szkolenie online

Inkaso podatków i opłat lokalnych w 2023r. – zadania i odpowiedzialność inkasentów w tym rozliczanie inkasentów z gminnym organem podatkowym. Najnowsze orzecznictwo, interpretacje i zastrzeżenia organów kontroli do poboru podatków i opłat w formie inkasa.

ID szkolenia: 2749

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#online, #RES, #res edukacja, #resedukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #szkolenieonline, #szkolimy, #webinar, edukacja, inkaso, podatki, podatki lokalne
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 5. czerwca cena to  355 zł/os.

Program szkolenia

1. Podatki i opłaty które mogą być pobieranie przez inkasentów (podatek: rolny, leśny od nieruchomości, opłaty lokalne: miejscowa, uzrowiskowa, targowa, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata skarbowa)?
2. Jak inkasent opłaty targowej może sprawdzić (w oparciu o jakie dokumenty) kto jest rolnikiem uprawnionym do zwolnienia z opłaty targowej za handel w piątek i sobotę?
3. Pobór podatków i opłat w drodze inkasa – uprawnienie czy obowiązek zarządzenia poboru w drodze inkasa?
4. Inkasent podatków i opłat czyli kto może być inkasentem i w jaki sposób inkasent jest powoływany?
5. Omówienie konstrukcji uchwały rady gminy/miasta w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa – czyli jak zidentyfikować inkasenta w uchwale?
– kto może być inkasentem?
– czy inkasentem może być pracownik urzędu gminy, strażnik straży miejskiej, radny?
– czy osoba/podmiot wskazywany na inkasenta musi wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji?
– czy radny gminy/miasta może być inkasentem?
– czy radny gminy, który ma być inkasentem powinien wyłączyć się z głosowania nad swoją kandydaturą?
-czy oprócz wskazania inkasentów w uchwale rady gminy/miasta z inkasentami powinna być zawarta umowa na pobór podatków i opłat?
– czy inkasenci powinni być wskazani poprzez podanie imienia, nazwiska i co z ochroną danych osobowych?
– czy określając inkasenta należy podać jego PESEL?
-określenie wynagrodzenia za inkaso (czy wolno obniżyć wynagrodzenie za inkaso w trakcie roku podatkowego?)
– czy wolno w drodze uchwały określić inne obowiązki inkasentów poza poborem podatków i opłat (np. doręczanie korespondencji, upomnień, sporządzanie dodatkowych informacji i sprawozdań związanych z inkasem)?
– czy wolno w uchwale dot. inkasa zobowiązać inkasentów do prowadzenia ewidencji podmiotów zobowiązanych do płacenia opat miejscowych?
– czy wolno zobowiązać inkasenta aby rozliczał się z organem podatkowym w tym samym dniu, w którym dokonana była wpłata?
6. Specyfika poboru poszczególnych podatków i opłat w drodze inkasa (terminy płatności, częstotliwość poboru, czy po każdym terminie płatności inkasent musi rozliczyć się z organem podatkowym z wpłat i pobranych dokumentów?)
7. Sposoby dokonywania wpłat do inkasenta (czy płatność u inkasenta może być dokonana kartą płatniczą?)
8. Terminy płatności poszczególnych podatków i opłat a terminy rozliczenia inkasenta z organem podatkowym.
9. Czy inkasent może pobierać podatki i opłaty, które stanowią zaległości (najnowsze interpretacje i orzeczenia sądów)?
10. Czy inkasent może pobierać od podatników odsetki i koszty upomnienia?
11. Czy inkasent może pobierać podatki i opłaty od podatników prowadzących działalność gospodarczą?
12. Czy będący inkasentem np. sołtys może sam od siebie – jako podatnika – pobrać podatek i w tym zakresie mieć naliczoną prowizję?
13. Czy inkasentowi można udostępnić dane dot. podatników (wykazy kto i ile ma płacić) stanowiące tajemnicę skarbową?
14. Dokumentowanie wpłat dokonywanych u inkasenta (w oparciu o jakie dokumenty inkasent pobiera podatki i opłaty, kiedy organ podatkowy wydaje stosowne dokumenty księgowe inkasentowi, czy w przypadku wszystkich podatków i opłat inkasentowi należy wydać odpowiednie dokumenty?)
15. Przechowywanie dokumentacji związanej z inkasem przez inkasenta i w gminnym organie podatkowym.
16. Terminowość wpłat podatków i opłat pobranych przez inkasenta (jakie działania podejmuje organ podatkowy w przypadku nieterminowej wpłaty inkasenta?).
17. W jaki sposób przeprowadzić postępowanie w sprawie odpowiedzialności inkasenta za pobrany podatek a nieodprowadzony do gminnego organu podatkowego?
18. Czy wobec inkasenta można wnioskować o wszczęcie postępowania karnego skarbowego? Jaki zarzut należy postawić inkasentowi żądając wszczęcia postępowania w oparciu o przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego?
19. Rozliczenie inkasenta z pobranych wpłat w komórce księgowości podatkowej (na co zwrócić szczególną uwagę? W jaki sposób rozliczyć z pobranych kwitariuszy? Czy inkasent powinien przedstawić w rozliczeniu dodatkowe informacje, zestawienie itp.?)
20. Czy wpłata dokonana u inkasenta na bieżący podatek/ratę może być zaksięgowana na starsze zaległości podatnika?
21. Księgowanie wpłat pobranych przez inkasenta na kontach poszczególnych podatników (zasady prowadzenia pozabilansowego konta 991 „Rozrachunki z inkasentami”)
22. Wynagrodzenie inkasenta (kiedy i na podstawie jakich dokumentów wypłacić wynagrodzenie inkasentowi?, czy inkasent może pomniejszyć wpłatę podatków lub opłat pobranych od podatników o należne mu wynagrodzenie?, Czy inkasentowi można pomniejszyć wynagrodzenie za nieterminowe odprowadzenie pobranych podatków? )
23. Pytania i indywidualne konsultacje.

 

Prowadzący

Przez ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie świadczy usługi szkoleniowe w ramach własnej działalności gospodarczej. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się również realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego i finansów publicznych, przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi w kraju , w tym m.in. stowarzyszonymi w ramach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Jej opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

06 lipiec 2023 09:00

Data do:

06 lipiec 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

375 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzone Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Zobacz więcej

Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w Gminie, w tym pozyskiwanie środków na modernizację oświetlenia. Zasady współpracy z zakładem energetycznym i zarządem dróg.

Zobacz więcej

Ewidencja gruntów i budynków – aktualne problemy i nowelizacja przepisów wykonawczych.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia