Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Nowa ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych – wejście w życie 11.10.2021r. – obowiązki i uprawnienia pracodawców u których działa kasa, nowe obowiązki i uprawnienia zarządu kasy, nowe uprawnienia członków kasy

29 października 2021_09:00 - 13:00

369zł (+VAT)

Termin: 29. października Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

1.Podstawy prawne dotyczące pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych na gruncie nowej ustawy
2. Rola organizacji związkowych, rad pracowniczych i przedstawicielstwa załogi jako podmiotu kontrolującego kasy. Jaki jest obowiązek pracodawcy
3. Członek KZP – nowe uprawnienia, kto może być członkiem KZP
4. Zaskarżanie uchwał Walnego Zebrania.
5. Statut jako podstawa działania KZP
a) jak prawidłowo opracować statut
b) obligatoryjne elementy statutu
c) statut PKZP a regulamin KZP, czy regulamin jest potrzebny
d) omówienie przykładowych statutów- ćwiczenia praktyczne.
5. Umowa między pracodawcą a KZP – podstawy prawne, konieczne zapisy, co się zmienia
6. W jaki sposób prawidłowo sporządzić umowę między KZP a pracodawcą. Jakie elementy winna zawierać umowa. Czy umowa jest obowiązkowa.
7. Porozumienie między pracodawcami w przypadku Międzyzakładowych Kas, jak działa MKZP, charakterystyka MKZP, odrębności i podobieństwa.
8. Koszty działania KZP i MKZP
9. Deklaracje członkowskie, nowe oświadczenia o zgodach, przykładowe wzory oświadczeń, jak powinna wyglądać deklaracja po zmianach
10. Jak realizować obowiązek informacyjny z art. 13 i 14 RODO po zmianach.
11. Osoby uprawnione do wypłaty wkładów po śmierci kim mogą być – nowe obowiązki kasy, osób uprawnionych, a co ze zgłoszeniem do organu podatkowego??
12. Zasady gromadzenia wkładów w PKZP, co zmienia się w funduszach KZP, co z funduszem zapomogowym
13. Zasady udzielania pożyczek z PKZP, rola poręczycieli, kto może być poręczycielem na gruncie nowej ustawy, obowiązki pracodawcy względem poręczycieli
14. Umowa pożyczki
15. Brak spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę i procedura postępowania, co z pozwem do sądu
16. Kiedy można skreślić członka z KZP, zasady po zmianach, uchwały zarządu, ich uzasadnianie i doręczanie
17. Przychody i koszty związane z funkcjonowaniem PKZP – interpretacje podatkowe
18. Dokumenty wykorzystywane w związku z działalnością KZP.
a) deklaracja przystąpienia do PKZP.
b) wniosek o udzielenie pożyczki
c) wniosek o skreślenie z listy członków i zwrot wkładów
d) oświadczenie poręczyciela
e) wniosek o częściowy zwrot wkładów
f) wniosek o przeksięgowanie wkładów na poczet zadłużenia
g) wniosek o zapomogę
h) wniosek o wcześniejszą spłatę zadłużenia
i ) wniosek o uzupełnienie wkładów
j) protokoły z posiedzeń organów KZP
k) uchwały organów
l) oświadczenia o zgodzie na potrącenia
m) oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych
n) protokoły z przeglądu danych
o) polityka rachunkowości
p) inne
19. Organy PKZP , w jaki sposób działają, dokumentacja, protokoły , posiedzenia.
a) walne zebranie członków i jego kompetencje- zmiany w ustawie, zwoływanie, posiedzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co z delegatami-zmiany
b) zarząd PKZP i jego kompetencje – zmiany, posiedzenia zarządu, nowe obowiązki i uprawnienia, wniosek o REGON, dostosowanie statutu
c) komisja rewizyjna i jej kompetencje – zmiany
20. Likwidacja PKZP – przyczyny i obowiązki, jakie zmiany
21. Ochrona danych osobowych w kasach zapomogowo pożyczkowych. KZP jako Administrator Danych Osobowych
a) inspektor ochrony danych osobowych – czy jest konieczność wyznaczenia ?
b) obowiązki informacyjne
c) zgoda
d) zabezpieczenia
e) dokumentacja przetwarzania danych
g) naruszenia ochrony danych osobowych
h) powierzenie danych osobowych?
i) rejestr czynności przetwarzania.
j) i inne
22. Egzekucja z wkładów w KZP
23. Orzecznictwo i interpretacje podatkowe – odpowiedzi na pytania uczestników.
a do kiedy trzeba dostosować statuty KZP
b) ochrona danych w KZP, obowiązkowe oświadczenia, przeglądy danych, ustalanie okresu przechowywania danych osobowych
c) zmiany ustawy a obecna praktyka.
24. Dyskusja.

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!
Przy zgłoszeniu do 6. października cena szkolenia to jedyne 329 zł!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska + Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.