Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

czerwiec 2022

3 dniowy- Kurs Kancelaryjno-Archiwalny I stopnia- szkolenie online

13 czerwca_09:00 - 15 czerwca_15:00
SZKOLENIE ONLINE
729zł(+VAT)

Termin: 13-15. czerwca 2022 Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 729 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych, osoby zarządzające dokumentacją, osoby pracujące w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, pracownicy składnicy akt oraz osoby zainteresowane pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego. DZIEŃ I - Archiwum zakładowe 1. Podstawowe akty prawne dotyczące zarządzania dokumentacją a. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983r. • Objaśnienie najważniejszych założeń Ustawy • Obowiązujące przepisy…

Dowiedz się więcej »

Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

14 czerwca_09:00 - 13:00
Online
315zł(+VAT)

Termin: 14. czerwca Miejsce: on-line Cena: 315 zł (+VAT)   Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest omówienie podstawowych zasad z zakresu klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji i wyceny środków trwałych oraz inwestycji w oparciu o Ustawę o Rachunkowości, nową Klasyfikację Środków Trwałych i KSR nr 11. Korzyści ze szkolenia: dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze nabędą wiedzę w zakresie dotyczącym prawidłowej ewidencji, wyceny, amortyzacji środków trwałych i inwestycji w oparciu o najnowsze przepisy rachunkowe. Definicja środka trwałego, jego…

Dowiedz się więcej »

Dostępność administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnością w świetle ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Likwidacja barier w komunikacji. Respektowanie praw osób z niepełnosprawnością

15 czerwca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł(+VAT)

Termin: 15. czerwca  Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 299zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Organy i instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe oraz samorządowe instytucje, inne zainteresowane państwowe lub samorządowe instytucje.   Uzyskanie przez osoby zainteresowane praktycznej wiedzy w zakresie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz w zakresie komunikacji z osobami z   niepełnosprawnością Zapoznanie z systemem prawnym dotyczącym osób z niepełnosprawnością Wsparcie instytucji publicznej w procesie zapewnienia dostępności osobie…

Dowiedz się więcej »

Omówienie tworzenia i zapisów statutów i regulaminów organizacyjnych w samorządowych instytucjach kultury

15 czerwca_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
369zł (+VAT)

Termin: 15. czerwca Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl 1. Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury 2. Osobowość prawna samorządowych instytucji kultury 3. Rejestr instytucji kultury i elektroniczna księga rejestrowa – jakie obowiązki ma dyrektor instytucji kultury a jakie organizator. 4. Statut jako podstawa działania instytucji kultury. W jaki sposób stworzyć prawidłowy statut. Jakich zapisów nie można umieszczać w statucie. Omówienie wzorów statutów w praktyce . Jak zapisać w statucie a) nazwę, teren…

Dowiedz się więcej »

„Zamówienia publiczne w instytucjach kultury oraz zamówienia publiczne poniżej kwoty 130 000 zł”

20 czerwca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
319zł(+VAT)

Termin: 20. czerwca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 319 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Zamówienia poniżej 130 000 zł w instytucjach kultury Podstawy prawne zamówień publicznych w instytucjach kultury poniżej kwoty 130 000 zł. Jakie metody stosować w celu szacowania wartości zamówienia. Jak wyłonić wykonawcę? Czy warto zawierać umowę cywilną przy zamówieniach do 130 000 zł? Specyfika zamówień publicznych w instytucjach kultury – omówienie zasad wynikających z przepisów prawa. Wyłączenia stosowania PZP w instytucjach kultury. Tryby…

Dowiedz się więcej »

Audyt elektronicznego systemu obiegu dokumentów w zakresie zgodności z przepisami prawa

20 czerwca_09:00 - 21 czerwca_13:00
SZKOLENIE ONLINE
525zł(+VAT)

Termin: 20-21. czerwca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 525zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Zdobycie wiedzy w jaki sposób przeprowadzić audyt systemu obiegu dokumentów; Zwrócenie uwagi na szczególnie istotne elementy audytu; Poznanie metodologii i dobrych praktyk. Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką; Jednostki przygotowujące się do audytu; Czynni audytorzy. I. Zakres audytu – co należy sprawdzić? 1. Jak przygotować się do audytu? 2. Jakie zapisy zawrzeć w umowie na przeprowadzenie audytu gdyby był zlecany? 3. Przygotowanie checklisty 4.…

Dowiedz się więcej »

Polski Ład 2022, a zmiany w pomocy PFRON na zatrudniania osób z niepełnosprawnością – dofinansowania do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, refundacje kosztów zatrudnienia, wypełnianie wniosków i formularzy do PFRON

21 czerwca_09:00 - 13:00
Online
315zł(+VAT)

Termin: 21.czerwca Miejsce: ON-LINE Cena: 315 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 888 549 572 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie skierowane jest do: Podmiotów zobowiązanych do wpłat na PFRON, zainteresowanych prawidłowym rozliczaniem oraz obniżeniem ich wysokości, w szczególności do pracowników (kadry, księgowość) zajmujących się rozliczaniem wpłat na Fundusz Podmiotów pragnących uzyskać pomoc publiczną związaną z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, w szczególności do pracowników (kadry, księgowość) zajmujących się rozliczaniem pomocy z PFRON Tematyka szkolenia omawiana kompleksowo – zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych…

Dowiedz się więcej »

Błędy w realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników organów kontroli: NIK, MF, RIO

24 czerwca_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
369zł (+VAT)

Termin: 24. czerwca Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl 1. Istota kontroli zarządczej, 2. Różnice pomiędzy kontrolą zarządczą, a kontrolą finansową, 3. Definicja kontroli zarządczej, 4. Procedury wewnętrzne dotyczące czynności kontrolnych w świetle wytycznych Ministra Finansów, 5. Ocena realizacji celów i zadań z uwzględnieniem kryterium: • oszczędności, • efektywności, • skuteczności 6. Nieprawidłowości w delegowaniu uprawnień w zakresie kontroli zarządczej, 7. Plan działalności i zarządzanie ryzykiem – najczęściej występujące uchybienia, 8. Omówienie…

Dowiedz się więcej »

Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE

24 czerwca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
319zł(+VAT)

Termin: 24. czerwca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 319 zł (+VAT)   Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE. Korzyści ze szkolenia: dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze nabędą umiejętności w poprawnym  prowadzeniu ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE, jak również będą mogli samodzielnie zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości z tym związane. 1.Cel i podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości dla projektów finansowanych…

Dowiedz się więcej »

Normatywy kancelaryjno-archiwalne dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych

27 czerwca_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
339zł (+VAT)

Termin: 27. czerwca 2021 Miejsce: on-line Cena: 339 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem spotkania jest przeanalizowanie procesu tworzenia i nowelizacji przepisów kancelaryjno-archiwalnych, ze szczególnym uwzględnieniem Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt i gromadzenia dokumentacji zgodnie z nimi. Zaznaczyć trzeba, że każda (nawet najmniejsza) państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna ustawą zobowiązana jest posiadać i stosować instrukcję kancelaryjną, archiwalną oraz wykaz akt. Korzyść: Omówienie całokształtu zagadnień związanych z tworzeniem i wdrożeniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych w jednostce organizacyjnej. Przekazywane na…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.