Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Instrukcja kancelaryjna – praktyczne warsztaty z zakresu przygotowania i wdrożenia instrukcji kancelaryjnej

23 lutego_09:00 - 14:00

239zł (+VAT)

Termin: 23. lutego Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 239 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781

e-mail: kzajkowska@res.edu.pl

Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Korzyści ze szkolenia:

 • Zapoznanie się z prawidłowym obiegiem dokumentów;
 • Zdobycie wiedzy jak znakować sprawy;
 • Zapoznanie się z klasyfikacją i kwalifikacją dokumentacji na podstawie JRWA;
 • Zdobycie wiedzy w zakresie prawidłowego przekazywania akt

Adresaci:

Grupa docelowa:

 • Pracownicy kancelarii, sekretariatów;
 • Pracownicy merytoryczni;
 • Osoby decyzyjne.
 1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
 2. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego i kancelaryjnego
 3. Podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości
 4. Rodzaje dokumentacji aktowej i nie aktowej
 5. Rodzaje dokumentacji typowej i specyficznej
 6. Dokumentacja jawna i niejawna

Organizacja pracy kancelaryjnej- praktyczne warsztaty

 1. Systemy kancelaryjne:
 • dziennikowy
 • bezdziennikowy
 • mieszany
 1. Instrukcja kancelaryjna
 • Obieg akt (zasadnicze etapy obiegu dokumentacji, punkty zatrzymania);
 • Zasady przyjmowania i przesyłania wpływów;
 • Odbiór korespondencji przychodzącej;
 • Rejestrowanie i znakowanie pism lub spraw (Zajęcia z uczestnikami)
 • Znak sprawy (Zajęcia z uczestnikami)
 • Interoperacyjność znaku sprawy
 • Udział komórek innych niż merytoryczne przy załatwianiu spraw
 • Formy załatwiania spraw;
 • Podpisywanie pism;
 • Terminy załatwiania spraw;
 • Wysyłanie pism;
 • Przechowywanie akt bieżących
 1. Jednolity rzeczowy wykaz akt
 • Tworzenie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
 • Przyporządkowanie doumentacji do klas końcowych JRWA
 • Teczki tworzące akta spraw i nietworzące akt spraw3
 • Co robić z dokumentacją niepodlegającą rejestracji / dokumentacją zbiorczą?
 • Najczęstsze błędy popełniane w trakcie korzystania z JRWA
 1. Tryb przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego lub składnicy akt;
 • A
 • B50-B10
 • Kat B9-Bc
 • Kat BE

*- W ramach warsztatów odbędą się zajęcia praktyczne w trakcie których Uczestnicy zapoznają się, oraz posiądą wiedzę jak wypełniać:

 • spisy spraw;
 • spisy zdawczo- odbiorcze akt dokumentacji niearchiwalnej
 • wykazy spisów zdawczo- odbiorczych
 • karty udostępnienia akt
 • spisy dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie
 • protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej
 • kartę zastępczą akt
 • opisywać teczki z dokumentacją kat. A i kat. B

 

AMP Trainers’ HUB – Usługi szkoleniowe i archiwistyczne, zajmujące się prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), archiwistyki, platformy EPUAP2, systemów klasy EZD (ELOprofessional), Biuletynu Informacji Publicznej, prawa administracyjnego i dostępu do informacji publicznej. Wdraża systemy ochrony danych osobowych, zajmuje się audytem ryzyka związanego z przeważaniem danych osobowych, opracowuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, obiegu dokumentów w podmiocie oraz informacji publicznej., Ponadto wdraża platformę EPUAP2 wraz z jej konfiguracją, nadzoruje projekty archiwizacyjne oraz digitalizacyjne.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 29 stycznia cena za szkolenie to 199 zł / osobę!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

 

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.