Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia › Finanse

Wydarzenia Search and Views Navigation

czerwiec 2022

Omówienie tworzenia i zapisów statutów i regulaminów organizacyjnych w samorządowych instytucjach kultury

15 czerwca_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska
369zł (+VAT)

Termin: 15. czerwca Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl 1. Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury 2. Osobowość prawna samorządowych instytucji kultury 3. Rejestr instytucji kultury i elektroniczna księga rejestrowa – jakie obowiązki ma dyrektor instytucji kultury a jakie organizator. 4. Statut jako podstawa działania instytucji kultury. W jaki sposób stworzyć prawidłowy statut. Jakich zapisów nie można umieszczać w statucie. Omówienie wzorów statutów w praktyce . Jak zapisać w statucie a) nazwę, teren…

Dowiedz się więcej »

Centralny Rejestr Umów – nowy obowiązek dla każdej jednostki sektora finansów publicznych – kolejne zmiany systemowe©

15 czerwca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
385zł(+VAT)

Termin: 15. czerwca  Miejsce: on-line Cena: 385 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail:egrygorczuk@res.edu.pl Istota szkolenia: Od 1 lipca 2022 roku zaczną obowiązywać nowe regulacje zawarte w ustawie o finansach publicznych. Są one konsekwencją uchwalenia ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta w art. 6 wprowadza zmiany do ustawy o finansach publicznych, bowiem pojawia się nowe, teleinformatyczne narzędzie prowadzone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,…

Dowiedz się więcej »

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (ZASADY GOSPODAROWANIA I EWIDENCJA KSIĘGOWA)

15 czerwca_09:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
279zł

Termin: 15 czerwca Miejsce: Online Cena: 279 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zamknięcia ksiąg rachunkowych za rok 2021. Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych, główni księgowi, osoby zajmujące się tematyką księgowości budżetowej. Tezy: 1. Regulacje prawne dotyczące klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji i umarzania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Definiowanie pojęć w myśl obowiązujących przepisów. 2. Szczególne zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, w tym w zakresie zaciągania zobowiązań na…

Dowiedz się więcej »

Wytyczne CBA (antykorupcja, compliance), dyrektywa o sygnalistach, kontrola zarządcza w JSFP – jak to złożyć w spójną całość?

20 czerwca_09:00 - 21 czerwca_13:30
Szkolenie on-line Polska
499zł (+VAT)

Termin: 20-21. czerwca 2022 Miejsce: online Cena: 499zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl We wrześniu 2020 r. CBA opublikowało „Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym”, a w grudniu 2020 r. „Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników i osób należących do grupy PTEF”. Wkrótce jednostki sektora publicznego będą zobowiązane wdrożyć kanały sygnalizowania i mechanizmy ochrony sygnalistów przewidziane w Dyrektywie UE 2019/1937.…

Dowiedz się więcej »

Jednostka budżetowa – PŁATNIK w obliczu Nowego Ładu od 2022 roku- jak opanować nowe przepisy? Jakie zmiany wprowadzane będą od 1 lipca 2022 roku do Polskiego Ładu?

21 czerwca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
339zł

Termin: 21 czerwca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 319 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr. 2022 rok to rok zmian dla pracodawców w zakresie rozliczeń pracowniczych. Nowa kwota wolna od podatku, nowe ulgi i zmiany w potrącaniu składki zdrowotnej wymagają właściwego wdrożenia w jednostce. Szkolenie ma na celu przedstawienie zmian i ich skutków a także wskazanie możliwych działań do podjęcia przez jednostkę…

Dowiedz się więcej »

Gospodarka kasowa i gospodarka drukami ścisłego zarachowania w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. Zasady postępowania w przypadku przyjęcia w kasie fałszywych znaków pieniężnych lub dokonywania transakcji budzącej podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

23 czerwca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
315zł(+VAT)

Termin: 23. czerwca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 315 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Kto może w jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego być kasjerem (czy pracownik musi posiadać szczególne kwalifikacje, udokumentowane przebyte kursy, szkolenia itp)? Jak postąpić w przypadku przyjęcia do kasy fałszywego znaku pieniężnego? Czy kasjer jednostki organizacyjnej musi przyjąć od klienta zniszczony/uszkodzony znak pieniężny? Kto może dokonywać wpłat w kasie jednostki organizacyjnej w gotówce (od kogo i dlaczego wpłaty gotówkowe nie powinny być przyjmowane)? Jakie…

Dowiedz się więcej »

Przedawnienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek od tych opłat i kosztów upomnienia. Różnice pomiędzy przedawnieniem należności a przedawnieniem prawa do wydania decyzji określającej opłatę. Przesłanki przerwania i zawieszenia biegu terminu przedawnienia

23 czerwca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
315zł(+VAT)

Termin: 23. czerwca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 315 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Za jaki okres wstecz organ podatkowy może skutecznie żądać złożenia deklaracji „śmieciowej” lub w przypadku jej niezłożenia określić wysokość zobowiązania z tytułu opłaty? Jaki jest termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku wydania decyzji określającej np. za 2017r.? Czy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2016 należy uznać za przedawnioną w roku 2022 jeżeli nie podjęto żadnych działań skutkujących…

Dowiedz się więcej »

Błędy w realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników organów kontroli: NIK, MF, RIO

24 czerwca_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
369zł (+VAT)

Termin: 24. czerwca Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT) Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl 1. Istota kontroli zarządczej, 2. Różnice pomiędzy kontrolą zarządczą, a kontrolą finansową, 3. Definicja kontroli zarządczej, 4. Procedury wewnętrzne dotyczące czynności kontrolnych w świetle wytycznych Ministra Finansów, 5. Ocena realizacji celów i zadań z uwzględnieniem kryterium: • oszczędności, • efektywności, • skuteczności 6. Nieprawidłowości w delegowaniu uprawnień w zakresie kontroli zarządczej, 7. Plan działalności i zarządzanie ryzykiem – najczęściej występujące uchybienia, 8. Omówienie…

Dowiedz się więcej »

Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE

24 czerwca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
319zł(+VAT)

Termin: 24. czerwca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 319 zł (+VAT)   Elwira Grygorczuk tel. 518 192 393 e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE. Korzyści ze szkolenia: dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze nabędą umiejętności w poprawnym  prowadzeniu ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE, jak również będą mogli samodzielnie zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości z tym związane. 1.Cel i podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości dla projektów finansowanych…

Dowiedz się więcej »

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Analiza obszarowa i wyznaczenie parametrów zabudowy

24 czerwca_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
399zł

Termin: 24 czerwca Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena: 399 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Głównym celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących postępowania w sprawach wydania decyzji o warunkach zabudowy. Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką Program: Wszczęcie postępowania Treść wniosku i załączniki Wezwanie do usunięcia braków Ustalenie stron postępowania Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Terminy załatwiania spraw i skutki ich przekroczenia Analiza obszarowa i wyznaczenie parametrów zabudowy Wyznaczenie obszaru analizowanego Mapa wymagana do wyznaczenia obszaru analizowanego Front działki…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.