szkolenie online

Geodezja po nowemu – analiza zmian prawa geodezyjnego i przepisów wykonawczych, praktyka stosowania starych i nowych przepisów

ID szkolenia: 1238

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#nieruchomości, #podział, decyzje administracyjne, jst, plan miejscowy, podział nieruchomości, postępowaniee, tryb rolny, tryby podziału, zabudowa
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 12. września cena szkolenia to jedyne 299 zł/os!

Cel i korzyści

Przedmiotem szkolenia jest uporządkowanie i podsumowanie zmian ustawowych i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stosowanie ww. regulacji prawnych i przed zmianami legislacyjnymi było obarczone wieloma niejasnościami i sprawiało organom wiele problemów interpretacyjnych. Wprowadzone w ubiegłym roku oraz zakończone wprowadzanie w lipcu br. nowych regulacji prawnych w tym zakresie umożliwia eliminację części tych niejasności, zaś przepisy przejściowe mają pozwolić na dostosowanie prowadzonych baz danych oraz korzystania z nich do nowych wymagań prawnych. Szkolenie ma w tym pomóc. Główną zaletą tego szkolenia jest omówienie regulacji prawnych na bazie konkretnych przykładów, pytań i zagadnień. Wspólnie z prowadzącym zajęcia uczestnicy będą mogli również rozwiązać własne problematyczne przykłady lub zastanowić się nad ich rozwiązaniem. Mierzalnym efektem szkolenia ma być łatwiejsze i płynniejsze wdrożenie nowych przepisów, a być może również poprawienie jakości danych w bazach w wybranych lokalizacjach uczestników szkolenia. Ponadto, ze względu na nowe rozporządzenia celem jest przybliżenie najnowszych regulacji prawnych wraz z ich omówieniem pod kątem praktyki stosowania. Dla organów prowadzących zasoby geodezyjne i kartograficzne ważne będzie zrozumienie stosowania też przepisów przejściowych.  Dla korzystających z  zasobów geodezyjnych i kartograficznych szkolenie pokazuje jak w praktyce stosować nowe przepisy aby realizować skutecznie swoje zadania i obowiązki.

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej , pracowników gmin i wykonawców prac geodezyjnych. Ze szkolenia mogą skorzystać również pracownicy innych jednostek publicznych, inwestorzy na rynku nieruchomości, przedsiębiorcy, deweloperzy na rynku nieruchomości, projektanci, geodeci, urbaniści, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, straże gminne i wiejskie, pracownicy wszelkich służb np. straży pożarnej, ratownictwa medycznego a także pocztowcy i doręczyciele firm kurierskich, wykonawcy prac budowlanych i montażowych, branżyści, wszystkie osoby wykorzystujące w pracy zawodowej lub prywatnie mapy geodezyjne i inne opracowania geodezyjne. W szkoleniu mogą wziąć także udział pracownicy firm informatycznych dostosowujący oprogramowanie do zmienionych przepisów prawnych.

Program szkolenia

1. Geneza nowelizacji Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Praktyczne aspekty zastosowania zmienionych przepisów Ustawy P.g.k.:

a) nowe definicje pojęć, np. czynności geodezyjnych w budownictwie, mapy do celów projektowych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych;
b) oświadczenia kierowników prac geodezyjnych na mapach do celów projektowych i mapach inwentaryzacyjnych – praktyka stosowania;
c) zgłaszanie prac geodezyjnych, katalog prac podlegających zgłaszaniu, pojedyncze cele prac, warunki, terminy, w tym wpływ „ustawy covidowej”, pozytywne czy negatywne skutki braku obowiązku zgłaszania wytyczeń obiektów budowlanych;
d) zlikwidowanie tzw. licencji i wprowadzenie licencji ustawowych;
e) przekazywanie wyników prac geodezyjnych organowi administracji geodezyjnej;
f) weryfikacja przekazywanych materiałów i zbiorów danych, podstawy prawne stwierdzanych nieprawidłowości przy uwzględnieniu nowych standardów wykonywania prac, co to znaczy „spójność zbiorów danych”, terminy weryfikacji – co się zmieniło i jak to funkcjonuje w praktyce;
g) decyzje o odmowie przyjęcia materiałów i zbiorów danych do zasobu geodezyjnego – procedowanie, zasady.
h) instytucja zaniechania i przywracania terminów praktyce stosowania;
i) opłaty ryczałtowe, naliczanie opłat w praktyce;
j) ograniczenie danych w ewidencji gruntów i budynków, umowy dzierżawy dla KRUS, formy ochrony przyrody i nr rejestru zabytków;
k) aktualizacja ewidencji gruntów i budynków na podstawie Ustawy P.g.k. – kiedy decyzją a kiedy czynnością materialno – techniczną i w jakich okolicznościach? Decyzje zobowiązujące.
l) narady koordynacyjne w formie elektronicznej;
m) geodezyjny operat techniczny w formie elektronicznej – praktyczne aspekty związane np. z podpisywaniem, przyjmowaniem do zasobu.

3. Praktyczne aspekty zastosowania przepisów wykonawczych do Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3.1. Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, m.in.:
a) zmiany w zakresie zakładania i modernizacji ewidencji gruntów i budynków, centralizacja;
b) ograniczenie informacji w bazie danych ewidencji gruntów i budynków; „odchudzanie” ewidencji” w praktyce;
c) zmiany w treści wydawanych dokumentów na podstawie ewidencji, forma elektroniczna;
d) ograniczenie liczby atrybutów, np. punktów granicznych;
e) zawiadamianie o zmianach danych ewidencyjnych po nowemu;
f) likwidacja przywiązania działek ewidencyjnych do arkuszy map ewidencyjnych – jak zaprojektować, przeprowadzić zmiany i dotrzeć z informacją do właścicieli i władających nieruchomościami?
g) ograniczenie rodzajów budynków wykazywanych w ewidencji;
h) zmiany w zakresie zaliczania gruntów do użytków gruntowych w ewidencji – analiza skutków proponowanych zmian i aspekty praktyczne;
i) ustalanie granic działek ewidencyjnych po nowemu – analiza skutków proponowanych zmian i aspekty praktyczne;
j) WMS-y i WFS-y, czyli zasady wymiany i prezentacji danych ewidencyjnych;
k) inne ważne zmiany – omówienie i przykłady.

3.2. Nowe rozporządzenie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, m.in.
a) przeniesienie niektórych obiektów z bazy egib do bazy bdot500;
b) zmiany w zakresie ilości i opisu obiektów bazy bdot500, zmian w znakach bazy;
c) aktualizacja bazy bdot500;
d) zasady wymiany i prezentacji danych bazy bdot500;
e) zmiany w liczbie atrybutów obiektów bazy;
f) inne ważne zmiany, omówienie i przykłady.

3.3. Nowe rozporządzenie w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, m.in.:
a) zmniejszenie liczby obiektów bazy;
b) zmiana zasad wymiany i prezentacji danych bazy;
c) zmiany w atrybutach i geometrii obiektów bazy;
d) zasady aktualizacji danych bazy;
e) inne ważne zmiany, omówienie i przykłady.

4. Omówienie nowelizacji pozostałych przepisów wykonawczych do znowelizowanej Ustawy P.g.k. Ze szczególnym naciskiem na praktyczne aspekty stosowania w administracji geodezyjnej i wykonawstwie geodezyjnym.

5. Omówienie zasad stosowania przepisów przejściowych w wydanej Ustawie P.g.k. I nowych przepisach wykonawczych.

Prowadzący

Trener jest czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Z wykształcenia, praktyki i zamiłowania mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Udział w przyciągnięciu do gminy licznych inwestorów polskich i zagranicznych, udział w ich obsłudze i ulokowaniu podobszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz współpraca z nią. Współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w latach 2004 – 2010, Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego samorządów.  Wieloletnia praktyka w gospodarowaniu nieruchomościami gminnymi oraz w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Przeprowadzone szkolenia dla administracji samorządowej w różnych lokalizacjach. Szereg ukończonych szkoleń i kursów (np. związanych z inwestycjami japońskimi w Polsce, na temat parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów innowacyjnych i platform technologicznych, zarządzanie przez jakość – TQM ,Total Quality Managment). Obecnie również Członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

26 wrzesień 2022 09:00

Data do:

26 wrzesień 2022 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

339 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Rola granic nieruchomości w procesie inwestycyjno-budowlanym – studium przypadków

Zobacz więcej

Wydawanie warunków zabudowy i lokalizacja inwestycji celu publicznego w świetle obowiązujących do 03.01.2022 r. regulacji „Polskiego Ładu”

Zobacz więcej

Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie ustawy o ochronie przyrody z uwzględnieniem wiedzy praktycznej

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia