szkolenie online

Gospodarowanie nieruchomościami samorządowymi oraz Skarbu Państwa według najnowszego stanu prawnego i orzecznictwa.

ID szkolenia: 2492

Region

Nie określono

Tagi

#gospodarka nieruchomościami, #nieruchomości, #opłaty adiacenckie, #pierwokup, #podziały nieruchomości, #umowa dzierżawy, #umowa najmu, #użyczanie, #użytkowanie wieczyste, #wydzierżawianie, #wywłaszczenie nieruchomości
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu dwóch osób z jednej instytucji cena szkolenia to jedyne 380 zł/os!

Adresaci

Pracownicy administracji samorządowej i rządowej oraz państwowe osoby prawne gospodarujące, zarządzające i administrujące nieruchomościami, projektanci, geodeci, urbaniści, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, notariusze, architekci, inwestujący na rynku nieruchomości, deweloperzy rynku nieruchomości, wykonawcy robót budowlanych.

Program szkolenia

1.Wprowadzenie do tematyki gospodarowania nieruchomościami.

2.Zakres regulacji ustawowych, najnowsze zmiany w przepisach prawnych wprowadzone w ostatnich latach

3.Różne definicje nieruchomości w polskim systemie prawnym i jak sobie z tym radzić.

4.Podstawowe pojęcia w gospodarce nieruchomościami i lokalowej.

5.Cel publiczny w Ustawie o gospodarce nieruchomościami.

6.Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność  jednostki samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa.

6.1.Zasoby nieruchomości.Plany wykorzystania zasobów. Uchwały o gospodarowaniu i dotyczące gospodarowania.

6.2.Sprzedaż nieruchomości, oddawanie w użytkowanie wieczyste, oddanie w posiadanie zależne, umowy dzierżawy i umowy najmu. Użytkowanie i użyczenie nieruchomości. Posiadanie bezumowne nieruchomości gminnych i SP.

6.3.Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd.

6.4.Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne.

6.5.Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych

6.6.Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości, waloryzacja opłat z różnych tytułów, rola operatów szacunkowych.

6.7.Prawidłowa gospodarka lokalami komunalnymi.

7.Podziały nieruchomości.

7.1.Podziały w tzw. w trybie rolnym a podziały zatwierdzane  decyzjami administracyjnymi – najnowsze orzecznictwo.

7.2.Strony postępowania o podział nieruchomości, jak prawidłowo powinien być  sporządzony wniosek o podział, opiniowanie (postanowienie administracyjne) podziału, treść decyzji administracyjnej  zatwierdzającej projekt podziału, jakie elementy powinna zawierać mapa z projektem podziału?

7.3.W jaki sposób i jakim trybem podzielić nieruchomość położoną na terenach  objętych różnymi funkcjami w planie?

7.4.Limit powierzchniowy 0,3000 ha ograniczający podziały nieruchomości ujęty w Ustawie o gospodarce nieruchomościami. Warunek przeniesienia własności nieruchomości w ciągu 6 miesięcy i skutki prawne jego niedotrzymania.

7.5.Tryb postępowania przy wydzielaniu działek pod drogi publiczne w oparciu o art. 98 Ustawy. Odszkodowania za przejęte grunty z mocy prawa.

7.6.Jak przygotować decyzję warunkową i co oznacza termin „dostęp do drogi  publicznej”? Służebność drogi koniecznej.

7.7.Podziały nieruchomości niezależnie od planu miejscowego w trybie art. 95 Ustawy;

7.8.Podziały nieruchomości zabudowanych;

7.9.Wydzielenia nieruchomości pod tzw. cel publiczny.

8.Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

9.Opłaty adiacenckie z różnych tytułów i inne opłaty w gospodarowaniu nieruchomościami.

10.Wydzierżawianie, użyczanie, prawa rzeczowe ograniczone w gospodarowaniu nieruchomościami – aspekty prawne, praktyczne, orzecznictwo.

11.Prawo pierwokupu i pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

12.Wywłaszczanie nieruchomości i odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

13.Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie gospodarki jst i SP nieruchomościami stwierdzane w trakcie kontroli regionalnych izb obrachunkowych.

14.Wzory różnych pism i umów oraz procedury.

Prowadzący

Trener jest czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Z wykształcenia, praktyki i zamiłowania mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Udział w przyciągnięciu do gminy licznych inwestorów polskich i zagranicznych, udział w ich obsłudze i ulokowaniu podobszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz współpraca z nią. Współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w latach 2004 – 2010, Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego samorządów.  Wieloletnia praktyka w gospodarowaniu nieruchomościami gminnymi oraz w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Przeprowadzone szkolenia dla administracji samorządowej w różnych lokalizacjach. Szereg ukończonych szkoleń i kursów (np. związanych z inwestycjami japońskimi w Polsce, na temat parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów innowacyjnych i platform technologicznych, zarządzanie przez jakość – TQM ,Total Quality Managment). Obecnie również Członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

17 czerwiec 2024 09:00

Data do:

17 czerwiec 2024 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

429 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w Gminie, w tym pozyskiwanie środków na modernizację oświetlenia. Zasady współpracy z zakładem energetycznym i zarządem dróg.

Zobacz więcej

Organizacja imprez na drogach publicznych.

Zobacz więcej

Ewidencja gruntów i budynków – aktualne problemy i nowelizacja przepisów wykonawczych.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia