Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Geodezja po nowemu – analiza zmian prawa geodezyjnego i przepisów wykonawczych, praktyka stosowania starych i nowych przepisów

11 lipca_09:00 - 13:00

339zł (+VAT)

Termin: 11.lipca Miejsce: online Cena: 339zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Przedmiotem szkolenia jest uporządkowanie i podsumowanie zmian ustawowych i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stosowanie ww. regulacji prawnych i przed zmainami legislacyjnymi było obarczone wieloma niejasnościami i sprawiało organom wiele problemów interpretacyjnych. Wprowadzone w ubiegłym roku oraz zakończone wprowadzanie w lipcu br. nowych regulacji prawnych w tym zakresie umożliwia eliminację części tych niejasności, zaś przepisy przejściowe mają pozwolić na dostosowanie prowadzonych baz danych oraz korzystania z nich do nowych wymagań prawnych. Szkolenie ma w tym pomóc. Główną zaletą tego szkolenia jest omówienie regulacji prawnych na bazie konkretnych przykładów, pytań i zagadnień. Wspólnie z prowadzącym zajęcia uczestnicy będą mogli również rozwiązać własne problematyczne przykłady lub zastanowić się nad ich rozwiązaniem. Mierzalnym efektem szkolenia ma być łatwiejsze i płynniejsze wdrożenie nowych przepisów, a być może również poprawienie jakości danych w bazach w wybranych lokalizacjach uczestników szkolenia. Ponadto, ze względu na nowe rozporządzenia celem jest przybliżenie najnowszych regulacji prawnych wraz z ich omówieniem pod kątem praktyki stosowania. Dla organów prowadzących zasoby geodezyjne i kartograficzne ważne będzie zrozumienie stosowania też przepisów przejściowych.  Dla korzystających z  zasobów geodezyjnych i kartograficznych szkolenie pokazuje jak w praktyce stosować nowe przepisy aby realizować skutecznie swoje zadania i obowiązki.

Adresaci: 

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej , pracowników gmin i wykonawców prac geodezyjnych. Ze szkolenia mogą skorzystać również pracownicy innych jednostek publicznych, inwestorzy na rynku nieruchomości, przedsiębiorcy, deweloperzy na rynku nieruchomości, projektanci, geodeci, urbaniści, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, straże gminne i wiejskie, pracownicy wszelkich służb np. straży pożarnej, ratownictwa medycznego a także pocztowcy i doręczyciele firm kurierskich, wykonawcy prac budowlanych i montażowych, branżyści, wszystkie osoby wykorzystujące w pracy zawodowej lub prywatnie mapy geodezyjne i inne opracowania geodezyjne. W szkoleniu mogą wziąć także udział pracownicy firm informatycznych dostosowujący oprogramowanie do zmienionych przepisów prawnych.

1. Geneza nowelizacji Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Praktyczne aspekty zastosowania zmienionych przepisów Ustawy P.g.k.:

a) nowe definicje pojęć, np. czynności geodezyjnych w budownictwie, mapy do celów projektowych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych;
b) oświadczenia kierowników prac geodezyjnych na mapach do celów projektowych i mapach inwentaryzacyjnych – praktyka stosowania;
c) zgłaszanie prac geodezyjnych, katalog prac podlegających zgłaszaniu, pojedyncze cele prac, warunki, terminy, w tym wpływ „ustawy covidowej”, pozytywne czy negatywne skutki braku obowiązku zgłaszania wytyczeń obiektów budowlanych;
d) zlikwidowanie tzw. licencji i wprowadzenie licencji ustawowych;
e) przekazywanie wyników prac geodezyjnych organowi administracji geodezyjnej;
f) weryfikacja przekazywanych materiałów i zbiorów danych, podstawy prawne stwierdzanych nieprawidłowości przy uwzględnieniu nowych standardów wykonywania prac, co to znaczy „spójność zbiorów danych”, terminy weryfikacji – co się zmieniło i jak to funkcjonuje w praktyce;
g) decyzje o odmowie przyjęcia materiałów i zbiorów danych do zasobu geodezyjnego – procedowanie, zasady.
h) instytucja zaniechania i przywracania terminów praktyce stosowania;
i) opłaty ryczałtowe, naliczanie opłat w praktyce;
j) ograniczenie danych w ewidencji gruntów i budynków, umowy dzierżawy dla KRUS, formy ochrony przyrody i nr rejestru zabytków;
k) aktualizacja ewidencji gruntów i budynków na podstawie Ustawy P.g.k. – kiedy decyzją a kiedy czynnością materialno – techniczną i w jakich okolicznościach? Decyzje zobowiązujące.
l) narady koordynacyjne w formie elektronicznej;
m) geodezyjny operat techniczny w formie elektronicznej – praktyczne aspekty związane np. z podpisywaniem, przyjmowaniem do zasobu.

3. Praktyczne aspekty zastosowania przepisów wykonawczych do Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3.1. Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, m.in.:
a) zmiany w zakresie zakładania i modernizacji ewidencji gruntów i budynków, centralizacja;
b) ograniczenie informacji w bazie danych ewidencji gruntów i budynków; „odchudzanie” ewidencji” w praktyce;
c) zmiany w treści wydawanych dokumentów na podstawie ewidencji, forma elektroniczna;
d) ograniczenie liczby atrybutów, np. punktów granicznych;
e) zawiadamianie o zmianach danych ewidencyjnych po nowemu;
f) likwidacja przywiązania działek ewidencyjnych do arkuszy map ewidencyjnych – jak zaprojektować, przeprowadzić zmiany i dotrzeć z informacją do właścicieli i władających nieruchomościami?
g) ograniczenie rodzajów budynków wykazywanych w ewidencji;
h) zmiany w zakresie zaliczania gruntów do użytków gruntowych w ewidencji – analiza skutków proponowanych zmian i aspekty praktyczne;
i) ustalanie granic działek ewidencyjnych po nowemu – analiza skutków proponowanych zmian i aspekty praktyczne;
j) WMS-y i WFS-y, czyli zasady wymiany i prezentacji danych ewidencyjnych;
k) inne ważne zmiany – omówienie i przykłady.

3.2. Nowe rozporządzenie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, m.in.
a) przeniesienie niektórych obiektów z bazy egib do bazy bdot500;
b) zmiany w zakresie ilości i opisu obiektów bazy bdot500, zmian w znakach bazy;
c) aktualizacja bazy bdot500;
d) zasady wymiany i prezentacji danych bazy bdot500;
e) zmiany w liczbie atrybutów obiektów bazy;
f) inne ważne zmiany, omówienie i przykłady.

3.3. Nowe rozporządzenie w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, m.in.:
a) zmniejszenie liczby obiektów bazy;
b) zmiana zasad wymiany i prezentacji danych bazy;
c) zmiany w atrybutach i geometrii obiektów bazy;
d) zasady aktualizacji danych bazy;
e) inne ważne zmiany, omówienie i przykłady.

4. Omówienie nowelizacji pozostałych przepisów wykonawczych do znowelizowanej Ustawy P.g.k. Ze szczególnym naciskiem na praktyczne aspekty stosowania w administracji geodezyjnej i wykonawstwie geodezyjnym.

5. Omówienie zasad stosowania przepisów przejściowych w wydanej Ustawie P.g.k. I nowych przepisach wykonawczych.

 

Trener jest czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Z wykształcenia, praktyki i zamiłowania mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Udział w przyciągnięciu do gminy licznych inwestorów polskich i zagranicznych, udział w ich obsłudze i ulokowaniu podobszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz współpraca z nią. Współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w latach 2004 – 2010, Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego samorządów.  Wieloletnia praktyka w gospodarowaniu nieruchomościami gminnymi oraz w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Przeprowadzone szkolenia dla administracji samorządowej w różnych lokalizacjach. Szereg ukończonych szkoleń i kursów (np. związanych z inwestycjami japońskimi w Polsce, na temat parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów innowacyjnych i platform technologicznych, zarządzanie przez jakość – TQM ,Total Quality Managment). Obecnie również Członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

UWAGA!
Przy zgłoszeniu do 20. czerwca cena szkolenia to jedyne 299 zł/os!

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.