Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Istotne kwestie opłaty za odbiór odpadów komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Kolejna nowelizacja systemu utrzymania czystości w gminach – Istotne zmiany dla systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

17 lutego_09:00 - 13:00

385zł (+VAT)

Termin: 17. lutego Miejsce: on-line Cena: 385 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail:egrygorczuk@res.edu.pl
Cel szkoleniaAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dokonane ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 roku po raz kolejny zmieniają zasady funkcjonowania samorządowych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. Każda z tych zmian jest bardzo istotna dla organów gminy (związków międzygminnych) ale też dla podmiotów / „producentów” odpadów komunalnych. Po raz kolejny trzeba pochylić się nad zmianami miejscowego prawa „śmieciowego”

Na szkoleniu zostaną omówione zmiany w ustawie śmieciowej  Omówione zostaną m.in.:

 1. zasady określania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. nowy tryb i terminy składania deklaracji śmieciowych,
 3. nowy krąg osób, które będą składać deklaracje,
 4. sposoby indywidualnego rozliczania się z opłat przez mieszkańców budynków wielolokalowych,
 5. sposoby identyfikacji odpadów komunalnych – nowe zasady znakowania pojemników i worków,
 6. nowe uchwały organów stanowiące jednostki samorządu terytorialnego, zmiany w treści umów zawieranych przez właścicieli nieruchomości na odbiór odpadów komunalnych – art. 6 ustawy,
 7. nowy obowiązek Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta wezwania właściciela nieruchomości oraz podmiot odbierający odpady komunalne do wprowadzenia zmian w treści umowy,
 8. wygaśnięcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych,
 9. nowe obowiązki wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych w zakresie składania deklaracji o wysokości opłaty, różnicowania wysokości stawek w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym,
 10. nowy obowiązek w zakresie ustalania stawek opłaty od zużycia wody,
 11. zmienione zasad odbioru bioodpadów od mieszkańców,
 12. zmian w regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 13. zmiany w systemie i sposobie segregacji odpadów komunalnych w gminie,
 14. zmian w określaniu wysokości opłaty od nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowych,
 15. zmiany w metodzie określania opłaty od powierzchni lokalu mieszkalnego,
 16. nowe obowiązki właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,
 17. nowe stawki opłat za worki bądź pojemniki z odpadami komunalnymi,
 18. nowy sposób ustalania wysokości opłaty z nieruchomości niezamieszkałych,
 19. nowe deklaracje,
 20. kary dla właścicieli nieruchomości, które nie są w systemie gminnym czy też zmian w sposobie obejmowania nieruchomości gminnym systemem śmieciowych i okresu przejściowego na podjęcie nowych uchwał, a także inne zmiany w ustawie.

Celem szkolenia jest: wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów: znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz znowelizowanej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w sposób związany z windykacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych, którym powierzono obowiązki w zakresie ustalania, pobierania oraz obowiązki wierzyciela w zakresie dochodzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

I. ZMIANY W ZAKRESIE PODATNIKÓW ZOBOWIĄZANYCH DO PONOSZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:
1. Wprowadzenie możliwości objęcia opłatą właścicieli lokali mieszkalnych i osób faktycznie zamieszkujących lokale mieszkalne w budynkach wielolokalowych — od 1 stycznia 2022 r.
2. Zasady i tryb podejmowania nowej uchwały obejmującej obowiązkiem ponoszenia opłaty właścicieli i użytkowników lokali mieszkalnych.
3. Zasady objęcia opłatą nowych podatników i termin powstania zobowiązania z tytułu opłaty – w zależności od daty wejścia w życie uchwały rady gminy.
4. Uwarunkowania techniczne wymagane do identyfikowania odpadów z poszczególnych lokali mieszkalnych – z zachowaniem ochrony danych osobowych.
5. Konieczne zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach – indywidualne oznakowanie pojemników oraz zgłaszanie lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów.
6. Postępowanie dotychczasowych podatników – spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych – w związku z wejściem w życie ww. uchwały.
7. Nowe zasady i procedura występowania właścicieli nieruchomości niezamieszkanych z gminnego systemu zagospodarowania odpadów – obowiązkowe i fakultatywne działania gmin w tym zakresie.

II. NOWELIZACJA ZASAD WYMIERZANIA OPŁATY – ZMIANY W ZAKRESIE OKREŚLANIA METOD I STAWEK ORAZ WERYFIKACJI DEKLARACJI:
1. Uchylenie zasady wprowadzania jednej stawki od gospodarstwa domowego – możliwość zróżnicowania stawek od gospodarstw domowych.
2. Nowa maksymalna stawka opłaty ustalanej dla gospodarstwa domowego według ilości zużytej wody.
3. Zwiększenie ilości kryteriów różnicowania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami – przedstawienie wzoru uchwały.
4. Możliwość wprowadzenia odrębnej stawki obliczanej według ilości zużytej wody dla nieruchomości hotelarskich.
5. Obowiązek określania sposobu ustalania ilości zużytej wody w uchwale rady gminy – w przypadku wyboru ilości zużytej wody jako metody obliczania opłaty – przedstawienie wzoru uchwały.
6. Wprowadzenie definicji „zadeklarowanej liczby pojemników i worków” na nieruchomościach niezamieszkanych -uzależnienie opłaty od liczby opróżnień lub odbiorów pojemników i worków.
7. Zmiana sposobu obliczania maksymalnej stawki opłaty od pojemników i worków na nieruchomościach niezamieszkanych – jednolita stawka dla pojemnika i worka.
8. Konieczność złożenia nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych – w związku z powyższymi zmianami.
9. Istotne zmiany w ryczałtowej opłacie od domków letniskowych od 1 stycznia 2022 r. – opłata od każdego domku; wprowadzenie terminu podjęcia uchwały.
10. Możliwość nałożenia opłaty od domków letniskowych na zasadach obowiązujących nieruchomości niezamieszakane (od pojemnika) – w drodze uchwały rady gminy.
11. Przepisy przejściowe w zakresie zasad i terminu stosowania dotychczasowych uchwał dotyczących metod i stawek.
12. Rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji; nowelizacja terminów złożenia pierwszej deklaracji i określenie przesłanek do złożenia nowych deklaracji.
13. Zasady dokonywania weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty – dokonywanej przez organ podatkowy.
14. Możliwość przekazania uprawnień organu podatkowego członkowi zarządu lub pracownikowi związku międzygminnego – przez zarząd związku międzygminnego.

III. ZMIANY W OBOWIĄZKACH I KOMPETENCJACH GMIN – ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI:
1. Wprowadzenie obowiązku gminy zapewnienia zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami – zasady stosowania tej hierarchii.
2. Możliwość całkowitego nieodbierania bioodpadów od właścicieli budynków jednorodzinnych dokonujących kompostowania – konieczne zmiany regulaminu dla zniesienia tego obowiązku.
3. Zmiany w zakresie tworzenia PSZOK-ów i instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.
4. Zezwolenia Ministra Klimatu na odstąpienie od selektywnego zbierania odpadów w gminie – zasady uzyskiwania zezwoleń przez gminę i ich funkcjonowanie, obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.
5. Zwiększenie rodzajów odpadów, których może nie przyjmować PSZOK – wprowadzanych uchwałą rady gminy.
6. Przywrócenie rzadszej częstotliwości odbierania bioodpadów i odpadów zmieszanych z terenów wiejskich w okresie letnim.
7. Zwiększenie kompetencji wójta gminy w zakresie kontroli zawierania i realizacji umów na odbieranie odpadów – poza gminnym systemem zagospodarowania odpadów komunalnych.

IV. POZOSTAŁE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ USTAWĘ NOWELIZUJĄCĄ:
1. Przesłanki i zasady pokrywania deficytu systemu gospodarowania odpadami z budżetu gminy.
2. Rozszerzenie elementów analizy gospodarki odpadami komunalnymi.
3. Zmiany w karach dla podmiotów odbierających odpady komunalne.
4. Zwiększenie elementów sprawozdania składanego przez wójta gminy.
5. Wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania odpadów dla wszystkich wytwórców odpadów.

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE; członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego, autor  ponad 140 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego  i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego. Trener  i wykładowca (m. in. trener i wykładowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz wielu firm szkoleniowych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 31. stycznia cena to jedyne 345 zł/os!!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

 

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska + Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.