Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › Ochrona Danych Osobowych

Wydarzenia Search and Views Navigation

grudzień 2021

3-dniowy KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA

15 grudnia_09:00 - 17 grudnia_15:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, pomorskie Polska
+ Google Map
920zł (+VAT)

Termin: 15-17. grudnia Miejsce: Gdańsk  Cena: 920 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: – Przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną – przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji – Omówienie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. – dają możliwość zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego…

Dowiedz się więcej »

Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych – kurs inspektora ODO

20 grudnia_09:00 - 21 grudnia_13:00
SZKOLENIE ONLINE
499zł (+VAT)

Termin: 20-21. grudnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 499 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cel szkolenia zapoznanie słuchaczy z usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego Dostarczenie praktycznej wiedzy o nowych zasadach przetwarzania danych osobowych Przedstawienie obszarów największych ryzyk prawnych w związku z wejściem w życie RODO Praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych Adresaci: IOD, prawnicy, HR, informatycy, outsourcing IT, osoby odpowiedzialne za Politykę Bezpieczeństwa Informacji,…

Dowiedz się więcej »

Ochrona danych osobowych w pracy organów stanowiących gminy i powiatu. Uprawnienia informacyjne radnych a udostępnianie informacji publicznej

29 grudnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
369zł (+VAT)

Termin: 29. grudnia  Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl 1. Administrator Danych Osobowych w gminie, rada jako ADO, radny jako ADO – problemy interpretacyjne, wyjaśnienia UODO, praktyka. 2. Odrębni administratorzy a dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych. 3. Inspektor ochrony danych w urzędzie, a IOD w organie stanowiącym gminy i powiatu. 4. Sesje rad i posiedzenia komisji a ochrona danych na sesjach. 5. Ochrona danych osobowych w uchwałach. 6. Procedury postępowania w…

Dowiedz się więcej »

styczeń 2022

BŁĘDY W REALIZACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ŚWIETLE WYNIKÓW ORGANÓW KONTROLI: NIK, MF, RIO

11 stycznia 2022_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
369zł (+VAT)

Termin: 11. stycznia Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl 1. Istota kontroli zarządczej, 2. Różnice pomiędzy kontrolą zarządczą, a kontrolą finansową, 3. Definicja kontroli zarządczej, 4. Procedury wewnętrzne dotyczące czynności kontrolnych w świetle wytycznych Ministra Finansów, 5. Ocena realizacji celów i zadań z uwzględnieniem kryterium: • oszczędności, • efektywności, • skuteczności 6. Nieprawidłowości w delegowaniu uprawnień w zakresie kontroli zarządczej, 7. Plan działalności i zarządzanie ryzykiem – najczęściej występujące uchybienia, 8. Omówienie…

Dowiedz się więcej »

Normatywy kancelaryjno-archiwalne dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych

17 stycznia 2022_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
339zł (+VAT)

Termin: 17. stycznia 2021 Miejsce: on-line Cena: 339 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem spotkania jest przeanalizowanie procesu tworzenia i nowelizacji przepisów kancelaryjno-archiwalnych, ze szczególnym uwzględnieniem Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt i gromadzenia dokumentacji zgodnie z nimi. Zaznaczyć trzeba, że każda (nawet najmniejsza) państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna ustawą zobowiązana jest posiadać i stosować instrukcję kancelaryjną, archiwalną oraz wykaz akt. Korzyść: Omówienie całokształtu zagadnień związanych z tworzeniem i wdrożeniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych w jednostce organizacyjnej. Przekazywane na…

Dowiedz się więcej »

ZFŚS w 2022 r. w jednostkach sektora finansów publicznych – po zmianach w kontekście RODO, COVID-19 oraz odpowiedzialności skarbowej, karnej i dyscyplinarnej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym w jednostkach oświaty i instytucjach kultury – warsztaty

24 stycznia 2022_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
369zł (+VAT)

Termin: 24. stycznia Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad i terminu tworzenia regulaminu i preliminarza przychodów i wydatków oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy socjalnej. Uczestnicy zostaną zapoznani z zadaniami i czynnościami związanymi z zarządzaniem środkami Funduszu oraz ochroną danych wrażliwych, dotyczących osób uprawnionych do korzystania ze…

Dowiedz się więcej »

Ochrona danych dla ośrodków pomocy społecznej – aktualne przepisy i wymogi ustawowe .

27 stycznia 2022_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
259(+VAT)

Termin: 27 stycznia Cena: 259 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl   Jak nadać odpowiednie upoważnienia członkom Grup Roboczych w ramach ZI” „Jak dokonać obowiązkowego rocznego przeglądu danych z ZFŚS w MOPS” „Kto może mieć dostęp do danych osobowych gromadzonych w ramach procedury Niebieskiej Karty” „Czy ośrodek pomocy społecznej ma obowiązek przeprowadzania corocznych audytów KRI” Program szkolenia Ośrodek pomocy społecznej – podstawy przetwarzania danych Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych Polityki ochrony danych w OPS –…

Dowiedz się więcej »

luty 2022

Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Robocze – role, zadania i ich funkcjonowanie w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

23 lutego 2022_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
299zł (+VAT)

Termin: 23. lutego a 2021 r.Miejsce: online Cena: 299 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie on–line skierowane jest do pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji, pracowników Oświaty, Kuratorów Sądowych, Przewodniczących i Sekretarzy Zespołów Interdyscyplinarnych, Koordynatorów Grup Roboczych a także wszystkich członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, związanych z realizacją zadań Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podstawy prawne; Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego; Regulamin wewnętrzny funkcjonowania Zespołu; Skład Zespołu Interdyscyplinarnego; Prokurator jako członek Zespołu; Żandarmeria Wojskowa – członkostwo w…

Dowiedz się więcej »

marzec 2022

Pełnomocnictwa i upoważnienia w systemie kontroli zarządczej

2 marca 2022_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
385zł (+VAT)

Termin: 2. marca  Miejsce: on-line Cena: 385 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail:egrygorczuk@res.edu.pl Istota szkolenia: Przybliżenie uczestnikom istoty upoważnień i pełnomocnictw, jako istotnego elementu systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Dogłębne zaprezentowanie kwestii podstaw prawnych do udzielania upoważnień i pełnomocnictw związanych z realizacją standardu A. 4. Standarów kontroli zarządczej. Cel szkolenia i korzyści ze szkolenia: Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia prawidłowo funkcjonującej kontroli zarządczej w swojej jednostce, w szczególności:…

Dowiedz się więcej »

Najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w rachunkowości budżetowej jednostek oświatowych

10 marca 2022_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
349zł (+VAT)

Termin: 10. marcaMiejsce: online Cena: 349 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Opis szkolenia: Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, gdzie najczęściej popełniane są błędy i nieprawidłowości (wynikające z protokołów RIO i NIK), ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych charakterystycznych dla funkcjonowania jednostek oświatowych. Korzyści: uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych spotykanych w jednostkach budżetowych, poznasz istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.