Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie „śmieciowej” i w innych podatkach i opłatach lokalnych

ID szkolenia: 1382

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#egzekucje, #komunalne, #likwidacja, koszty, odpady, odpowiedzialność, opłata, podatki, śmieci, spadkobierca, upomnienia, zaległość, zezwolenie
Opiekun szkolenia
Brak danych

Termin: 8. grudnia  Miejsce: on-line Cena: 385 zł (+VAT)


Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest: wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego  stosowania przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w zakresie zarządzania opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innymi podatkami i opłatami samorządowymi.

Obecnie, niewiele pozostało czasu do końca 2021 roku, tak aby podjąć wszystkie niezbędne działania aby zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2016 rok. Ważne jest podjęcie takich działa, aby wierzyciel samorządowy, o ile nie jest równocześnie organem egzekucyjnym posiadał pełnię wiedzy, o dacie przerwania przedawnienia, czyli tym zdarzeniu, o którym jest mowa w art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej – „bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.”

Podczas szkolenia udzielone zostaną odpowiedzi na następujące kwestie:
-Jak przepisy prawa definiują – wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony z art. 70 § 4 OP;
-Jak skonstruować wniosek o zaliczeniu nadpłaty na poczet należności przyszłych;
-Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak podstawa do wystawienia tytułu wykonawczego TW – 1
-Kiedy wydajemy decyzję o stwierdzeniu nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
-Kiedy osoba bliska tzw. „wyręczyciel” może zapłacić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jaki to ma związek z opłatą „śmieciową”
-Czy za brak reakcji na powstałą nadpłatę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi pracownik urzędu ponosi odpowiedzialność.
-Jak zwrócić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi spadkobiercom.
-Kto odpowiada za zaległości podatkowe spadkodawcy – właściciela nieruchomości / podatnika opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Adresaci

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych oraz jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki w zakresie  zarządzania należnościami w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w samorządowych podatkach i opłatach.

Program szkolenia

1. Zarządzanie wpłatą w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w podatkach i innych opłatach.
a) zapłata opłaty przez osobę bliską;
b) rozliczenie wpłaty – zasady zaliczania wpłat na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i kosztów upomnienia;
c) nowe / obowiązujące od 1 września 2019 roku zasady zaliczania dokonanych wpłat;
d) ustalenie kosztów upomnienia;
e) zasady postępowania w przypadku nieuiszczonych kosztów upomnienia;
f) wydawanie postanowień w zakresie zarządzania wpłatą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Przedawnienie zobowiązania podatkowego − definicja i skutki dla wymiaru – powstanie zobowiązania w opłacie i sposoby jego wygaśnięcia (efektywne i nieefektywne); – cel instytucji przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, liczenie terminu przedawnienia zobowiązania w opłacie a wpływ prawa lokalnego (termin podstawowy a sposób jego obliczania, terminy płatności opłaty), omówienie przykładów praktycznych; – upływ terminu przedawnienia – skutki materialnoprawne i procesowe; – czy dla upływu terminu przedawnienia ma znaczenie to czy opłata została określona w deklaracji bądź w decyzji.
3. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia- definicja zawieszenia biegu terminu przedawnienia, czy można zawiesić termin przedawnienia jeśli termin ten jeszcze się nie rozpoczął, czy „zawieszony okres” dolicza się do biegu terminu przedawnienia po ustąpieniu okoliczności zawieszenia; skutki zawieszenia dla wymiaru opłaty, omówienie przykładów praktycznych – tezy orzecznictwa; – odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty opłaty lub zaległości z jej tytułu, obliczanie biegu terminu przedawnienia, rozpoczęcie i zakończenie okresu zawieszenia biegu terminu przedawnienia, wpływ braku terminowości dokonanej wpłaty należności przez podatnika zgodnie z decyzją administracyjną; – wszczęcie postępowania o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe a zawieszenie biegu terminu przedawnienia opłaty, przestępstwo i wykroczenie skarbowe w opłacie, naliczanie dalszego biegu terminu przedawnienia, warunek zawieszenia biegu terminu przedawnienia na skutek podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia związanego z niewykonaniem zobowiązania podatkowego, odpowiedzialność organu za zawiadomienie podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania z tytułu opłaty jak i rozpoczęciu bądź dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia, tezy za i przeciw stosowaniu procedur karnoskarbowych; -wniesienie skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą zobowiązania w opłacie a zawieszenie biegu terminu jego przedawnienia, określenie terminu i okoliczności rozpoczyna się i zakończenia okresu zawieszenia biegu terminu przedawnienia, zwrot akt sprawy, wpływ cofnięcia skargi na zawieszenie; – postępowanie zabezpieczające a wpływ na bieg terminu przedawnienia, m.in. wydanie decyzji o zabezpieczeniu, „uzasadniona obawa”, uprawdopodobnienie uchylania się od zapłaty, charakter prawny decyzji o zabezpieczeniu, tok postępowania organu, znaczenie dobrowolności i przymusu wykonania zabezpieczenia, wpływ doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia, stwierdzenie nieważności decyzji o zabezpieczeniu; – możliwość wielokrotnego zawieszenia biegu terminu przedawnienia.
4. Przerwanie biegu terminu przedawnienia – definicja „przerwania biegu terminu przedawnienia” oraz jego skutki dla wymiaru opłaty okoliczności przerwania biegu terminu przedawnienia, znaczenie „nowego biegu terminu przedawnienia”, – skutki wystąpienia przesłanki przerywającej bieg terminu przedawnienia w sytuacji gdy termin ten jeszcze się nie rozpoczął; – szczególna sytuacja przerwania biegu terminu przedawnienia wskutek ogłoszenia upadłości (ogłoszenie upadłości przed rozpoczęciem biegu terminu przedawnienia); – przerwanie biegu terminu przedawnienia wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony;- znaczenie „czynności egzekucyjnej”, „środka egzekucyjnego”, „zastosowania środka egzekucyjnego” oraz „zawiadomienia o zastosowaniu środka egzekucyjnego”, zakres środków egzekucyjnych przerywających bieg terminu przedawnienia − tezy orzecznictwa; -zastosowanie kolejnych środków egzekucyjnych a przerwanie biegu terminu przedawnienia; – zastosowanie środka egzekucyjnego i uchylenie decyzji wymiarowej wpływ na zniweczenie skutku przerwania biegu terminu przedawnienia − kierunki orzecznicze; – umorzenie postępowania egzekucyjnego a skuteczność przerwania biegu terminu przedawnienia poprzez zastosowanie środka egzekucyjnego.
5. Zasady wystawiania upomnień – wszystko o upomnieniu na zaległość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: terminy wystawiania upomnień; istota upomnienia; znaczenie upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym; elementy upomnienia; podpis w upomnieniu; doręczenie upomnienia pełnomocnikowi; „pojemność” upomnienia; upoważnienie do podpisu upomnienia – wymóg czy konieczność; obowiązek w zapłacie kosztów upomnienia; doręczanie upomnień osobie przebywającej za granicą; ulgi w spłacie kosztów upomnienia – procedura w zakresie ulg; przedawnienia w upomnieniu – doręczenia, windykacja kosztów; koszty upomnienia w kontekście znowelizowanej ustawy o finansach publicznych; odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
6. Wniosek egzekucyjny i tytuł wykonawczy na obowiązki o charakterze pieniężnym: terminy w podejmowaniu czynności; istota wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej; tytuł wykonawczy i dokumenty towarzyszące TW-1; rodzaje tytułów wykonawczych; obowiązki wierzyciela w zakresie współpracy z organem egzekucyjnym.
7. Odpowiedzialność spadkobiercy za zaległości podatkowe
8. Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe podatnika.
9. Likwidacja nadpłat w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych opłatach i podatkach: pojęcie nadpłaty; określnie wysokości nadpłaty; stwierdzenie nadpłaty; zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych lub należności bieżących; zasady zwrotu nadpłaty; oprocentowanie nadpłaty; przedawnienie nadpłaty; zwrot nadpłaty spadkobiercom; nadpłata jako wierzytelność w postępowaniu egzekucyjnym.

Prowadzący

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE; członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego, autor  ponad 140 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego  i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego. Trener  i wykładowca (m. in. trener i wykładowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz wielu firm szkoleniowych.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

WAŻNE!!! Uczestnicy szkolenia otrzymają autorskie wzory: Karty odpisu przedawnionej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – z poleceniem odpisu kwoty przedawnionej / wzór zarządzenia w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank / skok informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego / wzór zarządzenia w sprawie zasad postępowania dotyczącego nabycia spadku.

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 17. listopada cena to jedyne 345 zł/os!!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
  • W oparciu o  platformę szkoleniową
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

08 grudzień 2021 09:00

Data do:

08 grudzień 2021 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

385 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW ORAZ NALICZANIE ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY KPA ORAZ PRZEKAZANIE WIEDZY PRAKTYCZNEJ z uwzględnieniem najczęściej zadawanych pytań

Zobacz więcej

Administracyjne kary pieniężne nakładane na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Zobacz więcej

Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w Gminie, w tym pozyskiwanie środków na modernizację oświetlenia. Zasady współpracy z zakładem energetycznym i zarządem dróg.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia