Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2021 r. – w tym zatrudnianie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami, skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia dla pracowników. Polski Ład.

28 marca_09:00 - 14:00

369(+VAT)

Termin: 28. marca  Cena: 369zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl

 

AdresaciCelProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprawami kadrowymi w jednostkach samorządowych.

Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania. Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają podstawowe kwestie dotyczące ustalania warunków zatrudniania nauczycieli. Omówione zostaną również przykłady problemów dotyczących omawianej problematyki z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego

I. Zatrudnianie nauczycieli w świetle aktualnych przepisów
1.warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela
2.podstawa zatrudnienia nauczycieli w szkołach – limity umów na czas określony
3.zatrudnianie w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych
-zdalne nauczanie
-gotowość do pracy
II. Zmiana warunków zatrudnienia
1.zmiana stanowiska, łączenie pracy na różnych stanowiskach
-pojęcie „stanowisko pracy” u nauczycieli
-orzecznictwo sądowe
2.zmiana wymiaru etatu
-ograniczenie wymiaru zajęć nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowanie
-obniżenie etatu w umowie o pracę (porozumienie a wypowiedzenie zmieniające)
3.przeniesienie do innej jednostki
4.zmiany innych warunków pracy
III. Wynagradzanie
1.dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe – zasady ustalania stażu pracy w dodatkowym zatrudnieniu
2.dodatek za wychowawstwo
3.świadczenie „na start”
4.dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)
-nabycie prawa do trzynastki w przypadku nieprzepracowania okresu 6 miesięcy w roku kalendarzowym
-zatrudnienie nauczyciela zgodnie z organizacją pracy szkoły a trzynastka
5.wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
IV. Polski Ład w jednostkach oświatowych
1.Zasady korzystania z „ulgi dla klasy średniej”
2.Kto może skorzystać, zasady dotyczące wspólnych rozliczeń małżonków
3.Zmiany w zasiłkach chorobowych (obliczanie okresu zasiłkowego, zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia)
4.Pozostałe zmiany podatkowe wpływające na wysokość wynagrodzenia
5.Ważne decyzje pracowników wpływające na sposób wyliczenia wynagrodzeń
V. Rozwiązanie stosunku pracy
1.Przyczyny leżące po stronie nauczyciela
-Rozwiązanie stosunku pracy z inicjatywy nauczyciela (w tym w trakcie roku szkolnego)
-Przesłanki obligatoryjnego rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem
-Utrata zdolności do pracy
-Negatywna ocena pracy
-Cofnięcie skierowania do nauczania religii
-Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na badaniach profilaktycznych
-Opcja dodatkowego skierowania nauczyciela na badania
2.Przyczyny organizacyjne
-Zakres stosowania art. 20 Karty Nauczyciela
-Okres wypowiedzenia – możliwość zastosowania skróconego okresu wypowiedzenia
-Konsultacja zamiaru wypowiedzenia ze związkiem zawodowym
-Uzasadnienie wypowiedzenia
-Kryteria doboru do zwolnienia
-Stan nieczynny – plusy i minusy
-Zasady ustalania wysokości odprawy

Doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 28.lutego  2022 r. cena szkolenia to jedyne 309 zł/os!!

Przy zgłoszeniu do 14.marca  2022 r. cena szkolenia to jedyne 339 zł/os!!


SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.