Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia › ochrona środowiska

Wydarzenia Search and Views Navigation

luty 2022

Istotne kwestie opłaty za odbiór odpadów komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Kolejna nowelizacja systemu utrzymania czystości w gminach – Istotne zmiany dla systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

17 lutego_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
385zł (+VAT)

Termin: 17. lutego Miejsce: on-line Cena: 385 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail:egrygorczuk@res.edu.pl Zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dokonane ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 roku po raz kolejny zmieniają zasady funkcjonowania samorządowych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. Każda z tych zmian jest bardzo istotna dla organów gminy (związków międzygminnych) ale też dla podmiotów / „producentów” odpadów komunalnych. Po raz kolejny trzeba pochylić się nad zmianami miejscowego prawa „śmieciowego” Na szkoleniu zostaną omówione zmiany…

Dowiedz się więcej »

Zarządzanie samorządowym zasobem nieruchomości

21 lutego_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
319zł (+VAT)

Termin: 21. lutego 2021  Miejsce: on-line Cena: 319zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl 1.Gospodarowanie a zarządzanie nieruchomościami. 1.1.Porównanie pojęć gospodarowanie (gospodarka) a zarządzanie nieruchomościami. 1.2.Cele i zadania gospodarowania nieruchomościami. 1.3.Cele i zadania zarządzania nieruchomościami. 1.4.Zarządzanie i obrót nieruchomościami w kontekście toczących się postępowań o stwierdzenie nieważności orzeczenia o przejęciu nieruchomości, zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub innych postępowań reprywatyzacyjnych oraz ewentualne roszczenia związane z zagospodarowaniem (zbyciem) nieruchomości w trakcie tych postępowań. 2.Pojęcie i podział zasobów nieruchomości. 2.1.Zasoby nieruchomości…

Dowiedz się więcej »

Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli

24 lutego_09:00 - 12:30
Online
429zł(+VAT)

Termin: 24. lutego Miejsce: on-line Cena: 429 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail:kwardzinska@res.edu.pl - Zmiany w sposobie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - jak pozyskać dane do ewidencji, czy mieszkańcy maja obowiązek zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków - jakie dane mają czy mogą być w ewidencji - kontrola wykonania obowiązków przez właściciela nieruchomości prowadzona przez organ wykonawczy gminy - kary finansowe dla pracowników gmin za brak kontroli - jak mają wyglądać czynności…

Dowiedz się więcej »

Praktyczne aspekty stosowania przepisów o gruntach rolnych i leśnych

25 lutego_09:00 - 13:00
Online
349zł(+VAT)

Termin: 25. lutego Miejsce: online Cena: 349zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie kierowane jest do pracowników urzędów gmin/miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich.   1. Ochrona gruntów rolnych i leśnych – uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne 1.2.1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1.2.2 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1.2.3 Inne regulacje o cechach planistycznych 1.2 Stosowanie przepisu art. 7 ust. 2a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych…

Dowiedz się więcej »

Efektywne zarządzanie zadrzewieniami i terenami zieleni w kontekście różnych aktów prawnych oraz form ochrony przyrody

28 lutego_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
269zł

Termin: 28. luty Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 269 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska  tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl  Adresaci: pracownicy samorządowi (gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich), pracownicy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, pracownicy zarządów dróg (wojewódzkich, powiatowych i gminnych), kolei, konserwatorzy zabytków, pracownicy parków krajobrazowych, samorządowych kolegiów odwoławczych, zakładów energetycznych, inwestorzy, architekci krajobrazu. Uczestnicy szkolenia otrzymują: Omówione przepisy ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew oraz wybranych zagadnień z zakresu form ochrony przyrody; omówione najczęściej spotykane problemy, spis wybranego orzecznictwa, …

Dowiedz się więcej »

marzec 2022

Postępowanie administracyjne w kontekście spraw z zakresu ochrony środowiska

10 marca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
329zł(+VAT)

Termin: 10. marca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 329 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Pracownicy urzędów miast/gmin, Pracownicy starostw powiatowych, Pracownicy urzędów marszałkowskich- wydziały/referaty ochrony środowiska, inwestycji. *Pracownicy RDOŚ. *Pracownicy Wód Polskich. *Inne podmioty zainteresowane tematyką szkolenia, w tym inwestorzy (np. jednostki drogowe), bądź organy administracji architektoniczno-budowlanej (Wydziały Budownictwa/Inwestycji starostw lub Urzędów Wojewódzkich) czy jednostki przyznające dofinansowania np. ze środków UE (w zakresie, czy postępowanie było przeprowadzone prawidłowo). Zagadnienia ogólne. Pojęcie sprawy administracyjnej. Ogólne zasady postępowania…

Dowiedz się więcej »

Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo, teoria i praktyka.

24 marca_09:00 - 16:00
SZKOLENIE ONLINE
369zł(+VAT)

Termin: 24. marca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Projektanci organizacji ruchu, Inżynierowie drogownictwa, Inżynierowie ruchu drogowego, Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg, Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze, Pracownicy POLICJI (Komendy Powiatowe Policji Wydziały Ruchu Drogowego, Komendy Wojewódzkie Policji Wydziały Ruchu Drogowego, Komendy Miejskie Policji Wydziały Ruchu Drogowego), Pracownicy wykonawców robót drogowych, Inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej, Wnioskodawcy zmian w organizacji ruchu, Organizatorzy…

Dowiedz się więcej »

Wymiar i dochodzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. Realizacja czynności w postępowaniach dotyczących opłaty a napływ osób zza wschodniej granicy.

30 marca_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
349zł

Termin: 30 marca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  349 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwana opłatą śmieciową lub podatkiem śmieciowym) jest należnością publicznoprawną, która stanowi dochód gminy. Warto zasygnalizować, że na gruncie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi występuje szereg instytucji charakterystycznych jedynie dla niej. Jako przykład można w tym miejscu wskazać choćby na konstrukcję zawiadomienia o wysokości opłaty, która w istotny sposób modyfikuje wymiar opłaty w przypadku zmiany jej stawki, czy…

Dowiedz się więcej »

maj 2022

Zasady przyłączania nieruchomości do kanalizacji

6 maja_09:00 - 13:00
Online
319zł(+VAT)

Termin: 06. maja Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 319 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Wskazanie podstaw prawnych regulujących przyłącz do sieci wodno-kanalizacyjnej nieruchomości, zbiegu przepisów różnych ustaw, kosztów budowy i utrzymania sieci, opłat przyłączeniowych, obowiązków ciążących na właścicielach nieruchomości oraz orzecznictwa sądowego z uwzględnieniem zagadnienia służebności przesyłu i odszkodowań wypłacanych przez JST za zajęcie części nieruchomości. Pracowników spółek gminnych odpowiedzialnych za utrzymanie i eksploatację sieci, pracownicy organów JST zajmujący się tematyką przyłączania do sieci wodno-kanalizacyjnej nieruchomości,…

Dowiedz się więcej »

Nadawanie, likwidacja i zmiana nazw miejscowości, ulic oraz numeracja porządkowa nieruchomości z uwzględnieniem nowelizowanych przepisów wykonawczych

20 maja_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
329zł (+VAT)

Termin: 20. maja Miejsce: on-line Cena: 329 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Przedmiotem szkolenia są zasady numeracji porządkowej w Polsce w świetle najnowszego rozporządzenia wykonawczego do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stosowanie regulacji prawnych w zakresie numerowania adresowego budynków było obarczone wieloma niejasnościami i sprawia organom gmin wiele problemów interpretacyjnych. Wprowadzona w lipcu br. nowa regulacja prawna w tym zakresie umożliwia eliminację części tych niejasności, zaś kilkumiesięczne vacatio legis ma…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.