Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › mazowieckie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Szukaj Wydarzenia

Wydarzenia Search

Styczeń 2020

INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W JEDNOSTCE

27 stycznia_10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Aleje Jerozolimskie 51
Warszawa, Mazowieckie Polska
+ Google Map
449zł (+VAT)

Termin:  27 styczeń Miejsce: Warszawa Cena: 449 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel.  888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie z obszaru czynności kancelaryjnych adresujemy do pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz rządowych i samorządowych jednostek organizacyjnych a także organizacji i instytucji społecznych realizujących zadania z zakresu administracji publicznej. Szkolenie kierowane jest do osób wykonujących na co dzień czynności kancelaryjno-archiwalne prowadząc dokumentację w postaci papierowej lub elektronicznej. I. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją 1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego i zmiany w…

Dowiedz się więcej »

AUTOPREZENTACJA, PREZENTACJA PROJEKTU/PRODUKTU, WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

28 stycznia_10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Aleje Jerozolimskie 51
Warszawa, Mazowieckie Polska
+ Google Map
359zł (+VAT)

Termin: 28. styczeń  Miejsce: Warszawa Cena: 359 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Uczestnicy zajęć, po realizacji szkolenia:, znają sposoby celowego przygotowania i prowadzenia prezentacji, potrafią redukować bariery emocjonalne i komunikacyjne, odpowiadają na pytania oraz prowadzą dyskusje wywierając na zebranych korzystne wrażenie   wykład z metodą dyskusji i elementami warsztatu, ćwiczenia indywidualne i grupowe   1.Sformułowanie celu i oczekiwanych korzyści prezentacji 2.Przygotowanie, opracowanie i selekcja materiału 3.Automotywacja i atrakcyjność prezentowanych zagadnień 4.Formuła wystąpienia- wykorzystanie metody UZPPD…

Dowiedz się więcej »

Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków w praktyce 2019

29 stycznia_10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Aleje Jerozolimskie 51
Warszawa, Mazowieckie Polska
+ Google Map
449zł (+VAT)

Termin: 29. stycznia Miejsce: Warszawa Cena: 449 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail:mrygorczuk@res.edu.pl Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu przećwiczenie na przykładach zasad naliczania wynagrodzeń pracowników z punktu widzenia prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w różnych sytuacjach płacowych.Zasady te przedstawione zostaną z uwzględnieniem bieżących zmian w prawie. Korzyści dla uczestników: Zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w zakresie rozliczania, dokumentowania i ewidencji wynagrodzeń. Uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia w/w wydatków w oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo…

Dowiedz się więcej »

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE– nowy obowiązek dla pracodawców

30 stycznia_10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Aleje Jerozolimskie 51
Warszawa, Mazowieckie Polska
+ Google Map
465zł (+VAT)

Termin: 30. stycznia  Miejsce: Warszawa Cena: 465 zł (+VAT) -- Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest przekazanie pracownikom, którzy będę zajmowali się obsługą PPK od strony pracodawcy wszelkiej potrzebnej wiedzy w tej dziedzinie. Przepisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych obejmą prawie wszystkich zatrudnionych oraz stopniowo wszystkich pracodawców. Zmiany od 1 lipca 2019 r. objęły pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób, od 1 stycznia 2020 r. obejmą pracodawców zatrudniających powyżej 50 osób a w kolejnych etap wszystkich…

Dowiedz się więcej »

Luty 2020

Kontrola zarządcza pierwszego stopnia w samorządowych jednostkach podległych i nadzorowanych z zarządzaniem ryzykiem

3 lutego_10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Aleje Jerozolimskie 51
Warszawa, Mazowieckie Polska
+ Google Map
449zł (+VAT)

Termin: 03. lutego  Miejsce: Warszawa Cena: 449 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl W minionym okresie wydanych zostało już kilka publikacji obejmującym teorię w zakresie metodyki, zasad prowadzenia kontroli zarządczej i procedur kontroli. Celem szkolenia jest jej przybliżenie na etapie praktycznego wdrożenia. Omówiona zostanie metodyka kontroli i jej standardy oraz planowanie działalności jednostki jak również zarządzanie ryzykiem w kontroli zarządczej. Cel dodatkowy: Dostosowanie pracy samorządowej jednostki oświatowej do wymogów kontroli zarządczej. Integracja uczestników szkolenia w bieżącej…

Dowiedz się więcej »

Dwudniowy kurs Vademecum Kadrowca

4 lutego_09:00 - 5 lutego_15:00
Warszawa, Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Aleje Jerozolimskie 51
Warszawa, Mazowieckie Polska
+ Google Map
749zł (+VAT)

Termin: 04-05. lutego 2020 Miejsce: Warszawa Cena: 749 zł (+VAT) Justyna Sokólska tel798 301 781 e-mail:jsokolska@res.edu.pl Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu praktycznego stosowania przepisów prawa pracy w szczególności: rekrutacja pracowników dostępne formy zatrudnienia nawiązanie i zakończenie stosunku pracy ochrona i przetwarzanie danych kadrowych w kontekście przepisów RODO prowadzenie akt osobowych czas pracy udzielanie urlopów Specjaliści ds. kadr i płac i HR,  kadra zarządzająca, osoby planujące rozpoczęcie pracy w dziale kadr i płac/HR. Wykład przygotowany w…

Dowiedz się więcej »

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKTACH UE W LATACH 2014-2020 PO ZMIANIE WYTYCZNYCH W 2019 ROKU

7 lutego_10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Aleje Jerozolimskie 51
Warszawa, Mazowieckie Polska
+ Google Map
465zł (+VAT)

Termin: 07. lutego Miejsce: Warszawa Cena: 465 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl     Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów realizujących projekty lub aplikujących o pozyskanie środków z funduszy UE. Wymagania wstępne dla uczestników: podstawowa wiedza o Funduszach Strukturalnych Celem kształcenia jest zapoznanie pracowników beneficjentów z zasadami realizacji projektów współfinansowanych z UE w okresie 2014-2020 po zmianach jakie zostały wprowadzone w ostatnim czasie. W roku 2019 roku prowadzono nową wersję Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Uczestnicy…

Dowiedz się więcej »

Nowe zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – jak zbudować skuteczny system Whistleblowing`u i system zarządzania zgodnością (Compliance)

10 lutego_10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Aleje Jerozolimskie 51
Warszawa, Mazowieckie Polska
+ Google Map
579zł(+VAT)

Termin: 10. lutego Miejsce: Warszawa Cena: 579 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl systemy Whistleblowing`u i sygnaliści, nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, tworzenie skutecznych systemów zarządzania zgodnością – Compliance, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. Przedsiębiorcy, w tym spółki prawa handlowego oraz jednostki Skarbu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego. MODUŁ I Systemy Whistleblowing`u i sygnaliści: zakres podmiotowy i przedmiotowy Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii tryby dokonywania…

Dowiedz się więcej »

Najnowsze zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach

11 lutego_08:00 - 16:00
Warszawa, Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Aleje Jerozolimskie 51
Warszawa, Mazowieckie Polska
+ Google Map
449zł (+VAT)

Termin: 11. luty Miejsce: Gdynia Cena: 449 zł (+VAT) Justyna Sokólska tel. 798 301 781 e-mail: jsokolska@res.edu.pl Celem szkolenia jest poprawie jakości przeprowadzanych ocen oddziaływania na środowisko oraz zapewnienie zgodności prowadzonych postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z wymaganiami dyrektyw unijnych. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do urzędów gmin, starostw powiatowych, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz osób planujących realizację inwestycji budowlanych. nowe rozporządzenie o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zmiany w ustawie OOŚ zmieniające zasady wydawania decyzji o…

Dowiedz się więcej »

Fundusz sołecki oraz prawa i obowiązki sołtysa wynikające z ustawy o samorządzie gminnym

13 lutego_10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Aleje Jerozolimskie 51
Warszawa, Mazowieckie Polska
+ Google Map
449zł (+VAT)

Termin: 13 lutego Miejsce: Warszawa Cena: 449 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl   Zapoznanie uczestników z praktyką ustawy: tj. na które przedsięwzięcia środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczane, a na które nie; które przedsięwzięcia może zanegować wójt. Wśród szczególnie istotnych należy organizacja imprez integracyjnych, wyjazdy, pomoc OSP itp.- szkolenie omawia dopuszczalność, opis itp. Dodatkowo omówione są dodatkowe przepisy: organizacja zebrania wiejskiego itp.   Radni, sołtysi, członkowie rad sołeckich. Czynności związane z ustawą o funduszu sołeckim…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.