Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia › lubelskie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Styczeń 2021

Warsztaty z wynagrodzeń dla zaawansowanych – zmiany w 2020 i 2021 r. oraz szczególne przypadki w rozliczeniu wynagrodzeń.

15 stycznia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 15 stycznia  Cena: 299 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Pracujesz w dziale płac lub księgowości? Sprawdzasz system kadrowo-płacowy podczas wdrożenia lub po każdej aktualizacji? Wiesz kto odpowiada za poprawność naliczeń wynagrodzeń i dokonywania potrąceń? Pracownik sporządzający listy płac. To tylko pozory, że systemy kadrowo-płacowe same dokonują poprawnych wyliczeń. Trzeba mieć ograniczone zaufanie do producentów programów, oni nie wezmą odpowiedzialności za poprawność wyliczeń. Tak, znajomość zasad naliczania wynagrodzeń i dokonywania potrąceń jest niezbędna, aby sprawdzić…

Dowiedz się więcej »

Pozwolenia zintegrowane – procedura wydawania, dostosowywanie pozwoleń do konkluzji BAT

15 stycznia_10:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
349zł (+VAT)

Termin: 15 stycznia  Miejsce: ON-LINE Cena: 349 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie jest dedykowane dla pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorców, którzy są zobowiązani pozyskać pozwolenie zintegrowane, albo są adresatami takiego pozwolenia, które wymaga jednak przeglądu i dostosowania do konkluzji BAT. Omówienie idei zintegrowanego podejścia; Podstawowe pojęcia: zanieczyszczenie, instalacja, tytuł prawny do instalacji, BAT’y BREF’y); Procedura wydawania pozwoleń zintegrowanych; Przegląd i dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do konkluzji BAT; Cofnięcie,wygaszenia i zmiany pozwoleń zintegrowanych.   Od…

Dowiedz się więcej »

Warsztaty z dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków w 2021 roku.

18 stycznia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 18 stycznia  Cena: 299 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest praktyczne podejście do wyjaśnienia wątpliwości związanych z dokonywaniem potrąceń z wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych i zasiłków oraz przeliczenie konkretnych case study. Gwarantujemy minimum teorii i maksimum praktyki.   Program szkolenia MODUŁ I – Ogólne zasady dokonywania potrąceń 1. Obowiązki pracodawcy na etapie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy 2. Obowiązki pracodawców zatrudniających dłużników alimentacyjnych 3. Zajęcia bez postępowania egzekucyjnego 4. Rodzaje potrąceń i kolejność…

Dowiedz się więcej »

Zarządzanie dokumentacją w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych w świetle znowelizowanych przepisów  kancelaryjno-archiwalnych. Jak prawidłowo opracować instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykaz akt i  instrukcję składnicy akt.

19 stycznia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
259zł (+VAT)

Termin: 19. stycznia Miejsce: online Cena: 259 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego zarządzania dokumentacją  wynikającego z nowelizacji  ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i  brakowania dokumentacji niearchiwalnej, które weszły w życie 1 listopada 2015. Podanie praktycznych  wskazówek do opracowania stosownej dokumentacji, która powinna być  zatwierdzona…

Dowiedz się więcej »

Organizacja pracy zdalnej dla menedżerów – warsztaty online

19 stycznia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 19. stycznia Miejsce: On-line Cena: 299 zł (+VAT)  Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wynikami badań nad specyfiką pracy zdalnej oraz dobrymi praktykami organizacji pracy własnej i zespołu. Korzyści dla uczestnika: Lepsze rozumienie specyfiki pracy zdalnej i związanych z nią zagrożeń. Przekazanie dobrych praktyk organizacji czasu pracy własnej – tak aby dbać o efektywność i work-life balance. Wypracowanie usprawnień w organizacji pracy własnej i zespołu. Wymiana dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami…

Dowiedz się więcej »

Biuletyn Informacji Publicznej – wymagania ustawy o dostępności cyfrowej oraz ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

20 stycznia_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
269zł (+VAT)

Termin: 20. stycznia Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena: 269 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Cele szkolenia: • Zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze dostosowaniem BIP’u do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami • Zdobycie wiedzy praktycznej na temat właściwego przygotowania oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej po zmianach wymaganych ww. ustawami Adresaci: • Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką • Osoby prowadzące BIP • Członkowie zespołów redakcyjnych BIP • Administratorzy…

Dowiedz się więcej »

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE– nowy obowiązek dla pracodawców- szkolenie online

20 stycznia_10:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 20 stycznia  Cena: 299 zł (+VAT) -- Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest przekazanie pracownikom, którzy będę zajmowali się obsługą PPK od strony pracodawcy wszelkiej potrzebnej wiedzy w tej dziedzinie. Przepisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych obejmą prawie wszystkich zatrudnionych oraz stopniowo wszystkich pracodawców. Zmiany od 1 lipca 2019 r. objęły pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób, od 1 stycznia 2020 r. obejmą pracodawców zatrudniających powyżej 50 osób a w kolejnych etap wszystkich pozostałych pracodawców…

Dowiedz się więcej »

Windykacja należności Gminy z tytułu umów cywilnoprawnych – praktyczne szkolenie online

20 stycznia_11:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
289zł (+VAT)

Termin: 20. stycznia  Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 289 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Zobowiązanie cywilnoprawne a należność cywilnoprawna - istota, zakres pojęć, zasady kontraktowania Zakres odpowiedzialności za nienależyte wykonywanie umów cywilnoprawnych Terminy wymagalności roszczeń cywilnoprawnych - czyli jak ustalić, czy minął już termin zapłaty Sposoby wygaszania zobowiązań umownych i warunki ich skutecznego wygaśnięcia (potrącenie, ulgi w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych) Odsetki - pojęcie, zasady naliczania, wysokość odsetek, kapitalizacja odsetek Czynności poprzedzające wystąpienie na drogę sądową podejmowane…

Dowiedz się więcej »

Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE

21 stycznia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
269zł(+VAT)

Termin: 21. stycznia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 269 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE. Korzyści ze szkolenia: dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze nabędą umiejętności w poprawnym  prowadzeniu ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE, jak również będą mogli samodzielnie zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości z tym związane. Program: Cel i podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości dla projektów finansowanych…

Dowiedz się więcej »

INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W JEDNOSTCE- szkolenie online

21 stycznia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
259zł (+VAT)

Termin: 21 stycznia Miejsce: online  Cena: 259zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel.  888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie z obszaru czynności kancelaryjnych adresujemy do pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz rządowych i samorządowych jednostek organizacyjnych a także organizacji i instytucji społecznych realizujących zadania z zakresu administracji publicznej. Szkolenie kierowane jest do osób wykonujących na co dzień czynności kancelaryjno-archiwalne prowadząc dokumentację w postaci papierowej lub elektronicznej. I. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją 1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego i zmiany w przepisach…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.