Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Sierpień 2021

Zamówienia publiczne na środki spożywcze i usługi cateringowe w praktyce intendenta.

6 sierpnia_09:00 - 15:00
SZKOLENIE ONLINE
219(+VAT)

Termin: 06 sierpień  Miejsce: online  Cena:219 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl DLA KOGO: a) publicznych zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży: dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży, dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach;   b) publicznych zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych: dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno –opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),…

Dowiedz się więcej »

3 DNIOWY- KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA- szkolenie online

9 sierpnia_09:00 - 11 sierpnia_15:00
SZKOLENIE ONLINE
729(+VAT)

Termin: 09-11 sierpień  Miejsce: online  Cena: 729 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: – Przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną – przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji – Omówienie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. – dają możliwość zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego…

Dowiedz się więcej »

Prawa autorskie w instytucjach kultury

10 sierpnia_09:00 - 13:00
Online
279zł(+VAT)

Termin: 10. sierpnia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 279 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel.792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się pracą na „cudzych dziełach” w bibliotekach, domach kultury, muzeach. Również dla pracowników kina, teatrów, oper, filharmonii, galerii sztuki oraz ośrodków badań i dokumentacji. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pojęciami związanymi z prawami autorskimi w tym pojęciem praw autorskich osobistych i majątkowych. Podczas zajęć zostaną poruszone tematy związane z elementami obligatoryjnymi i fakultatywnymi umów przenoszących autorskie…

Dowiedz się więcej »

BŁĘDY W REALIZACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ŚWIETLE WYNIKÓW ORGANÓW KONTROLI: NIK, MF, RIO

16 sierpnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
349zł (+VAT)

Termin: 16. sierpnia Miejsce: online Cena: 349 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl 1. Istota kontroli zarządczej, 2. Różnice pomiędzy kontrolą zarządczą, a kontrolą finansową, 3. Definicja kontroli zarządczej, 4. Procedury wewnętrzne dotyczące czynności kontrolnych w świetle wytycznych Ministra Finansów, 5. Ocena realizacji celów i zadań z uwzględnieniem kryterium: • oszczędności, • efektywności, • skuteczności 6. Nieprawidłowości w delegowaniu uprawnień w zakresie kontroli zarządczej, 7. Plan działalności i zarządzanie ryzykiem – najczęściej występujące uchybienia, 8. Omówienie…

Dowiedz się więcej »

Organizacja i finansowanie publicznego transportu zbiorowego w 2021 r.

18 sierpnia_10:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
339(+VAT)

Termin: 18 sierpień  Cena: 339 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     1.Podstawy prawne, definicje kluczowych pojęć i terminy dotyczące wymagań i warunków związanych z przewozem osób i publicznym transportem zbiorowym -właściwość organizatora PTZ i jego podstawowe obowiązki -formy współdziałania jednostek samorządu, porozumienia poziome i pionowe oraz dotacje -analiza potrzeb przewozowych i plan transportowy -obowiązki organizatora warunkujące właściwe funkcjonowanie PTZ określenie standardów, opłat i zasad korzystania z przystanków i dworców, oznakowania autobusów, -ogłoszenie zamiaru zawarcia umowy…

Dowiedz się więcej »

Wzorcowe archiwum zakładowe/składnica akt i bezpieczny archiwista.

20 sierpnia_09:00 - 12:00
SZKOLENIE ONLINE
279(+VAT)

Termin: 20 sierpnia Miejsce: online  Cena: 279zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel.  888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Część pierwsza Wprowadzenie do problematyki. Podstawowe definicje. Miejsce i rola archiwum zakładowego w jednostce organizacyjnej Archiwum zakładowe - lokalizacja. Biuro archiwisty - przygotowanie stałego miejsca pracy dla archiwisty. Niezbędne zabezpieczenia. Magazyn archiwalny - niezbędne wymogi jakim musi sprostać pomieszczenie przeznaczone do przechowywania akt. Zabezpieczenia przeciwpożarowe i antywłamaniowe magazynu archiwalnego. Wymogi dotyczące temperatury, wilgotności i naświetlenia archiwum zakładowego. Farby ścienne dopuszczone i niedopuszczone do stosowania…

Dowiedz się więcej »

Sporządzanie Raportów o stanie dostępności oraz planów działania na rzecz zapewnienia dostępności

25 sierpnia_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
369zł (+VAT)

Termin: 25. sierpniaMiejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Raport o stanie dostępności – podstawy prawne. Jak przygotować raport o stanie dostępności i na kim spoczywa odpowiedzialność za jego przygotowanie? Techniczne uwarunkowania złożenia raportu. Sposoby składania raportów. Raporty zbiorcze. Przedmiot raportu. Omówienie zakresu raportu. Dostępność architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna i cyfrowa. Dostęp alternatywny a raport. Z jakich pomocy korzystać? Gdzie znaleźć informacje na temat dostępności? Jak się dokształcać? Plan działania na rzecz poprawy dostępności: -czy…

Dowiedz się więcej »

Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego.

25 sierpnia_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299(+VAT)

Termin:25 sierpnia   Miejsce: online  Cena: 259 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: • Nabycie, zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania dokumentacją oraz wiedzy niezbędnej do zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w kancelarii / archiwum jednostki organizacyjnej • Omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach • Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem Rozporządzenia RODO, nowej Ustawy ODO i Kodeksu Pracy Adresaci…

Dowiedz się więcej »

Prawo pracy- zmiany

26 sierpnia_09:00 - 13:00
Online
319zł(+VAT)

Termin: 26.sierpnia Miejsce: on-line Cena: 319 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl 1. Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło 2. Zawieranie umów o pracę zgodnie z RODO 3, Czas pracy 2021. 4. Urlopy pracownicze. 3. Dokumentacja pracownicza 4. Ustanie stosunku pracy 5. Propozycje zmian w Kodeksie Pracy - praca zdalna - nowa definicja pracownika - dyrektywa "work-life balanse" -elastyczne formy zatrudnienia dla rodziców -ochrona przed zwolnieniem pracowników. -kontrole trzeźwości w pracy 6. Podsumowanie  …

Dowiedz się więcej »

Kadry i płace w dobie COVID 19 – czyli jak praktycznie zorganizować stosunek pracy w czasie epidemii? – omówienie aspektów prawnych na podstawie dostępnych rozwiązań-DWUDNIOWY KURS

26 sierpnia_10:00 - 27 sierpnia_14:00
Online
549zł(+VAT)

Termin: 26-27. sierpnia 2021 Cena: 549 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail:kwardzinska@res.edu.pl Pandemia koronawirusa w istotny sposób wpłynęła na stosunki pracownicze. Pracodawcy wprowadzili pewne środki zapobiegawcze. Pojawia się pytanie dotyczące ich legalności w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych. Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR, pracowników działów kadr i płac, księgowości, pracowników administracyjnych, i do tych wszystkich którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Program dwudniowego kursu: Część I Kadry 1. Prawo pracy -…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.