Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

sierpień 2022

Zasady prowadzenia dokumentacji w jednostkach sektora finansów publicznych – kontekst kancelaryjno-archiwalny

12 sierpnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
339zł(+VAT)

Termin: 12. sierpnia 2022 Miejsce: on-line Cena: 339 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Poznanie reguł kierujących obiegiem dokumentacji i zasad archiwizacji dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Nabycie umiejętności w zakresie znakowania, opisywania i ewidencjonowania dokumentacji w archiwum. Zidentyfikowanie kluczowych momentów procesu zarządzania dokumentacja i osób za nie odpowiedzialnych. Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją.   Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do nowych pracowników zatrudnianych w jednostkach administracji publicznej lub instytucji regulujących/wyjaśniających zagadnienia z zakresy zarządzania dokumentacją,…

Dowiedz się więcej »

Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub likwidacja zbędnych zużytych lub uszkodzonych składników majątku, który stanowi wyposażenie jednostek sektora finansów publicznych po zmianie rozporządzenia rady ministrów oraz w nowym polskim ładzie w 2022 roku

16 sierpnia_09:00 - 13:00
Online
369zł(+VAT)

Termin: 16. sierpnia Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl 1. Pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem jego części składowych, dodatkowych i peryferyjnych. 2. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w zakresie gospodarowania środkami trwałymi. 3. Szczególne zasady gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi jednostek sektora finansów publicznych – konieczność przeglądu i uporządkowania posiadanych i wykorzystywanych składników przez jednostkę. 4. Prawne aspekty odpowiedzialności kierownika jednostki sektora finansów publicznych za gospodarowanie majątkiem…

Dowiedz się więcej »

Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

18 sierpnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
315zł(+VAT)

Termin: 18. sierpnia Miejsce: on-line Cena: 315 zł (+VAT)   Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest omówienie podstawowych zasad z zakresu klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji i wyceny środków trwałych oraz inwestycji w oparciu o Ustawę o Rachunkowości, nową Klasyfikację Środków Trwałych i KSR nr 11. Korzyści ze szkolenia: dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze nabędą wiedzę w zakresie dotyczącym prawidłowej ewidencji, wyceny, amortyzacji środków trwałych i inwestycji w oparciu o najnowsze przepisy rachunkowe. Definicja środka trwałego, jego…

Dowiedz się więcej »

Zatrudnianie personelu w projektach UE

22 sierpnia_08:30 - 12:30
SZKOLENIE ONLINE
299zł(+VAT)

Termin: 28. sierpnia Miejsce: ONLINE Cena: 299zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z funduszy UE lub aplikujących o pozyskanie takich środków oraz pracowników Instytucji Zarządzających i Pośredniczących. Wymagania wstępne dla uczestników: podstawowa wiedza o Funduszach Strukturalnych Celem kształcenia jest zapoznanie pracowników beneficjentów oraz IZ/IP z zasadami zatrudniania personelu w projektach UE w okresie 2014-2020 po zamianach jakie wprowadziła nowelizacja ustawy wdrożeniowej i…

Dowiedz się więcej »

ZUS w praktyce. Zasady wypłacania wynagrodzenia ze stosunku pracy.

24 sierpnia_08:00 - 11:30
Online
289zł (+VAT)

Termin: 24. sierpnia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 289 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy w zakresie zasad ustalania wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Podczas szkoleniu zostaną omówione rozwiązania obowiązujące od 2021 i 2022r. Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i płac, księgowości i do wszystkich zainteresowanych. 1. Pojęcie przychodu 2. Zasady wypłacania wynagrodzenia ze stosunku pracy. 3. Lista płac 2022 i jej elementy. 4. Składki na ubezpieczenia społeczne.…

Dowiedz się więcej »

Audyt elektronicznego systemu obiegu dokumentów w zakresie zgodności z przepisami prawa

25 sierpnia_09:00 - 26 sierpnia_13:00
SZKOLENIE ONLINE
525zł(+VAT)

Termin: 25-26. sierpnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 525zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Zdobycie wiedzy w jaki sposób przeprowadzić audyt systemu obiegu dokumentów; Zwrócenie uwagi na szczególnie istotne elementy audytu; Poznanie metodologii i dobrych praktyk. Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką; Jednostki przygotowujące się do audytu; Czynni audytorzy. I. Zakres audytu – co należy sprawdzić? 1. Jak przygotować się do audytu? 2. Jakie zapisy zawrzeć w umowie na przeprowadzenie audytu gdyby był zlecany? 3. Przygotowanie checklisty 4.…

Dowiedz się więcej »

Przygotowanie projektów UE do kontroli, w tym do kontroli trwałości

29 sierpnia_08:30 - 12:30
Online
305zł(+VAT)

Termin: 29. sierpnia Miejsce: online Cena: 305zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z Funduszy UE. Wymagania wstępne dla uczestników: podstawowa wiedza o Funduszach Strukturalnych. Celem kształcenia jest zapoznanie pracowników beneficjentów z najnowszym stanem aktów prawnych i Wytycznych w zakresie kontroli oraz przygotowanie personelu do kontroli prowadzonych przez uprawnione podmioty. W programie szkolenia zostanie omówiony aktualny stan regulacji jaki został wprowadzony Wytycznymi w zakresie kontroli, Wytycznymi w zakresie sposobu korygowania…

Dowiedz się więcej »

CZAS PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH I JEGO DOKUMENTOWANIE W 2022 ROKU

29 sierpnia_09:00 - 13:00
Online
299zł(+VAT)

Termin: 29.sierpnia 2022r. Cena: 299zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl 1. Podstawy prawne zatrudnienia w jednostkach samorządowych: a) ustawa o pracownikach samorządowych b) Kodeks pracy c) relacje przepisów kodeksowych do przepisów szczególnych 2. Zmiany w przepisach dotyczących dokumentacji pracowniczej i ich znaczenie dla czasu pracy 3. Pojęcie czasu pracy. a) zasada dyspozycyjności pracownika b) znaczenie miejsca pracy c) czas pracy a praca zdalna 4. Normy i wymiar czasu pracy. a) normy ustawowe b) norma a wymiar…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.