Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Wrzesień 2020

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – zasady składania wniosku o dofinansowanie (nabór wniosków do 30 września 2020 roku)

25 września_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 25. września Miejsce: On-line Cena: 299 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl     Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu tematyki składania wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zasad i sposobu ubiegania się o środki. Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych, referatów rozwoju i inwestycji, i inni zainteresowani tematyką szkolenia. Podstawa prawna utworzenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Co to jest? RFIL Zasady ubiegania się o dotację Źródła Finansowania Programu Rodzaje Kwalifikujących się projektów.n Do kogo…

Dowiedz się więcej »

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNEGO I STOPNIA

28 września_09:00 - 30 września_15:00
SZKOLENIE ONLINE
729zł (+VAT)

Termin: 28-30 września Miejsce: online  Cena: 729 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cele szkolenia: – Przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną – przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji – Omówienie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. – dają możliwość zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego…

Dowiedz się więcej »

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE– nowy obowiązek dla pracodawców- szkolenie online

28 września_10:00 - 14:00
SZKOLENIE ONLINE
299zł (+VAT)

Termin: 28. września  Cena: 299 zł (+VAT) -- Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Celem szkolenia jest przekazanie pracownikom, którzy będę zajmowali się obsługą PPK od strony pracodawcy wszelkiej potrzebnej wiedzy w tej dziedzinie. Przepisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych obejmą prawie wszystkich zatrudnionych oraz stopniowo wszystkich pracodawców. Zmiany od 1 lipca 2019 r. objęły pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób, od 1 stycznia 2020 r. obejmą pracodawców zatrudniających powyżej 50 osób a w kolejnych etap wszystkich pozostałych pracodawców…

Dowiedz się więcej »

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2020

29 września_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
249zł (+VAT)

Termin: 29. września Cena: 249 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl 1. Wprowadzenie -ochrona wynagrodzenia za pracę i innych składników ze stosunku pracy -odliczenia i potrącenia- różnice, obowiązki pracodawcy -potrącenia obowiązkowe i dobrowolne 2. Potrącenia obowiązkowe -zajęcie wynagrodzenia i innych składników wynagrodzenia -postępowanie egzekucyjne i pozaegzekucyjne -postępowanie cywilne i administracyjne egzekucji z wynagrodzenia -etapy dokonywania potrąceń -kwoty wolne od potrąceń : uwzględnienie PIT 0, PPK, zasiłki, umowy cywilnoprawne -maksymalne dopuszczalne kwoty potrąceń -współpraca z cywilnymi i…

Dowiedz się więcej »

Płace dla początkujących – szkolenie on-line

30 września_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
249zł (+VAT)

Termin: 30. września Cena: 249 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Celem szkolenia jest przekazanie osobom początkujących  w płacach niezbędnej wiedzy oraz umiejętności w zakresie obliczania wynagrodzenia oraz innych składników. Szkolenie oparte jest na części teoretycznej oraz warsztatowej. Adresaci: osoby zatrudnione w działach kadr i płac, księgowych, wszystkich zainteresowanych tematyką wynagradzania pracowników. 1.Wynagrodzenie za pracę -pojęcie, -terminy wypłaty wynagrodzenia, -forma wypłaty wynagrodzenia, -dokumenty związane z deklaracją wypłaty wynagrodzenia, -waluta wynagrodzenia, regulamin wynagradzania, -składniki stałe i zmienne,…

Dowiedz się więcej »

Zamykanie projektów unijnych – Szkolenie online

30 września_10:00 - 14:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
299zł(+VAT)

Termin: 30. września  Miejsce: ON-LINE Cena: 299 zł (+VAT) , Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Szkolenie przeznaczone dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych, kadrowych, prawników oraz audytorów zaangażowanych w końcową fazę realizacji projektów unijnych. Weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem kwalifikowalności wydatków a) Główne dylematy w rozliczeniach - czy właściwie je rozwiązaliśmy? - Kwalifikowalność wydatków na wynagrodzenia (umowy o pracę i cywilno-prawne) oraz szczegółowe wymogi dotyczące dokumentowania tych wydatków - Trwałość projektów -…

Dowiedz się więcej »

Październik 2020

Księgowość projektów UE – Szkolenie on-line

1 października_09:00 - 14:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
315zł(+VAT)

Termin: 1. października  Miejsce: ON-LINE Cena: 315zł (+VAT) , Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl     Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność oraz innych zainteresowanych obsługą projektów, w tym koordynatorów projektów. Program szkolenia 1. Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim 2. Zmiany w Nowej Perspektywie 2014-2020 3. Rzeczywiste aspekty regulacji wewnętrznych…

Dowiedz się więcej »

Zatrudnianie personelu w projektach UE

2 października_09:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
259zł (+VAT)

Termin: 2. października Miejsce: on-line Cena: 259 zł (+VAT) Sylwia Głowacka tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Adresaci szkolenia Szkolenia skierowane jest do pracowników Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych,  Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, którzy realizują projekty współfinansowane ze środków UE. Wymagania wstępne dla uczestników: podstawowa wiedza o Funduszach Strukturalnych Cel szkolenia zapoznanie pracowników beneficjentów oraz IZ/IP z zasadami zatrudniania personelu w projektach UE w okresie 2014-2020 po zamianach…

Dowiedz się więcej »

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – szkolenie online

5 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
289zł (+VAT)

Termin: 05. października  Miejsce: Szkolenie Online Cena: 289 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl     GRUPA DOCELOWA: Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych. CEL GŁÓWNY: Wyjaśnienie wątpliwości formalno-prawnych związanych prawidłowym procesem gospodarowania ZFŚS CELE SZCZEGÓŁOWE: Praktyczne przedstawienie procesu zarządzania ZFŚS jednostek organizacyjnych. Omówienie szczegółowe procesów związanych z ww, obszarem oraz proces dokumentowania. METODY DYDAKTYCZNE: wykład, dyskusja, mini wykład, prezentacja ŚRODKI DYDAKTYCZNE: prezentacja multimedialna, flipchart.   Zakładowy Fundusz Świadczeń…

Dowiedz się więcej »

Dokumentacja pracownicza i akta osobowe- szkolenie online

5 października_09:00 - 13:00
SZKOLENIE ONLINE
315zł (+VAT)

Termin: 05 października Miejsce:szkolenie online  Cena: 315 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail:mrygorczuk@res.edu.pl   Szkolenie adresowane jest do wszystkich odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji pracowniczej, niezależnie od stanu posiadanej wiedzy i doświadczenia. W szczególności zapraszamy do udziału osoby zatrudnione w działach personalnych lub aspirujące do tej pracy, jak również pracodawców.   Zasady ogólne dotyczące gromadzenia danych i dokumentów od kandydatów do pracy i pracowników: Dane osobowe, jakich podania można wymagać od kandydata do pracy oraz od pracownika, w…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.