania akt Grupa docelowa: Pracownicy kancelarii, sekretariatów; Pracownicy merytoryczni; Osoby decyzyjne. I. Instrukcja kancelaryjna – zakres przedmiotowy a) Określenie systemu kancelaryjnego oraz zdefiniowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt b) Ustalenie podziału czynności kancelaryjnych i obiegu…

Dowiedz się więcej »

Archiwum zakładowe

11 lipca_09:00 - 15:00
Online
270zł(+VAT)

Termin: 11. lipca  Miejsce: ONLINE Cena: 270 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Nabycie, zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania dokumentacją oraz wiedzy niezbędnej do zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w kancelarii/archiwum jednostki organizacyjnej Omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem Rozporządzenia RODO, nowej Ustawy ODO i Kodeksu Pracy Osoby zajmujące się archiwizacją w zakładach oraz prowadzące…

Dowiedz się więcej »

Zasady archiwizacji dokumentacji projektów unijnych w świetle przepisów kancelaryjno-archiwalnych i wytycznych archiwów państwowych

12 lipca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
339zł

Termin: 12 lipca Cena: 339zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Korzyści ze szkolenia to wiedza nt. przepisów krajowych i unijnych dot. dokumentacji projektów UE; tworzenia teczek i prowadzenia dokumentacji projektowej, zasady znakowania akt, ustalania okresów przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentacji projektowej, analiza obowiązków ciążących na beneficjentach w zakresie zamykania, archiwizowania oraz przechowywania dokumentacji projektowej. Adresaci: pracownicy podmiotów realizujących projekty unijne, archiwiści zakładowi.   Plan szkolenia: 1. Prawodawstwo polskie i unijne dotyczące dokumentacji projektowej (obowiązujący stan prawny). 2.…

Dowiedz się więcej »

WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI

12 lipca_09:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
270zł

Termin: 12 lipca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 270 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cele szkolenia:  Uczestnicy warsztatów archiwistycznych nabędą umiejętność samodzielnego wypełniania ewidencji Archiwum/ Składnicy (Wypełnianie spisów zdawczo- odbiorczych, kart wypożyczeń etc) jak i samodzielnego porządkowania i archiwizowania dokumentacji zastanej w Archiwum Zakładowym/ Składnicy akt. Adresaci szkolenia:  Warsztaty są skierowane zarówno do pracowników posiadających staż pracy w Archiwum Zakładowym/ Składnicy którzy chcą doskonalić swoje kompetencje oraz dla osób które posiadają dotychczas jedynie wiedzę teoretyczną, a…

Dowiedz się więcej »

Zmiany w Kodeksie pracy i ustawie zasiłkowej od 01 sierpnia 2022 roku

13 lipca_10:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
399zł

Termin: 13 lipca Cena: 399zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników na nadchodzące zmiany.  Spotkanie pozwoli na uzupełnienie i utrwalenie wiedzy z zakresu umów o pracę , uprawnień rodzicielskich, zasiłków macierzyńskich oraz pozostałych zmian wchodzących w życie w tym roku. Zakres szkolenia W 2022 roku wejdą kolejne zmiany związane z dostosowaniem przepisów prawa krajowego do przepisów unijnych. Projekt nowelizacji kodeksu pracy wprowadza szerokie istotne zmiany w zakresie: 1. umów o pracę,…

Dowiedz się więcej »

Brakowanie na podstawie spisu z natury – warsztaty praktyczne.

15 lipca_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
299(+VAT)

Termin: 15. lipca  Miejsce: online  Cena: 299zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel.  888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Brakowanie dokumentacji zazwyczaj odbywa się na podstawie istniejącej ewidencji zasobu archiwum zakładowego lub składnicy akt. Akta których okres przechowywania minął typuje się drogą analizy spisów zdawczo-odbiorczych. Czasem jednak, gdy proces porządkowania i ewidencjonowania zasobu jest dopiero wdrażany, jednostka jest zmuszona wybrakować przetrzymaną dokumentację na podstawie tzw. spisu z natury. Celem szkolenia jest przeprowadzenie słuchacza przez tę procedurę. W czasie szkolenia będziemy dokonywać brakowania dokumentacji…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.