Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › nieruchomości

Wydarzenia Search and Views Navigation

sierpień 2022

Klasyfikacja gleboznawcza od strony postępowań administracyjnych – zasady procedowania oraz ocena operatów klasyfikacyjnych.

22 sierpnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
319zł(+VAT)

Termin: 22. sierpnia 2022  Miejsce: on-line Cena: 319zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Wokół  klasyfikacji gleboznawczej narosło wiele mitów. Z jednej strony zapotrzebowanie na tereny budowlane a z drugiej potrzeby ochrony gruntów rolnych i leśnych spowodowały zwrócenie uwagi na aspekt ustalania klas gruntów. Niejasności w interpretacji przepisów zaś utrudniają pracę administracji. Szkolenie ma na celu przybliżenie jak prawidłowo pod względem prawnym i praktycznym powinno wyglądać procedowanie w zakresie prawidłowego i zgodnego z prawem ustalania klas bonitacyjnych…

Dowiedz się więcej »

wrzesień 2022

Wywłaszczenie dla potrzeb urządzeń przesyłowych

2 września_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
349zł(+VAT)

Termin: 2. września Miejsce: online Cena: 349zł (+VAT) Elwira Gryygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do pracowników starostw powiatowych i urzędów wojewódzkich. 1. Zezwolenie na założenie i przeprowadzenie urządzeń przesyłowych (art. 124 ust. 1 u.g.n.) 1.1 Uwagi ogólne 1.2 Zakres stosowania przepisu art. 124 ust. 1 u.g.n. 1.3 Realizacja inwestycji celu publicznego 1.4 Wymóg przeprowadzenia rokowań 1.5 Wniosek o wydanie decyzji z art. 124 ust. 1 u.g.n. - wymogi 1.6 Zagadnienia proceduralne 1.7 Uprawnienia przedsiębiorcy przesyłowego…

Dowiedz się więcej »

ZARZĄDZANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY na podstawie przepisów ustawy oraz aktów prawa miejscowego.

9 września_09:00 - 14:00
Online
329zł(+VAT)

Termin: 09. września Miejsce: online Cena: 329 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Gminy, zakłady komunalne i inne jednostki samorządu terytorialnego zajmujące się problematyką mieszkaniową - -- ew. TBS-y zarządzający zasobem mieszkaniowym. 1. Omówienie spraw związanych z USTAWĄ O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO w tym w szczególności: a) Zadania własne gminy. b) Kto ma prawo ubiegać się o lokal z zasobów gminy: na czas nieoznaczony i na czas oznaczony…

Dowiedz się więcej »

Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego w praktyce podmiotów zarządzających nieruchomościami

19 września_10:00 - 14:00
Online
319zł(+VAT)

Termin: 19.września Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 319 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Wskazanie przepisów prawa związanych z utrzymaniem i eksploatacją obiektów budowlanych w trakcie ich użytkowania, zasad prowadzenia dokumentacji obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzenie i dokonywanie prawidłowych wpisów w KOB oraz dokumentowanie czynności związanych z obiektem budowlanym, doktryna, przykłady i orzecznictwo sądowe w tematyce szkolenia wraz z uprawnieniami organów nadzoru budowlanego. Zarządcy nieruchomości, podmioty sprawujące nadzór nad eksploatacją obiektów budowlanych, nadzór nad…

Dowiedz się więcej »

Geodezja po nowemu – analiza zmian prawa geodezyjnego i przepisów wykonawczych, praktyka stosowania starych i nowych przepisów

26 września_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
339zł (+VAT)

Termin: 26. września Miejsce: online Cena: 339zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Przedmiotem szkolenia jest uporządkowanie i podsumowanie zmian ustawowych i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stosowanie ww. regulacji prawnych i przed zmainami legislacyjnymi było obarczone wieloma niejasnościami i sprawiało organom wiele problemów interpretacyjnych. Wprowadzone w ubiegłym roku oraz zakończone wprowadzanie w lipcu br. nowych regulacji prawnych w tym zakresie umożliwia eliminację części tych niejasności, zaś przepisy…

Dowiedz się więcej »

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Analiza obszarowa i wyznaczenie parametrów zabudowy

30 września_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
399zł

Termin: 30.września Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena: 399 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Głównym celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących postępowania w sprawach wydania decyzji o warunkach zabudowy. Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką Wszczęcie postępowania Treść wniosku i załączniki Wezwanie do usunięcia braków Ustalenie stron postępowania Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Terminy załatwiania spraw i skutki ich przekroczenia Analiza obszarowa i wyznaczenie parametrów zabudowy Wyznaczenie obszaru analizowanego Mapa wymagana do wyznaczenia obszaru analizowanego Front działki Funkcja zabudowy…

Dowiedz się więcej »

październik 2022

KONFERENCJA – Grunty rolne i leśne w pigułce

3 października_09:00 - 15:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
499zł (+VAT)

Termin: 3. października  Cena: 499 zł (+VAT)   Elwira Gygorczuk, tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl 8.50 – 9.00 - Przywitanie uczestników, informacje organizacyjne 9.00 -12.00 – Ewidencja gruntów i budynków – aktualne problemy i nowelizacja przepisów wykonawczych 12.00 – 12.30 – Przerwa 12.30 – 14.30 – Ochrona gruntów rolnych i leśnych w praktyce 14.30 – 15.00 – Dyskusja 15.00 – Zakończenie , podziękowanie. Pracownicy urzędów gmin/miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, architekci, geodeci, geolodzy, inwestorzy, deweloperzy, urbaniści, pracownicy związani z…

Dowiedz się więcej »

Umowy najmu i dzierżawy nieruchomości – kompendium wiedzy urzędnika i nieruchomisty

6 października_10:00 - 14:00
Online
319zł(+VAT)

Termin: 06.października Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 319 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl 1.Umowy najmu, dzierżawy nieruchomości – treść zakres podmiotowy, przedmiotowy oraz regulacje przewidziane w kodeksie cywilnym a zasada swobody zawierania umów i jej ograniczenia regulacje UGN i kodeksu cywilnego – praktyka, ćwiczenia. 2.Nakłady, adaptacje i remonty nieruchomości – zakres umocowania umownego, pełnomocnictwo, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zasady rozliczenia stron oraz podstawy do rozliczeń. 3.Zabezpieczenia strony wynajmującej, kaucja, depozyt, gwarancje bankowe i…

Dowiedz się więcej »

Służebność przesyłu w praktyce przedsiębiorstw przesyłowych

21 października_10:00 - 14:00
Online
319zł(+VAT)

Termin: 21.października Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 319 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl 1.Pojęcie, podział i rodzaje służebności występujących w systemie prawa polskiego, a nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadzająca instytucję służebności przesyłu. 2.Służebności gruntowe – służebność przesyłu jako podstawa prawna do ingerencji we własność nieruchomości dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie dostarczania i przesyłu mediów. 3.Podstawowe zasady ustalania wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu dla właściciela nieruchomości, na podstawie przyjętych metod wyceny nieruchomości z uwzględnieniem specyfiki…

Dowiedz się więcej »

listopad 2022

Rola granic nieruchomości w procesie inwestycyjno-budowlanym – studium przypadków

7 listopada_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
329zł(+VAT)

Termin: 07. listopada Miejsce: on-line Cena: 329 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem tego szkolenia jest  przedstawienie inwestorom na rynku nieruchomości,projektantom,architektom, urbanistom, wykonawcom prac budowlanych zagadnień związanych z granicami nieruchomości gruntowych, których znajomość położenia i trwałość pozwala na uniknięcie problemów w procesie inwestycyjnym.To także przekazanie niezbędnej wiedzy wykonawcom prac geodezyjnych, którzy te granice realizują dla potrzeb procesu budowlano-inwestycyjnego. Czy granica na mapie geodezyjnej na pewno przebiega tak jak to ukazano? Jaka to granica, kiedy granica…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.