Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Egzekucja administracyjna w czasie pandemii oraz po jej ustaniu – warsztat online

8 grudnia 2020_09:00 - 15:00

239zł (+VAT)

Termin: 08. grudnia  Miejsce: ONLINE Cena: 239 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
AdresaciCelProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Pracownicy spółek, którzy chcą dowiedzieć się lub uporządkować wiedzę, na temat zasad prowadzenia czynności egzekucyjnych i zmian wprowadzonych ustawowo.

Cel szkolenia:

 • wskazanie zasad i mechanizmów skutecznej egzekucji należności administracyjnoprawnych, przedstawienie praktycznych aspektów postępowania egzekucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków wierzyciela.

Metoda szkolenia: wykład oraz warsztaty w oparciu o praktykę i zgłaszane drogą elektroniczną i w trakcie szkolenia przypadki.

9-10:30

 1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres egzekucji w administracji jako podstawa egzekucji 
 2. Zbieg egzekucji sądowej z egzekucją administracyjną – sposoby rozstrzygnięcia w praktyce.
 3. Podmioty postępowania egzekucyjnego- kto jest organem egzekucyjnym, wierzycielem, zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym? 
  • właściwość miejscowa,
  • właściwość rzeczowa i funkcjonalna.
 4. Egzekucja należności pieniężnych , środki egzekucyjne- szczegółowe omówienie mechanizmów egzekwowania, uprawnień i poszczególnych etapów w okresie pandemii i po niej
  • Egzekucja z pieniędzy,
  • Egzekucja z wynagrodzenia,
  • Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego,
  • Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych,
  • Egzekucja z innych wierzytelności,
  • Egzekucja z weksla i udziału w spółce z o.o.,
  • Egzekucja z nieruchomości i ruchomości i inne.

10:45-12:15

 1. Sposoby egzekucji od osoby niepełnoletniej, ubezwłasnowolnionej, bezdomnej
 2. Wszczęcie postępowania- wymogi formalne, organy właściwe, obowiązki wierzyciela. Czy wnioski egzekucyjne mogą być przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego?
 3. Okoliczności uwarunkowujące przerwanie biegu przedawnienia w związku z wszczęciem postępowania egzekucyjnego. 
 4. Istota tytułu wykonawczego – tytuł jednolity i zagraniczny. Nowe obowiązki związane z tworzeniem odpisów tytułów wykonawczych. W jakie sytuacji tworzy się dalszy tytuł wykonawczy a w jakiej ponowny w miejsce utraconego?
 5. Upomnienie – obowiązek umieszczenia daty doręczenia upomnienia, a jeżeli doręczenie upomnienia nie było wymagane, podstawę prawną braku tego obowiązku.
 6. Postępowanie w sytuacji gdy tytuł wykonawczy nie spełnia wymogów formalnych bądź obowiązek nie podlega egzekucji.
 7. Konsekwencje wszczęcia i prowadzenia egzekucji niezgodnej z prawem – dla wierzyciela i organu egzekucyjnego.

12:30-14:15

 1. Omówienie najistotniejszych przesłanek umorzenia i zawieszenia występujących
  w praktyce i podstaw ich zaskarżania przez wierzyciela.
 2. Wyłączenia spod egzekucji – czego nie może zająć organ egzekucyjny i jakie konsekwencje wynikają z tego dla wierzyciela?
 3. Postępowanie uproszczone.
 4. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym.
  • Zarzuty
  • Zażalenie
  • Skarga na czynności egzekucyjne
  • Wniosek o wyłączenie spod egzekucji
  • Żądanie zmiany lub uchylenie postanowienia w trybie przepisów KPA.
 5. Środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 6. Koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego (opłaty, a wydatki egzekucyjne, zasady ich ustalania i pobierania, możliwości zmniejszenia kosztów egzekucyjnych przez wierzyciela)
 7. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów postępowania przez pracownika:
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza,
  • Odpowiedzialność porządkowa.

 

Prawnik , były rzecznik dyscyplinarny w izbie skarbowej , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych, wieloletni praktyk skarbowości z 20-letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym w izbie skarbowej , wykładowca akademicki.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

PRZY ZGŁOSZENIU DO 20  LISTOPADA CENA ZA SZKOLENIE TO 199 ZŁ / OSOBĘ!

 SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.