Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia › ochrona środowiska

Wydarzenia Search and Views Navigation

październik 2021

NOWE UPRAWNIENIA ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH ORAZ STRON POSTĘPOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH W PROCEDURACH INWESTYCYJNYCH

18 października_09:00 - 11:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
199zł (+VAT)

Termin: 18. października 2021 Cena: 199zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl 13 maja 2021r. po 14-dniowym vacatio legis weszły w życie zmiany ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, przyjęte przez Sejm 30 marca 2021r. Wprowadzają one nowe procedury wstrzymania wykonania oraz zaskarżania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pośrednio – innych decyzji realizacyjnych, nazwanych w przyjętej nowelizacji „zezwoleniami na…

Dowiedz się więcej »

Spółki komunalne – nadzór i kontrola

22 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
329(+VAT)

Termin: 22 październik Miejsce: online  Cena: 329 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl 1. Spółki komunalne 1.1 Czym są spółki komunalne 1.2 Spółki komunalne jako spółki handlowe 1.3 Spółki komunalne a inne jednostki sektora publicznego 2. Nadzór i kontrola 2.1. Co to jest nadzór właścicielski 2.2. Czym różni się nadzór od kontroli 2.3. Jakie są podstawowe formy nadzoru i kontroli 3. Sposób wykonywania nadzoru właścicielskiego i kontroli 3.1 Kontrola i nadzór poprzez organu spółki 3.2 Kontrole…

Dowiedz się więcej »

Listopad 2021

Ochrona powietrza w jednostce samorządu terytorialnego – obowiązki gmin i instrumenty wspierające realizację celów w zakresie ochrony powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji na ochronę środowiska

9 listopada_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
369zł (+VAT)

Termin: 09. listopada Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  369 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Szkolenia o tej tematyce nie polegają na czytaniu przepisów. Słuchacze dowiadują się, w jaki sposób wykorzystać przepisy do osiągania celów. Działanie przepisów jest ilustrowane licznymi kazusami, dzięki czemu można nie tylko poznać ustawy i rozporządzenia, ale również sposób, w jaki oddziałują one na rzeczywistość. Adresaci szkolenia: • Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką; I. Program ochrony powietrza oraz plan działań krótkoterminowych - uwarunkowania prawne…

Dowiedz się więcej »

Postępowanie administracyjne w kontekście spraw z zakresu ochrony środowiska

10 listopada_08:00 - 16:00
SZKOLENIE ONLINE
329zł(+VAT)

Termin: 10. listopada Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 329 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Pracownicy urzędów miast/gmin, Pracownicy starostw powiatowych, Pracownicy urzędów marszałkowskich- wydziały/referaty ochrony środowiska, inwestycji. *Pracownicy RDOŚ. *Pracownicy Wód Polskich. *Inne podmioty zainteresowane tematyką szkolenia, w tym inwestorzy (np. jednostki drogowe), bądź organy administracji architektoniczno-budowlanej (Wydziały Budownictwa/Inwestycji starostw lub Urzędów Wojewódzkich) czy jednostki przyznające dofinansowania np. ze środków UE (w zakresie, czy postępowanie było przeprowadzone prawidłowo). Zagadnienia ogólne. Pojęcie sprawy administracyjnej. Ogólne zasady postępowania…

Dowiedz się więcej »

Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy w kontekście zadań własnych gminy.

10 listopada_09:00 - 12:30
SZKOLENIE ONLINE
349zł

Termin: 09. listopada Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena: 349 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Planowanie energetyczne w gminie w świetle przepisów prawa energetycznego. Przepisy innych ustaw, mające wpływ na lokalne planowanie energetyczne. Definicja „zaopatrywania w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe”. Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy w kontekście zadań własnych gminy. Procedura związana z opracowaniem projektu założeń. Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Powiązania…

Dowiedz się więcej »

PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ, ZASKARŻANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIĄ DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI – NAJNOWSZE ZMIANY

18 listopada_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
329(+VAT)

Termin:18 listopad  Miejsce: online  Cena: 329 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel.888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl   Katalog decyzji, przed którymi należy uzyskać decyzję środowiskową. Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Doręczanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Podawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do publicznej wiadomości. Udostępnianie dokumentacji sprawy. Rygor natychmiastowej wykonalności. Wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności. Skarga na decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zawieszenie postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji Wydanego po decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Odwołanie od zezwolenia na realizację inwestycji. Skarga…

Dowiedz się więcej »

Zmiana prawa wodnego w zakresie opłaty retencyjnej.

23 listopada_10:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
309(+VAT)

Termin: 23 listopad  Miejsce: online  Cena:309 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Zapoznanie uczestników z odpowiedziami na wiele pytań związanych z nową opłatą. Pokazanie praktycznych przykładów i sposobów radzenia sobie z wątpliwościami. Omówienie i przekazanie uczestnikom przydatnych wzorów pism. Rozwiązywanie problemów praktycznych uczestników szkolenia. Adresaci szkolenia: pracownicy urzędów miast i gmin do których obowiązków należy określanie opłaty retencyjnej, a którzy napotykają istotne problemy w procedurze jej wymierzania. PROGRAM SZKOLENIA: I. Problemy praktyczne: 1. kiedy opłata powinna…

Dowiedz się więcej »

Prawne aspekty rozwoju inwestycji z zakresu instalacji PV, z uwzględnieniem instalacji na budynkach należących do gmin, w kontekście zapewnienia samowystarczalności energetycznej.

26 listopada_09:00 - 12:30
SZKOLENIE ONLINE
349zł

Termin: 26. listopada Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena: 349 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl   Działania inicjowane na szczeblu krajowym, w ramach realizacji celów polityki energetycznej określonych na poziomie UE –  wskazanie na wybrane akty prawne oraz akty wewnętrzne. Zadania samorządowe w przestrzeni odnawialnych źródeł energii, na gruncie Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Planowanie energetyczne na poziomie lokalnym. Pojęcie klastra energii. Klastry energii w kontekście samowystarczalności energetycznej gmin. Fotowoltaika dla gmin. Dyskusja - czy obecne regulacje…

Dowiedz się więcej »

Sprzedaż nieruchomości gminnych

29 listopada_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
319zł (+VAT)

Termin: 29. listopada Miejsce: online Cena: 319 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Program: - Podstawy prawne sprzedaży nieruchomości gminnych, rola rady gminy w sprzedaży nieruchomości (ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o gospodarce nieruchomościami) - Sprzedaż przetargowa i bezprzetargowa (rodzaje przetargów, procedura przetargowa, warunki jakie muszą być spełnione aby można było sprzedaż nieruchomość w trybie bezprzetargowym, zamiana gruntów jako szczególna forma sprzedaży) - Jak skutecznie sprzedać grunty gminne ( czynniki wpływające na popyt na nieruchomości,…

Dowiedz się więcej »

PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA ART.26A USTAWY O ODPADACH.

29 listopada_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
329(+VAT)

Termin: 29 listopad  Cena: 329zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Program: 1.Podmiot odpowiedzialny za usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania. 2.Kiedy stosować art. 26a ustawy o odpadach? - Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 26a ustawy o odpadach: - organ właściwy do przeprowadzenia postępowania; - strony postępowania; - tryb wszczęcia postępowania; 3.przebieg postępowania; 4.Zwrot przez posiadacza odpadów kosztów poniesionych przez organ administracji na podjęcie działań polegających na usunięciu odpadów i gospodarowanie…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.