Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia › mazowieckie

Wydarzenia Search and Views Navigation

maj 2022

Umowy z zakresu cyberbezpieczeństwa w sektorze administracji publicznej

18 maja_10:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
399zł

Termin: 18 maja Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena:  399 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Szkolenie dedykowane pracownikom merytorycznym urzędów i innych jednostek publicznych, którzy przetwarzają dane osobowe w systemach informatycznych. Szkolenie wyposaża uczestnika w podstawowe kompetencje na wypadek ataku cybernetycznego. Na szkoleniu zostaną poruszone poniższe kwestie, które będą rozwinięte i omówione w szczegółowy sposób: • Cyberbezpieczeństwo – wprowadzenie oraz omówienie podstawowych pojęć. Co powinniśmy wiedzieć, aby zapewnić skuteczną obronę swoich danych i organizacji. • Aktualne obowiązki…

Dowiedz się więcej »

Nowe zasady dostępu do informacji publicznej – nowelizacja dot. otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. NOWELIZACJA PO 8 grudnia 2021 r.

19 maja_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
329(+VAT)

Termin: 19 maja Miejsce: online Cena: 329 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Szkolenie poświęcone jest przepisom dotyczącym dostępu do zasobów instytucji publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian. Omówiona zostanie nowa ustawa regulująca zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego a także dotycząca zupełnie nowej kwestii – otwartych danych. Uczestnicy nie tylko będą mieć szanse poznać znaczenie nowych pojęć i definicji ustawowych czy nowe zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, ale także…

Dowiedz się więcej »

Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji pracowniczej

19 maja_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł(+VAT)

Termin: 19. maja Miejsce: ONLINE Cena: 299 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie skierowane jest do: pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie archiwum zakładowego/składnicy akt, oraz do pracowników merytorycznych prowadzących i zdających dokumentację pracowniczą. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie bieżącej obsługi dokumentacji pracowniczej w świetle przepisów prawa pracy oraz przepisów archiwalnych, zasad jej kwalifikowania oraz porządkowania w komórkach organizacyjnych i archiwum zakładowym/składnicy akt. I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w jednostce 1.…

Dowiedz się więcej »

Zmiany w Polskim Ładzie

19 maja_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
369zł(+VAT)

Termin: 19.maja 2022 r. Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl   Nowelizacja Polskiego Ładu – projekt ustawy z 24 marca 2022 r. – zmiany planowane od 1 lipca 2022r obniżenie stawki podatkowej i kwoty zmniejszającej podatek (nowa skala podatkowa) likwidacja ulgi dla klasy średniej, likwidacja podwójnego wyliczania zaliczek na podatek PIT, istotniejsza rola płatnika przy PIT-2, korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach przepisy przejściowe. Jak będzie wyglądało rozliczenie PIT za 2022r?…

Dowiedz się więcej »

Przedawnienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek od tych opłat i kosztów upomnienia. Różnice pomiędzy przedawnieniem należności a przedawnieniem prawa do wydania decyzji określającej opłatę. Przesłanki przerwania i zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

19 maja_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
315zł(+VAT)

Termin: 19. maja Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 315 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl 1. Za jaki okres wstecz organ podatkowy może skutecznie żądać złożenia deklaracji „śmieciowej” lub w przypadku jej niezłożenia określić wysokość zobowiązania z tytułu opłaty? 2. Jaki jest termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku wydania decyzji określającej np. za 2017r.? 3. Czy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2016 należy uznać za przedawnioną w roku 2022 jeżeli nie podjęto…

Dowiedz się więcej »

Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych

19 maja_10:00 - 13:00
Online
309zł(+VAT)

Termin: 19. maja Miejsce: ON-LINE Cena: 309zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl 1. Podstawy prawne kontroli punktów sprzedaży (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców). 2. Zakres przedmiotowy kontroli –zasady i warunki korzystania z zezwolenia, do których przestrzegania jest zobowiązany przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 3. Zakres podmiotowy kontroli – organy uprawnione do przeprowadzenia kontroli. 4. Reklama napojów…

Dowiedz się więcej »

Rejestr umów – nowość od 01.07.2022 r.

20 maja_08:15 - 11:30
SZKOLENIE ONLINE
369zł(+VAT)

Termin: 20. maja 2022 Cena: 369zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl W dniu 1 lipca 2022 r.  zacznie funkcjonować ogólnopolski rejestr umów. Jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane będą zamieszać w rejestrze informacje o zawartych przez siebie umowach. Dotyczyć to będzie umów o wartości przekraczającej 500 zł. Za niewykonanie tego obowiązku grozić będzie odpowiedzialność karna. Powyższe wynika ze zmian ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze…

Dowiedz się więcej »

Nadawanie, likwidacja i zmiana nazw miejscowości, ulic oraz numeracja porządkowa nieruchomości z uwzględnieniem nowelizowanych przepisów wykonawczych

20 maja_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
329zł (+VAT)

Termin: 20. maja Miejsce: on-line Cena: 329 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Przedmiotem szkolenia są zasady numeracji porządkowej w Polsce w świetle najnowszego rozporządzenia wykonawczego do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stosowanie regulacji prawnych w zakresie numerowania adresowego budynków było obarczone wieloma niejasnościami i sprawia organom gmin wiele problemów interpretacyjnych. Wprowadzona w lipcu br. nowa regulacja prawna w tym zakresie umożliwia eliminację części tych niejasności, zaś kilkumiesięczne vacatio legis ma…

Dowiedz się więcej »

ZARZĄDZANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY I UCHWAŁ RADY GMINY. ORZECZNICTWO

20 maja_09:00 - 15:00
Online
329zł(+VAT)

Termin: 20. maja  Miejsce: online Cena: 329 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Gminy, zakłady komunalne i inne jednostki samorządu terytorialnego zajmujące się problematyką mieszkaniową - -- ew. TBS-y zarządzający zasobem mieszkaniowym. 1. Omówienie podstawowych pojęć występujących w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego: a. zamieszkiwanie, b. tytuł prawny do lokalu, c. korespondencja – skuteczność, d. egzekucja z lokalu a tytuł prawny do lokalu, e. niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, f.…

Dowiedz się więcej »

Przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji w JST i jej jednostkach podległych, również z uwzględnieniem środków z różnych źródeł m.in. Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych, RFIL itp.”

20 maja_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
349zł(+VAT)

Termin: 20. maja Miejsce: online Cena: 349 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie praktycznych zasad przeprowadzania i rozliczania inwestycji od strony finansowo-księgowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych, ze szczególnym podkreśleniem tych finansowanych z Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych, RFIL i innych źródeł. Korzyści: uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych spotykanych w trakcie procesu inwestycyjnego w jednostkach…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.