Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Usuwanie drzew w polskim prawodawstwie (ustawa o ochronie przyrody, Prawo wodne, ustawa o drogach publicznych, ustawa o transporcie kolejowym, specustawy, prawo lokalne, kompetencje organów).

28 września_09:00 - 13:00

319zł (+VAT)

Termin: 28. września Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 319 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska 
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl 
AdresaciCelKorzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Adresaci: Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, samorządowych kolegiów odwoławczych, wojewódzcy konserwatorzy zabytków, spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, pracownicy spółek miejskich, przedsiębiorstw przesyłowych, jednostek drogowych, kolejowych, zarządcy wód,  pracownicy firm realizujących wycinki, pielęgnację zieleni, pracownicy firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy), osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem, zarządcy wód, itp.

Cel: Poznanie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych dot. usuwania drzew, w kontekście przepisów z zakresu form ochrony przyrody. Główny nacisk zostanie położony na problem: jak rozpatrywać wnioski o usunięcie drzew, aby nie naruszać przepisów z zakresu form ochrony przyrody, a wydawane rozstrzygnięcia były wykonalne.

Na szkoleniu uzyskają Państwo odpowiedź m.in. na następujące pytania:

  • Czy zawsze wystarczy tylko zezwolenie na usunięcie drzew?
  • W jaki sposób wydać zezwolenie na usunięcie drzew, aby nie naruszyć innych przepisów, np. z zakresu form ochrony przyrody?
  • Od kiedy obowiązują przepisy z zakresu form ochrony przyrody w kontekście usuwania drzew?
  • Czy usuwanie drzew na podstawie ustawy o transporcie kolejowym lub Prawa wodnego zwalnia z konieczności uzyskiwania zezwoleń z zakresu ochrony gatunkowej?
  • Czy decyzja środowiskowa, pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji lub usunięcie drzew zwalnia z zakazów dotyczących form ochrony przyrody?
  • Czy można usuwać drzewa w obrębie obszaru Natura 2000?
  • Czy można wydać zezwolenie na usunięcie drzewa, które jest pomnikiem przyrody?
  • Jak pielęgnować drzewa będące pomnikami przyrody?
  • Czy można usuwać drzewa w parkach krajobrazowych?
  • Czy można przywracać działalność rolniczą na terenie parków krajobrazowych
   i obszarów chronionego krajobrazu?
  • Czy gatunki chronione żyjące w obrębie drzew to tylko ptaki?
  • Jak dokonywać oględzin pod kątem stwierdzenia obecności gatunków chronionych?
  • Jak wykonywać prace pielęgnacyjne w obrębie drzew, aby nie naruszyć przepisów z zakresu ochrony gatunkowej?
  • Czy można wydać zezwolenie na usunięcie drzewa, na którym są gniazda gawronów?
  • Czy można usuwać drzewa z „niezajętymi” gniazdami? Jak to sprawdzić?
  • Czy można usuwać gniazda ptaków zimą?
  • Jak postępować w przypadku stwierdzenia gatunków chronionych w obrębie drzew przeznaczonych do usunięcia/pielęgnacji?
  • Czy można usuwać drzewa w okresie lęgowym?
  • Czym jest i ile trwa okres lęgowy?
  • Kiedy można usuwać drzewa?
  • Jaki powinien być stopień szczegółowości ekspertyz i kto powinien je wykonywać?
  • Kto powinien dokonywać oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia?
  • Kto może być wnioskodawcą w postępowaniu o uzyskanie indywidualnych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w różnych formach ochrony przyrody?
  • Indywidualne zezwolenia od obowiązujących zakazów – czy zawsze są możliwe do otrzymania?

Program:

 1. Usuwanie drzew w polskim prawodawstwie (ustawa o ochronie przyrody, Prawo wodne, ustawa o drogach publicznych, ustawa o transporcie kolejowym, specustawy, prawo lokalne, kompetencje organów).
 2. Formy ochrony przyrody (ogólna charakterystyka, kompetencje organów, zwolnienia ze stosowania zakazów).
 3. Usuwanie i pielęgnacja zadrzewień na terenie: parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, użytków ekologicznych (charakterystyka zakazów, procedura uzyskiwania indywidualnych derogacji).
 4. Usuwanie i pielęgnacja zadrzewień będących pomnikami przyrody (tworzenie
  i zmiana uchwał rady gminy w zakresie pomników przyrody, uzgodnienia
  z regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska, rozmiary drzew „pomnikowych”, zniesienie pomnika przyrody).
 5. Usuwanie drzew a ochrona gatunkowa (charakterystyka zakazów, procedura uzyskiwania indywidualnych derogacji, znajomość gatunków chronionych, niszczenie siedlisk i okazów, niszczenie gniazd i schronień, „okres lęgowy”, terminy usuwania drzew).
 6. Odpowiedzialność karna za złamanie zakazów obowiązujących w stosunku do form ochrony przyrody.
 7. Procedura wydawania decyzji (również milczącej zgody) na usunięcie drzew
  z uwzględnieniem form ochrony przyrody:

  1. wnioskodawca;
  2. materiał dowodowy (ekspertyzy, opinie, protokoły z oględzin, zezwolenia);
  3. oględziny (kiedy wykonać, w jakim zakresie, kto powinien je przeprowadzić);
  4. zawieszenie postępowania lub wydanie sprzeciwu;
  5. kompensacje przyrodnicze;
  6. zasady wnoszenia odwołań;
  7. problematyka wykonania decyzji;
  8. zmiana i wygaszenie decyzji.
 8. Dyskusja

 

Pracownik Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (od 9 lat). Posiada doświadczenie w zakresie stosowania przepisów związanych z ochroną terenów zieleni i zadrzewień, ochroną gatunkową, gatunków obcych inwazyjnych, kodeksu postępowania administracyjnego, procesu legislacyjnego (przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w I i II instancji, udzielanie interpretacji prawnych i opinii). Od 2015 r. prowadzi szkolenia m.in. dla pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, chirurgów drzew oraz inwestorów z zakresu usuwania drzew.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.