szkolenie online

Gospodarka kasowa i gospodarka drukami ścisłego zarachowania w  jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. Limity płatności gotówkowych w 2023r. -kogo dotyczą ograniczenia i jakie mogą być konsekwencje zapłaty gotówką np. w kasie urzędu gminy?

ID szkolenia: 2525

Kategorie

Kadry i płace

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#online, #RES, #res edukacja, #resedukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #szkolenieonline, #webinar, dochody, edukacja, gospodarka, gospodarka kasowa, kasa, kasjer, limity, pranie pieniędzy, wpłaty, wypłaty
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 4. września cena szkolenia to jedyne 319 zł/os!

 

Zasady postępowania w przypadku przyjęcia w kasie fałszywych znaków pieniężnych lub dokonywania transakcji gotówkowych budzących podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Wybrane zagadnienia

1. Aktualne zasady i projektowane zmiany (od 1 stycznia 2024r.) limitów dokonywania płatności gotówkowych (jakie mogą być konsekwencje przyjęcia w kasie wpłaty gotówkowej powyżej określonych limitów, z jakich przepisów wynikają ograniczenia w przyjmowaniu wpłat gotówkowych, których wpłacających dotyczą limity wpłat gotówkowych)?
2. Kto może dokonywać wpłat w kasie jednostki organizacyjnej w gotówce (od kogo i dlaczego wpłaty gotówkowe nie powinny być przyjmowane)?
3. Płatności bezgotówkowe w kasach jednostek sektora finansów publicznych.
4. Kto może w jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego być kasjerem (czy pracownik musi posiadać szczególne kwalifikacje, udokumentowane kursy, szkolenia itp)?
5. Jak postąpić w przypadku przyjęcia do kasy fałszywego znaku pieniężnego?
6. Czy kasjer jednostki organizacyjnej musi przyjąć od klienta zniszczony lub uszkodzony znak pieniężny?
7. Archiwizacja i likwidacja dokumentów kasowych (jak długo należy przechowywać, kiedy i na jakich zasadach i przez kogo dokumenty mogą zostać zlikwidowane, czy na dowód likwidacji dokumentacji kasowej jednostka powinna otrzymać lub sporządzić stosowny dokument)?

UWAGA

Uczestnicy otrzymają w materiałach szkoleniowych wzory instrukcji dot.: gospodarki kasowej, gospodarki drukami ścisłego zarachowania oraz instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia przestępstwa prania pieniędzy. Ponadto do materiałów szkoleniowych dołączone zostaną przydatne wzory m.in. protokół kontroli kasy, oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej, przyjęcia i przekazania policji fałszywego banknotu i inne.

Szczegółowy program szkolenia

1.Omówienie przepisów prawa regulujących funkcjonowanie gospodarki kasowej w jednostkach sektora finansów publicznych (ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, przepisy w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, ordynacji podatkowej – kto może dokonywać płatności podatków w formie gotówkowej a kto musi płacić bezgotówkowo?)
2. Obowiązki i odpowiedzialność kasjera za zgodne z przepisami prowadzenie kasy w jednostce (kto może być kasjerem, jakie wymogi formalne można stawiać pracownikowi zatrudnianemu na stanowisko kasjera, czy należy wymagać od kasjera np. umiejętności rozpoznawania fałszywych znaków pieniężnych? jak prawidłowo przyjmować i przekazywać obowiązki na stanowisku kasowym? odpowiedzialność materialna kasjera – sporządzanie dokumentów dot. powierzenia odpowiedzialności materialnej, jak skutecznie kasjer może bronić się przed ponoszenia odpowiedzialności materialnej? )
3. Aktualne i projektowane zmiany (od 2024r.) w zakresie limitów płatności gotówkowych. Obowiązki i odpowiedzialność kasjera lub/i osoby nadzorującej jego pracę za przestrzeganie wymogów wynikających z art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (kiedy przyjmowanie wpłaty gotówkowej w kasie można uznać jako podejrzenie prania pieniędzy? obowiązek opracowania instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia przestępstwa prania pieniędzy, praktyczne przykłady – kiedy w obszarze gospodarki kasowej może dojść do naruszenia zapisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?).
4. Kontrola i nadzór nad prowadzeniem kasy (bieżące czynności kontrolne, kto i jak często powinien kontrolować kasę, odpowiedzialność za nadzór i kontrolę głównego księgowego i kierownika jednostki, dokumentowanie kontroli kasy, adnotacje, protokoły).
5. Regulacje wewnętrzne w zakresie gospodarki kasowej (instrukcja gospodarki kasowej, jakie zagadnienia powinna regulować instrukcja, wzory druków i dokumentów stosowanych przy przyjmowaniu i wypłacaniu gotówki do i z kasy, wzory dokumentów o powierzeniu odpowiedzialności materialnej).
6. Omówienie wybranych zagadnień związanych z przyjmowaniem wpłat do kasy i dokonywaniem wypłat ( przyjmowanie wpłat należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych, jak prawidłowo sporządzić dokument wpłaty, formalne wymogi które spełnić powinno pokwitowanie wpłaty, na podstawie jakich dokumentów dokonywane są zwroty nadpłat w kasie? Wypłaty i rozliczanie zaliczek udzielanych pracownikom, pogotowie kasowe).
7. Postępowanie w przypadku przyjęcia do kasy fałszywego znaku pieniężnego (komu należy zgłosić incydent o przyjęciu fałszywego znaku pieniężnego? zgłoszenie i przekazanie fałszywego znaku pieniężnego policji, sporządzenie odpowiednich dokumentów, czy i jak często kasjerzy powinni być szkoleni w zakresie rozpoznawania fałszywych znaków pieniężnych? Czy kasjer może i w jakich okolicznościach ponosić odpowiedzialność karną w związku z przyjęciem fałszywego znaku pieniężnego?).
8. Sposób postępowania i regulacje prawne w zakresie wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków pieniężnych (czy można odmówić przyjęcia wpłaty do kasy jednostki zniszczonym banknotem? Na podstawie jakich przepisów i który podmiot może dokonać wymiany zniszczonych pieniędzy?)
9. Postępowanie w przypadku wystąpienia niedoborów lub nadwyżek i sposoby zapobiegania takim zjawiskom (kiedy kasjer będzie odpowiadał materialnie za niedobór kasowy?, czy i w którym momencie kasjer powinien złożyć oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej?. Czy kasjer może i w jakich okolicznościach uniknąć odpowiedzialności materialnej za ewentualny niedobór kasowy?).
10. Inwentaryzacja kasy (rozliczenie ewentualnych różnic, protokół inwentaryzacji).
11. Najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w gospodarce kasowej z uwzględnieniem zarzutów stawianych w tym zakresie przez organy kontroli (jak zapobiegać nieprawidłowościom, jakie powtarzające się „drobne” błędy kasjera mogą doprowadzić do poważnych nieprawidłowości?)
12. Pomieszczenie kasy (gdzie powinno być zlokalizowane, jakie powinno spełniać normy bezpieczeństwa? Jakie są limity przechowywania gotówki w kasie? dostęp do pomieszczenia innych osób niż kasjer? Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia kasowego? )
13. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania ( co to są druki ścisłego zarachowania – rodzaje i praktyczne przykłady, czy istnieje normatywna definicja druków ścisłego zarachowania? Instrukcja gospodarowania drukami ścisłego zarachowania – czy musi być opracowana i co powinna regulować?)
14. Ewidencja i rozliczanie druków ścisłego zarachowania (na podstawie jakich dokumentów zaewidencjonować druki ścisłego zarachowania, w oparciu o jakie dokumenty rozliczyć wykorzystane druki ścisłego zarachowania? Weryfikacja stanów bieżących druków? Czy osobą odpowiedzialną za ewidencję i rozliczenie druków ścisłego zarachowania może/powinien być kasjer? Przyjęcie odpowiedzialności za gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania, inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania.)
15.Postępowanie w przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży druków ścisłego zarachowania.
16. Likwidacja/ niszczenie wykorzystanych lub niewykorzystanych druków ścisłego zarachowania (jaki jest okres przechowywania wykorzystanych druków ścisłego zarachowania?, kto i kiedy powinien podjąć decyzję o zniszczeniu druków? Czy można zniszczyć druki niewykorzystane, których np. zakupiono za dużo i są już nieprzydatne? Kto powinien typować druki ścisłego zarachowania do likwidacji? Jak bezpiecznie dokonać fizycznej likwidacji druków ścisłego zarachowania?)
17. Archiwizacja dokumentów kasowych. (regulacje prawne, jak długo przechowywać dokumentację kasową?, które z dokumentów należy przekazać do archiwum państwowego a które mogą zostać „zlikwidowane” i po jakim czasie?)
17. Dyskusja, pytania indywidualne konsultacje.

Prowadzący

Przez ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie świadczy usługi szkoleniowe w ramach własnej działalności gospodarczej. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się również realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego i finansów publicznych, przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi w kraju , w tym m.in. stowarzyszonymi w ramach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Jej opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

02 październik 2023 09:00

Data do:

02 październik 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

359 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Zamówienia publiczne do 130 000 zł. w oświacie

Zobacz więcej

SEMINARIUM SZKOLENIOWE DLA SEKRETARZY GMIN

Zobacz więcej

Obsługa systemu eDoręczenia – warsztaty

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia