Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Imprezy w pasie drogi publicznej – procedury, teoria i praktyka. Zmiany w organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego i zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

26 kwietnia_09:00 - 15:00

369zł(+VAT)

Termin: 26. kwietnia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 369 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciCelKorzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Grupa dedykowana:

 • Projektanci organizacji ruchu,
 • Inżynierowie drogownictwa,
 • Inżynierowie ruchu drogowego,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,
 • Pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej,
 • Wnioskodawcy zmian w organizacji ruchu,
 • Organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej (imprezy rowerowe, imprezy biegowe, inne),
 • Organizatorzy wystaw w pasie drogi publicznej,
 • Organizatorzy zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, przewozu osób kolejką turystyczną,
 • Telewizje publiczne,
 • Telewizje komercyjne,
 • Organizatorzy koncertów,
 • Studia filmowe,
 • Producenci filmowi,
 • Organizatorzy gali komercyjnych,
 • Pełnomocnicy występujący w sprawach o zajęcie pasa drogowego.

 

W szczególności grupą dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są:

1) projektanci organizacji ruchu oraz inżynierowie ruchu,

2) organizatorzy imprez (menadżerowie imprez, asystenci producentów filmowych, organizatorzy wystaw),

3) organizatorzy innych nietypowych zajęć pasa drogowego niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami publicznymi,

4) pracownicy organów administracji publicznej (organu zarządzającego ruchem i zarządcy dróg publicznych) nadzorujący przebieg imprez/wydający decyzje.

 • Zrozumienie procedur zmiany czasowej organizacji ruchu,
 • Wskazanie podstaw zmiany czasowej organizacji ruchu,
 • Celowość zmian w organizacji ruchu,
  • specyfika biegów,
  • specyfika imprez rowerowych,
  • specyfika wystaw w pasie drogi publicznej,
  • specyfika planów filmowych,
  • specyfika koncertów,
  • specyfika zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, przewozu osób kolejką turystyczną i inne imprezy,
  • specyfika studia telewizyjnego w pasie drogi publicznej.
 • Omówienie szczegółowych rozwiązań projektowych w projekcie czasowej organizacji ruchu,
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z uzgadnianiem projektów organizacji ruchu,
 • Rola uznaniowości (uznanie administracyjne) organu zarządzającego ruchem,
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami,
 • Rola projektanta organizacji ruchu w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Rola organów administracji publicznej w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Niezbędne dokumenty w celu uzyskania decyzji zarządcy drogi publicznej na zajęcie pasa drogowego (art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych),
 • Niezbędne dokumenty w celu uzyskania decyzji organu zarządzającego ruchem na drodze na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (art. 65 – 65j ustawy Prawo o ruchu drogowym),
 • Poznanie uwarunkowań procedury administracyjnej związanej z zajęciem pasa drogowego.
 • Poznanie uwarunkowań procedury administracyjnej związanej z zezwoleniem na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie dokonywanych zajęć pasa drogowego (czasowych) i decyzji organu zarządzającego ruchem na drodze na odbycie imprezy.

1. Wprowadzenie do zarządzania ruchem na drogach i organizacji ruchu drogowego.
2. Granice zarządzania ruchem na drogach.
3. Wzajemny stosunek zakresowy ustawowych pojęć „zarządzania drogą” i „zarządzania ruchem na drodze”.
4. Decyzja zarządcy drogi publicznej na zajęcie pasa drogowego – elementy składowe, funkcja, warunki wnioskowania (art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych). [ogólna charakterystyka: szczegółowe omówienie według pkt 12 – 17 szkolenia] 5. Decyzja organu zarządzającego ruchem na drodze na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (art. 65 – 65j ustawy Prawo o ruchu drogowym). [ogólna charakterystyka: szczegółowe omówienie według pkt 18 – 24]

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

6. Projekty czasowej organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach.
a. Charakterystyka specyfiki projektów czasowej organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów,
• imprezy masowe,
• biegi uliczne,
• imprezy rowerowe,
• wystawy w pasie drogi publicznej,
• plany filmowe,
• koncerty,
• zawody sportowe, rajdy, wyścigi,
• przewóz osób kolejką turystyczną,
• studio telewizyjne w pasie drogi publicznej,
• inne imprezy.
b. Wymagania formalne dla projektu czasowej organizacji ruchu.
c. Kwalifikacja prawna projektów czasowej organizacji ruchu.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

7. Podmioty uprawnione do przedstawiania projektów czasowej organizacji ruchu.
8. Postępowanie w sprawie ZMIANY czasowej organizacji ruchu.
a. Rozpatrzenie projektu organizacji ruchu,
*Opinie zarządcy drogi publicznej,
*Opinie Policji,
*Inne opinie,
*Charakter opinii (pozytywne, negatywne, z uwagami)
*Wpływ opinii na kształt zatwierdzenia organizacji ruchu,
*Rola projektanta organizacji ruchu podczas uzyskiwania opinii,
b. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu,
c. Odesłanie projektu organizacji ruchu w celu wprowadzenia poprawek
d. Odrzucenie projektu organizacji ruchu,
e. Pozycja prawna projektanta organizacji ruchu w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu (możliwości reakcji na działania organu zarządzającego ruchem)
f. Pozycja prawna zarządcy drogi publicznej i organu zarządzającego ruchem w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy, przykłady wydawanych opinii, ocena prawidłowości opinii, ocena prawidłowości zatwierdzeń.

9. Rola uznania administracyjnego w zatwierdzaniu projektów czasowej organizacji ruchu.
10. Rola organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drodze.
11. Możliwości kwestionowania sposobu dokonanego zatwierdzenia projektu organizacji ruchu (rozstrzygnięcia nadzorcze, wezwanie do usunięcia naruszeń, droga sądowa).

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

12. Zajęcie pasa drogi publicznej a projekt organizacji ruchu.
13. Procedura zajęcia pasa drogowego.
14. Wymogi formalnoprawne decyzji o zajęcie pasa drogowego w świetle ustawy o drogach publicznych.
15. Niezbędne dokumenty konieczne do uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego:
a. opinie gwaranta robót drogowych,
b. opinie/decyzje konserwatora zabytków,
c. opinie innych instytucji miejskich (Zarząd Oczyszczania Miasta, MPWiK i inne),
d. mapy zasadnicze z zasobów Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
e. opinie innych jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (biura i komórki wyspecjalizowane),
f. inne wymagane dokumenty.
16. Jak prawidłowo skompletować wniosek?
17. Sposób wyliczania opłaty za zajęcie pasa drogowego.
a. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego.
b. Sposoby zmniejszania opłat,
c. Sposoby wyliczania powierzchni,
d. Konsultowanie wysokości opłat z zarządcą drogi publicznej

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

18. Zezwolenie organu zarządzającego ruchem na drodze na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w trybie art. 65 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
19. Specyfika decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w trybie art. 65 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
20. Procedura uzyskiwania zezwolenia.
21. Wymogi formalnoprawne do uzyskania decyzji organu zarządzającego ruchem na drodze na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
22. Obowiązki organizatora imprezy (art. 65a ustawy Prawo o ruchu drogowym),
23. Uwarunkowania wydania zezwolenia.
24. Odmowa wydania decyzji zezwalającej na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (wskazanie możliwości przeciwdziałania).
25. Cofnięcie decyzji zezwalającej na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

26. Odbiory, wdrożenia i kary administracyjne w procedurze zajęcia pasa drogowego.
27. Odbiory, wdrożenia i kary administracyjne w procedurze zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w trybie art. 65 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
28. Zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi publicznej (konsekwencje).
29. Zajęcie pasa drogowego wykraczającego poza obszar w decyzji zarządcy drogi publicznej (konsekwencje).
30. Rola zarządcy drogi publicznej w monitorowaniu zajęcia pasa drogowego, ewidencja decyzji, kontrola pasa drogi publicznej.
31. Rola organu zarządzającego ruchem w monitorowaniu przebiegu wykorzystania drogi w sposób szczególny.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo oraz Politechnikę Krakowską Wydział Inżynierii Ruchu Drogowego. Uzyskał także stopień doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w specjalności administracyjnoprawnych aspektów organizacji ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, Prawie Administracyjnym i Postępowaniu Administracyjnym. Powoływany przez powszechne sądy cywilne i karne jako biegły sądowy ad hoc w sprawach wymagających wiedzy specjalistycznej z zakresu dróg publicznych, dróg wewnętrznych, organizacji ruchu drogowego, wypadków drogowych oraz kolizji drogowych.

Aktywny uczestnik systemu zarządzania ruchem na drogach. Projektant zmian w czasowej i stałej organizacji ruchu.

Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego. Pełnomocnik procesowy w postępowania w sprawach o wykroczenia drogowe. Autor artykułów naukowych dotyczących procedur zmiany organizacji ruchu drogowego oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu Prawa Administracyjnego, Prawa o ruchu drogowym, Prawa Budowlanego, ustawy o drogach publicznych, zarządzania ruchem na drogach, organizacji ruchu drogowego oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

Uczestniczy w konferencjach naukowych i konferencjach branżowych. Prelegent na corocznych konferencjach „PARKINGI” oraz ogólnopolskich „Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – organizacja ruchu drogowego”. Prowadzi wykłady na Politechnice Krakowskiej w dziedzinie prawnych aspektów projektowania organizacji ruchu i inżynierii ruchu drogowego dla studentów. Autor licznych pozycji naukowych z zakresu ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo o ruchu drogowym, Prawa Budowlanego i Prawa Administracyjnego.

W okresie licealnym laureat i finalista Olimpiad Przedmiotowych – Historycznej, Geograficznej, Nautologicznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Prawach Człowieka, Wiedzy o Unii Europejskiej. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w specjalności inżynierii ruchu drogowego. W wieku 27 lat uzyskał stopień doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (w specjalności: Prawo o ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem tematyki organizacji ruchu drogowego).

Prywatnie jest aktywnym biegaczem, uprawia żeglarstwo (morski sternik jachtowy), tenis oraz posiada patent nurka morskiego. Ukończył także szkołę muzyczną II-go stopnia i posiada tytuł zawodowy muzyka instrumentalisty w klasie fortepianu. Wieczorami komponuje własną muzykę na fortepian i oddaje się grze utworów Fryderyka Chopina.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

 

Przy zgłoszeniu do 4. kwietnia 2022 cena za osobę to jedyne 339 zł.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.