Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zarachowania w jednostkach samorządowych i w jednostkach im podległych w tym w jednostkach oświatowych.

6 lipca_09:00 - 13:00

369zł(+VAT)

Termin: 6. lipca Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie kierowane jest do Kierowników, Skarbników, Głównych księgowych, Kasjerów oraz innych pracowników merytorycznych jednostek sektora finansów publicznych, którym kierownik jednostki powierzył obowiązki i odpowiedzialność w zakresie gospodarki kasowej oraz druków ścisłego zarachowania.

1. Podstawowe obowiązki w zakresie organizacji gospodarki kasowej w jednostce.
2. Czy każdy może zostać kasjerem?
3. Odpowiedzialność kasjera za powierzone mienie oraz procedury przyjmowania i przekazywania obowiązków w tym zakresie,
4. Dokumentacja kasowa – KW, KP, czeki, faktury, raport kasowy – ewidencja i rozliczanie przychodów i rozchodów,
5. Zasady udzielania, ewidencjonowania oraz rozliczania zaliczek pracownikom,
6. Pogotowie kasowe – zasady funkcjonowania, ewidencja i rozliczanie,
7. Kto odpowiada za przekroczenie pogotowia kasowego?
8. Jakie wymogi powinno spełniać pomieszczenie kasy – wyposażenie i jego zabezpieczenie,
9. Gdzie przechowywać drugi komplet kluczy do sejfu?
10. Kto powinien kontrolować stan pogotowia kasowego, w jakich terminach i jak ten fakt udokumentować?,
11. Kiedy i w jakich terminach należy przeprowadzić inwentaryzację kasy?
12. Niedobory i nadwyżki, sposób postępowania – wzór protokołu różnic inwentaryzacyjnych,
13. Odpowiedzialność kasjera za różnice (+/-) stwierdzone podczas kontroli lub inwentaryzacji,
14. Gospodarka kasowa w świetle naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
15. Sposoby zapobiegania błędom w zakresie gospodarki kasowej,
16. Rodzaje druków ścisłego zarachowania: czeki, arkusze spisu z natury, karty drogowe, KP, KW, itp.
17. Książka druków ścisłego zarachowania – ewidencja pobierania, rozliczania i kontroli druków ścisłego zarachowania,
18. Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania: terminy, metody, częstotliwość – wzór zarządzenia.
19. Oświadczenie osoby o przyjęciu odpowiedzialności za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania.
20. Upoważnienia do pobierania druków ścisłego zarachowania – stałe/jednorazowe.
21. Rejestry upoważnień do pobierania druków ścisłego zarachowania.
22. Protokoły przyjęcia, inwentaryzacji i likwidacji druków ścisłego zarachowania.
23. Działania, jakie należy podjąć w przypadku stwierdzenia różnic w drukach ścisłego zarachowania,
24. Przykład instrukcji dotyczącej gospodarki drukami ścisłego zarachowania,
25. Przykładowe zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej.

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych wojewódzkich jednostkach budżetowych. Absolwentka Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, studia podyplomowe – kierunek rachunkowość i kontroling – ukończyła na Wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym,  ponadto jest absolwentką studiów socjologicznych. Od 2012 r. prowadzi własną Kancelarię Rachunkową i dodatkowo pracuje jako trener, wykładowca. Prowadzi szkolenia, wykłady i kursy – otwarte i zamknięte na terenie całej Polski dla sektora finansów publicznych. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi oraz jednostkami  samorządowymi.

Autorka licznych opracowań i prezentacji miedzy innymi na temat: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacja, Rachunkowość budżetowa dla początkujących  i zaawansowanych, Kontrola zarządcza,  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ich klasyfikacja i inwentaryzacja, Zbywanie poprzez nieodpłatne przekazanie, sprzedaż, darowiznę zbędnych środków trwałych w jsfp,  Majątek trwały w jsfp – gospodarowanie i ewidencja w sytuacji pandemii, Bilans – czynności poprzedzające sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i inne.

Przeprowadziła szkolenia dla urzędów miast i gmin, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, ministerstwa, urzędów skarbowych, izb skarbowych, ZUS, KRUS, sądów, nadleśnictwa, komend wojewódzkich i powiatowych straży pożarnej, szpitali, policji, centrów usług wspólnych, szkół, żłobków i przedszkoli, OHP, WUP, PUP, wyższych uczelni, spółek i prywatnych przedsiębiorców.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

Podczas szkolenia w sposób praktyczny  zostaną omówione zagadnienia dotyczące prowadzenia pogotowia kasowego oraz druków ścisłego zarachowania, z uwzględnieniem nieprawidłowości jakie pojawiają się w tym zakresie, poparte przykładami z protokołów organów kontroli, w tym: RIO, NIK oraz z kontroli przeprowadzonej przez kontrolerów jednostek nadrzędnych.

Ponadto, w materiałach  uczestnicy otrzymają wzory zarządzeń, druków, protokołów, rejestrów oraz wzór instrukcji kasowej i instrukcji druków ścisłego zarachowania.

UWAGA!

Przy zgłoszeniu dwóch osób z jednej instytucji cena szkolenia to jedyne 329 zł/os!

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.