szkolenie online

Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  – dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu elektronicznych tytułów wykonawczych. Obowiązek stosowania od 1 stycznia 2023r. elektronicznych zawiadomień wierzyciela do organu egzekucyjnego – eZW

ID szkolenia: 2644

Kategorie

Kadry i płace

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#elektroniczne tytuły wykonawcze, #online, #RES, #res edukacja, #resedukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #szkolenieonline, #webinar, edukacja, egzekucja, komunalne, odpady
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 13. marca cena szkolenia to jedyne 325 zł/os.

Aktualne problemy, najczęściej występujące błędy i konsekwencje nieprawidłowego sporządzenia i przekazania e-TW do organu egzekucyjnego.

Prawa i obowiązki wierzyciela w przymusowym dochodzeniu należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Najważniejsze zagadnienia:

1) Jak poprawnie wypełnić e-TW gdy kwota zaległości opłaty „śmieciowej” wynika z deklaracji, zawiadomienia lub decyzji określającej?
2) Jak postąpić w przypadku otrzymania zawiadomienia o nieprzyjęciu e-TW?(czy anulować i wystawić nowy? Nowa czy dotychczasowa sygnatura e-TW? Czy proces podpisywania podpisem elektronicznym musi być uruchomiony od początku?)
3) Czy wraz z e-TW musi być przekazany wniosek egzekucyjny?
4) Jak powinien postąpić wierzyciel gdy organ egzekucyjny nie przystąpił do egzekucji z powodu błędów w tytule wykonawczym?
5) Czy konsekwencją zawiadomienia o nieprzyjęciu e-TW do egzekucji jest dla wierzyciela obowiązek zapłaty opłaty manipulacyjnej?
6) Nowy formularz e-ZW – elektroniczne zawiadamianie wierzyciela do organu egzekucyjnego –czy wolno po 1 stycznia 2023r. przekazywać zawiadomienia do organu egzekucyjnego w dotychczasowej formie?
7) O jakich zdarzeniach z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wierzyciel musi zawiadomić organ egzekucyjny na formularzu e-ZW?
8) Czy jednym e-ZW można zawiadomić o zmianach w kilku e-TW dotyczących tego samego zobowiązanego?
9) Czy informacje o zmianach w TW wystawionych przed 1 lipca 2021r. wierzyciel przekazuje do organu egzekucyjnego na formularzu e-TW czy można np. w wersji papierowej?
10) Kiedy – przy wypełnianiu e-ZW wierzyciel zaznacza część oznaczoną „zawiadomienie dotyczące tytułu/zarządzenia zabezpieczenia”?
11) Nowe narzędzie do podpisywania i wysyłki dokumentów elektronicznych (e-TW, e-ZW) – aplikacja AK- Signer.

Szczegółowy program szkolenia

1. Obowiązki wierzyciela opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako podmiotu inicjującego postępowanie egzekucyjne .
1.1. Przepisy prawne regulujące prawa i obowiązki wierzyciela (m.in. ustawa o finansach publicznych, ustawa o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, przepisy wykonawcze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ordynacja podatkowa, przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
1.2. Obowiązek ustalania i dochodzenia należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kontrolowanie terminowości wpłat, naliczanie odsetek).
1.3. Wymagalność opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako moment podjęcia działań o charakterze przedegzekucyjnym przez wierzyciela (czy kierować do egzekucji administracyjnej można tylko należności wynikające z ostatecznych decyzji?, kiedy można wystawić tytuł wykonawczy na należność, która nie wynika z decyzji ostatecznej? Kiedy kierować do egzekucji e-TW na należność wynikającą z deklaracji a kiedy z zawiadomienia?)
1.4. Czy w przypadku opóźnienia w doręczeniu zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana stawek od stycznia 2023r. a zawiadomienie doręczone w marcu 2023r.) naliczać odsetki za nieterminową zapłatę?
2. Działania przedegzekucyjne podejmowane przez wierzycieli należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – aktualne rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.
2.1. Działania informacyjne wierzyciela wobec zobowiązanego (formy, terminy, dokumentowanie, cel dokumentowania działań informacyjnych).
2.2. Wystawianie upomnień na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (doręczenie upomnienia, terminy, kwoty – obligatoryjne elementy upomnienia, omówienie istoty i treści pouczeń, czy upomnienie musi być podpisane? Czy upomnienie może być doręczone przez pracownika urzędu i przez sołtysa?
2.3. Możliwość odstąpienia od wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych (jak prawidłowo wyliczyć równowartość dziesięciokrotności kosztów upomnienia?, czy można wystawiać upomnienia i TW na kwoty niższe ni dziesięciokrotność kosztów upomnienia?),
2.4. Obciążenie zobowiązanego kosztami upomnienia (np. zapłata zaległości po wysłaniu upomnienia ale przed jego doręczeniem, czy do małżonka zobowiązanego należy wysyłać upomnienie? Czy małżonek zobowiązanego, który nie jest podatnikiem powinien otrzymać upomnienie i co z kosztami upomnienia?).
2.5. Kiedy zobowiązany nie ma obowiązku zapłaty kosztów upomnienia?
2.6. Czy i na podstawie jakich przepisów koszty upomnienia można umorzyć?
2.7. Przedawnienie kosztów upomnienia (czy koszty upomnienia mogą być egzekwowane po wygaśnięciu zobowiązania, którego te koszty dotyczyły? Czy należy informować organ egzekucyjny o przedawnieniu kosztów upomnienia? Omówienie na przykładach wyliczania terminu przedawnienia kosztów upomnienia.).
3. Wystawianie i kierowanie do egzekucji administracyjnej tytułu wykonawczego – obowiązek elektronicznego przekazywania TW (termin wystawienia tytułu wykonawczego, omówienie najważniejszych danych e-TW).
3.1.Omówienie aktualnego wzoru i prawidłowego wypełnienia tytułu wykonawczego (wybrane elementy, m.in. pouczenie dla małżonka zobowiązanego o prawie sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym, forma przesłania do organu egzekucyjnego – elektroniczny tytuł wykonawczy).
3.2. Kolejny Tytuł wykonawczy ( elementy, postać i cel kolejnego TW)
3.3. Omówienie najczęściej występujących błędów w sporządzaniu tytułów wykonawczych (jak prawidłowo określić odsetki w tytule wykonawczym?, jaką datę doręczenia upomnienia wskazać w przypadku podwójnego awizo?).
3.4. Czy i kiedy wierzyciel powinien załączyć do przekazywanego tytułu wykonawczego informację dodatkową?
3.5. Wystawienie tytułu wykonawczego na małżonków (kiedy wystawić tytuł wykonawczy na małżonków, jak rozumieć domniemanie ustawowej współwłasności małżeńskiej w kontekście wystawienia upomnienia i tytułu wykonawczego).
3.6. Które tytuły wykonawcze można przekazywać egzekucji w postaci papierowej?
3.7. Przekazywanie TW za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub elektronicznej skrzynki podawczej organu egzekucyjnego – różnice pomiędzy tymi narzędziami.
3.8. Podpis elektroniczny – kto może podpisywać TW podpisem elektronicznym? Upoważnienie do podpisywania TW – podstawa prawna.
4. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji.
4.1. Moment wszczęcia postępowania egzekucyjnego – zmiana przepisów ( rozróżnienie pomiędzy wszczęciem postępowania egzekucyjnego i wszczęciem egzekucji).
4.2. Badanie dopuszczalności przystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny (przesłanki i konsekwencje dla wierzyciela nie przystąpienia do egzekucji, co wierzyciel może zrobić po otrzymaniu zawiadomienia o nieprzystąpieniu do egzekucji?).
4.3. Obowiązki wierzyciela w zakresie współdziałania z organem egzekucyjnym.
4.4. W jakich sprawach wierzyciel musi niezwłocznie informować organ egzekucyjny i w jakiej formie? Nowe dane w zawiadomieniach wierzyciela wysyłanych do organu egzekucyjnego. Dodatkowe obowiązki wierzyciela w związku ze zmianami przepisów w zakresie kosztów egzekucyjnych.
4.5. Jakie mogą być konsekwencje nieterminowego poinformowania organu egzekucyjnego np. o wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela?
4.6. Czy wyegzekwowaną przez organ egzekucyjny należność po uprzedniej wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela uznać można za nadpłatę?
4.7. Kto – organ egzekucyjny czy wierzyciel – zwraca podwójnie ściągniętą należność objętą tytułem wykonawczym?
4.8. W jaki sposób księgować wpłaty otrzymane z organu egzekucyjnego (np. inna kwota odsetek przekazanych przez organ egzekucyjny niż naliczona w systemie księgowym)?
4.9. Nowe sposoby płatności egzekwowanych należności (czy osoby nie będące zobowiązanymi mogą zapłacić egzekwowaną należność za zobowiązanego?).
5. Zmienione zasady ponownego wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
5.1. Czy i w jaki sposób można ponownie wszcząć egzekucję administracyjną po uprzednim umorzeniu postępowania?
5.2. Wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji (zakres informacji przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego).
5.3. Wprowadzenie nowej instytucji – skierowanie przez wierzyciela lub organ egzekucyjny do zobowiązanego wezwania o wyjawienie majątku (forma wyjawienia majątku). Jak postąpić w przypadku gdy zobowiązany nie reaguje na wniosek o wyjawienie majątku?
5.4. Dalszy lub dotychczasowy tytuł wykonawczy jako podstawa ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
5.5. Zawiadomienie organu egzekucyjnego o ponownym wszczęciu egzekucji administracyjnej (dochodzenie kosztów egzekucyjnych powstałych w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym w toku ponownie wszczętej egzekucji).
6. Obowiązki wierzyciela w zakresie przekazywania zawiadomień i informacji do organu egzekucyjnego – nowy obowiązujący od 1 stycznia 2023r. formularz e-ZW.
6.1. W jakich sprawach wierzyciel musi niezwłocznie informować organ egzekucyjny i w jakiej formie? Nowe dane w zawiadomieniach wierzyciela wysyłanych do organu egzekucyjnego.
6.2. Jak wypełnić e-ZW w zakresie informacji dotyczącej zapłaty należności do wierzyciela, przedawnieniu lub zmianie wysokości należności np. na skutek złożenia korekty deklaracji?
6.3. W jaki sposób poinformować organ egzekucyjny o zastosowanej uldze w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (umorzenie, częściowe umorzenie, raty)?
6.4. Czy wierzyciel musi informować organ egzekucyjny o nienaliczaniu odsetek w związku z przedawnieniem należności?
6.5. Kto podpisuje e-ZW – czy musi to być ta sama osoba, która podpisała wcześniej e-TW?
6.6. Jakie mogą być konsekwencje nieterminowego poinformowania organu egzekucyjnego np. o wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela?
6.7. Czy wyegzekwowaną przez organ egzekucyjny należność po uprzedniej wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela uznać można za nadpłatę?
6.8. W jaki sposób księgować wpłaty otrzymane z organu egzekucyjnego (np. inna kwota odsetek niż naliczona w systemie księgowym)?
6.9. Nowe sposoby płatności egzekwowanych należności (czy osoby nie będące zobowiązanymi mogą zapłacić egzekwowaną należność za zobowiązanego?).
7. Fundamentalne zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie kosztów egzekucyjnych.
7.1. Istotny wzrost kosztów egzekucyjnych (określenie maksymalnej wysokości opłat egzekucyjnych, opłata manipulacyjna, nowy katalog wydatków egzekucyjnych).
7.2. Kiedy koszty egzekucyjne pokrywa wierzyciel?
7.3. Co wierzyciel może zrobić aby ograniczyć przypadki ponoszenia kosztów egzekucyjnych?
7.4. Czy i na jakich zasadach koszty egzekucyjne należne od wierzyciela mogą być umorzone? Czy warto występować do organu egzekucyjnego o umorzenie kosztów egzekucyjnych?
7.5. Zmiana zasad przedawnienia kosztów egzekucyjnych.
8. Indywidualne pytania, konsultacje.

Prowadzący

Przez ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie świadczy usługi szkoleniowe w ramach własnej działalności gospodarczej. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się również realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego i finansów publicznych, przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi w kraju , w tym m.in. stowarzyszonymi w ramach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Jej opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

20 kwiecień 2023 09:00

Data do:

20 kwiecień 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

355 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Obsługa systemu eDoręczenia

Zobacz więcej

Przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji. Tworzenie umów inwestycyjnych w samorządzie

Zobacz więcej

Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – czyli jak odzyskać niezapłaconą opłatę po śmierci podatnika?

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia