Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

październik 2021

NOWE UPRAWNIENIA ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH ORAZ STRON POSTĘPOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH W PROCEDURACH INWESTYCYJNYCH

18 października_09:00 - 11:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
199zł (+VAT)

Termin: 18. października 2021 Cena: 199zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl 13 maja 2021r. po 14-dniowym vacatio legis weszły w życie zmiany ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, przyjęte przez Sejm 30 marca 2021r. Wprowadzają one nowe procedury wstrzymania wykonania oraz zaskarżania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pośrednio – innych decyzji realizacyjnych, nazwanych w przyjętej nowelizacji „zezwoleniami na…

Dowiedz się więcej »

Geodezja po nowemu – analiza zmian prawa geodezyjnego i przepisów wykonawczych, praktyka stosowania starych i nowych przepisów

19 października_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
339zł (+VAT)

Termin: 19. października Miejsce: online Cena: 339zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Przedmiotem szkolenia jest uporządkowanie i podsumowanie zmian ustawowych i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stosowanie ww. regulacji prawnych i przed zmainami legislacyjnymi było obarczone wieloma niejasnościami i sprawiało organom wiele problemów interpretacyjnych. Wprowadzone w ubiegłym roku oraz zakończone wprowadzanie w lipcu br. nowych regulacji prawnych w tym zakresie umożliwia eliminację części tych niejasności, zaś przepisy…

Dowiedz się więcej »

Postępowanie administracyjne – najczęstsze problemy

19 października_09:00 - 13:00
Online
339zł(+VAT)

Termin: 19. października  Miejsce: ON-LINE Cena: 339 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl Wyłączenie organu i pracownika organu (kiedy organ lub pracownik nie jest bezstronny w sprawie) Doręczanie korespondencji (w tym doręczenia elektroniczne) Udostępnienie akt postępowania do wglądu Określenie kręgu stron postępowania Postępowanie dowodowe – wybrane problemy Przewlekłość i bezczynność w postępowaniu administracyjnym Przeniesienie i zmiana decyzji administracyjnej  Kara za niewykonanie wyroku sądu administracyjnego Adwokat. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Zajmuje się aspektami prawnymi…

Dowiedz się więcej »

Kontrole prowadzone przez Archiwa Państwowe

19 października_09:00 - 13:00
Online
289zł(+VAT)

Termin: 19. października Miejsce: ONLINE Cena: 289 zł (+VAT) Katarzyna Wardzińska tel. 792 210 125 e-mail: kwardzinska@res.edu.pl   Szkolenie skierowane głównie do: pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie archiwum zakładowego, pracowników odpowiedzialnych za organizowanie wykonywania czynności kancelaryjnych, pracowników bibliotek i muzeów przechowujących materiały archiwalne. I. Podstawy prawne kontroli II. Podmioty kontrolowane 1) Przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 2) Przez archiwa państwowe, w tym podmioty prywatne posiadające materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego III. Przedmiot i zakres kontroli 1) Kontrola dokumentacji w…

Dowiedz się więcej »

Dokumentacja medyczna – jak ją prowadzić, żeby ograniczyć roszczenia pacjentów?

20 października_09:00 - 11:00
SZKOLENIE ONLINE
349zł

Termin: 20. października Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 349 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zasadami udzielania porad telefonicznych podczas pandemii. Adresaci: Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników służby zdrowia oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia: przegląd przepisów dotyczących dokumentacji medycznej znaczenie dokumentacji medycznej w procesie sądowym orzeczenia sądowe dotyczące dokumentacji medycznej 10 wpisów do dokumentacji medycznej, które mogą uratować PWZ Doktor nauk prawnych, radca prawny,…

Dowiedz się więcej »

Schematy podatkowe dla jednostek samorządu terytorialnego. MDR jako obowiązki sprawozdawcze dla JST.

20 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
349zł

Termin: 20. października Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 349 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr. MDR jako obowiązki sprawozdawcze jednostek samorządu terytorialnego to już ponad 2 letnia rzeczywistość podatkowa. Na wypełnienie obowiązków w zakresie zgłoszeń schematów podatkowych ( tzw. MDR) zwraca uwagę również NIK podczas prowadzonych kontroli. Schematem podatkowym będzie każde rozwiązanie stosowane w jednostce, inne niż wynikające wprost z obowiązujących przepisów…

Dowiedz się więcej »

Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentów w szkole i placówce oświatowej.

20 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299(+VAT)

Termin: 20 październik  Miejsce: online   Cena: 299 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę związaną z: - obowiązkami dyrektorów szkół i placówek oświatowych i zakresem ich odpowiedzialności; - rodzajami dokumentacji podlegającymi przechowywaniu; - prowadzeniem archiwum zakładowego/składnicy akt; - wypełnianiem środków ewidencyjnych az/sa i pozostałych formularzy; - przejmowaniem/przekazywaniem dokumentacji z komórek organizacyjnych; - inicjowaniem i nadzorowaniem procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej; - konsekwencjami zbyt wczesnego lub niezgodnego z procedurami niszczenia dokumentów; - przekazywaniem materiałów…

Dowiedz się więcej »

Organizacja archiwum w firmie i analiza SWOT dla działalności archiwalnej – szkolenie archiwalne dla samorządowych i państwowych jednostek organizacyjnych

21 października_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
339zł (+VAT)

Termin: 21. października 2021 Miejsce: on-line Cena: 339 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl   Korzyści: Kompleksowe zapoznanie się z problematyką funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic akt. Poznanie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Nabycie wiedzy w zakresie znakowania, opisywania i ewidencjonowania dokumentacji w archiwum. Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją. Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe. Pozyskanie niezbędnych formularzy i druków kancelaryjno-archiwalnych. Szkolenie skierowane…

Dowiedz się więcej »

Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w jednostkach samorządowych.

21 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
329(+VAT)

Termin: 21 października Miejsce: online  Cena: 329 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: Zapoznanie się z przepisami regulującymi przekazywanie i archiwizowanie akt Nabycie umiejętności prawidłowej archiwizacji dokumentacji Zdobycie wiedzy jak postępować z niewłaściwie uporządkowaną dokumentacją przekazywaną przez komórki Zdobycie wiedzy z zakresu prawidłowego przekazywania akt do archiwum oraz brakowania akt Praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w czasie szkolenia poprzez zastosowanie zajęć praktycznych   Adresaci szkolenia: Archiwiści, pracownicy składnic akt, kierownicy archiwów zakładowych/ składnic akt oraz…

Dowiedz się więcej »

Jak przygotować dokumentację do elektronicznego obiegu.

21 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299(+VAT)

Termin: 21 października   Miejsce: online Cena: 299 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: Celem szkolenia jest praktyczne omówienie  sposobów porządkowania  dokumentacji w zakresie klasyfikacji i kwalifikacji spraw. Przeprowadzane kontrole wykazują, że nie wszystkie jednostki prawidłowo stosują  zapisy instrukcji dotyczące obiegu dokumentów, a  szczególnie  pracownicy  mają trudności w posługiwaniu się jednolitym rzeczowym wykazem akt przy  rejestracji spraw na stanowiskach pracy. Sprawy  otrzymują symbole ,które  nie odzwierciedlają   kryterium rzeczowości. Zagadnienie to  ma istotne znaczenie  przy przechodzeniu…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.