Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

OCHRONA PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKU CYWILNEGO oraz UCHWAŁ RAD GMIN.

12 lipca_09:00 - 15:00

329+(VAT)

Termin: 12 lipiec  Miejsce: online Cena: 329 zł (+VAT)

,

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl

 

AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie adresowane jest do:
-podmioty biorące udział w szkoleniu:
– gminy, zakłady komunalne i inne jednostki samorządu terytorialnego  zajmujące się problematyką mieszkaniową – — ew. TBS-y zarządzający zasobem mieszkaniowym.

OMÓWIENIE ZMIAN dokonanych ustawą z dnia 10 XII 2020r. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ MIESZKALNICTWA – wejście w życie : 1.07. 2021r.

1.Wstęp: Omówienie  spraw związanych z ustawą o ochronie praw lokatorów,…………….

w tym w szczególności:

– kto ma prawo ubiegać się o lokal z zasobów gminy czy też innych jednostek samorządu terytorialnego : na czas nieoznaczony i  na czas oznaczony

– najemcy : z umowy lub z ustawy, dokonywanie zmian w dokumentacji, udowodnienie posiadania tytułu prawnego do lokalu nabytego w świetle obecnych lub wcześniej obowiązujących przepisów prawnych,

– korespondencja – skuteczność,

– egzekucja z lokalu a tytuł prawny do lokalu,

– interpretacja niektórych pojęć np.: zamieszkiwanie, niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe jako jeden z warunków przy ubieganiu się o lokal mieszkalny na czas nieoznaczony,  brak tytułu prawnego do lokalu, wartość odtworzeniowa lokalu, korespondencja – ważność, przedawnienie roszczeń majątkowych,  itp.

 1. Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów.

– umowa najmu: na czas nieokreślony,  socjalnego lokalu, na lokal zamienny, na czas stosunku pracy i na pomieszczenie tymczasowe – wymogi do ich zawarcia w tym: wywiad środowiskowy, podstawy do odmowy zawarcia w/w umów, przedłużanie w/w umów i itp.,

–    umowy najmu lokalu zamiennego, umowy najmu w wyniku zamiany oraz w związku ze    wstąpieniem w stosunek najmu po śmierci najemcy zawartych od dnia 21.04. 2019 r.  z najemcami używającymi lokali na podstawie umowy najmu zawartej przed tą datą – dot. noweli z dnia 13 czerwca 2019r.  

– omówienie spraw dot. m.in. oferty  jako propozycji zawarcia umowy będącej podstawą  wygaśnięcia obowiązku odszkodowawczego gminy wobec właściciela  – jej skuteczność,   sytuacja prawna osób zamieszkałych w innym lokalu niż lokal wierzyciela w oczekiwaniu na ofertę itp.),

–  prawa i obowiązki stron stosunku najmu,

–  kaucje (w tym: sposób rozliczania w zależności od okresu czasu w jakim została wpłacona),

–  czynsze i opłaty niezależne od właściciela m.in. :

obniżki czynszu  ( wymagane dokumenty, dokonanie przyznania i odmowy obniżki,  uchwały rady gminy w sprawie warunków obniżania czynszu, wywiad środowiskowy), sprawa podwyżek czynszu, weryfikacja dochodów – możliwość żądania  dokumentów potwierdzających wysokość dochodów wykazanych w deklaracji oraz  przeprowadzenia wywiadu środowiskowego),

– wypowiedzenie stosunku prawnego przez wynajmującego i najemcę oraz wytoczenie powództwa  o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego przez wynajmującego, właściciela innego lokalu,  czy też współlokatora,

–   udział gminy w sprawach sądowych o opróżnienie lokalu,

–   odszkodowania:

–   z tytułu zamieszkiwania w lokalu bez tytułu prawnego przy uprawnieniu do lokalu socjalnego,  zamiennego oraz pomieszczenia tymczasowego,

–    roszczenia odszkodowawcze od gminy  z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego  – udowodnienie szkody, przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody,  regres, odpowiedzialność in solidum,

–  prawo do lokalu zamiennego: z tytułu naprawy koniecznej, konieczności rozbiórki lub remontu budynku, planowanej sprzedaży lokali i nadmetrażu (kto zapewnia i w jakiej sytuacji, przesłanki ważności przyznania takiego lokalu przez gminę).

 1. Uchwały rad gmin w sprawie: wieloletnich  programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy  i zasad wynajmowania lokali .- jak również wspomniane uchwały rad gmin w sprawie  pomieszczeń tymczasowych.
 2. Sprawy dotyczące najmu wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego.

–   prawa i obowiązki stron w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu     (zbycie budynku lub lokali w budynku – sytuacja prawna m.in. najemców),

–   wstąpienie w stosunek najmu po śmierci  najemcy

–  prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków ( w tym: szczegółowe omówienie tej problematyki począwszy od przepisów Kodeksu zobowiązań o najmie lokali, wydanych na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 X 1933 r. – Kodeks zobowiązań  do obecnej chwili – prawa nabyte),

–    odpowiedzialność za zapłatę czynszu,

–    przedawnienie roszczeń majątkowych,

–  inne sprawy , które nie zostały objęte ustawą o ochronie praw lokatorów a mające odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu cywilnego.

 1. Sprawy uregulowane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisami wykonawczymi w tym :

–    sprawa pomieszczeń tymczasowych:

–  tryb postepowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, m.in. sprawy związane z wnioskiem komornika o wszczęciu egzekucji, sprawa dot. orzeczeń sądowych zapadłych przed 16 listopada 2011 r., w których brak wskazania przyczyn eksmisji, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów i po tej dacie, usunięcie ruchomości itp.,

–  problematyka związana z  żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego czy też prawa.

–    prawo do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe.

6.Orzecznictwo.

 

Przy omawianiu poszczególnych zagadnień będzie mowa o uchwałach rad gmin

HB – prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa. Praktyk,  były wieloletni Naczelnik  Wydziału Mieszkalnictwa w  Ministerstwie  – legislator, uczestnik prac Komisji sejmowych.  Znany i ceniony szkoleniowiec.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

OMÓWIENIE ZMIAN dokonanych ustawą z dnia 10 XII 2020r. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ MIESZKALNICTWA – wejście w życie : 1.07. 2021r.

 

 

Przy zgłoszeniu do 28  czerwca  2021r. cena szkolenia to 299 zł/os.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.