Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

e-Doręczenia – wdrożenie i stosowanie krok po kroku

22 kwietnia_08:15 - 11:30

369zł(+VAT)

Termin: 22. kwietnia 2022 Cena: 369zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl

Cel i korzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

e-Doręczenia to nowy obowiązkowy sposób doręczania korespondencji przez podmioty publiczne. Docelowo e-Doręczenia mają zastąpić korespondencję papierową.

 

Już od 5 lipca 2022 r. e-Doręczenia będą obowiązkowo stosowane m.in. przez:

 • organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe je obsługujące,
 • inne organy władzy publicznej, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa, oraz jednostki budżetowe, które je obsługują,
 • ZUS i KRUS,

 

W dalszej kolejności do systemu e-Doręczeń sukcesywnie będą dołączać:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
 • związki metropolitalne;
 • jednostki budżetowe;
 • samorządowe zakłady budżetowe;
 • agencje wykonawcze;
 • instytucje gospodarki budżetowej;
 • państwowe fundusze celowe;
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 • uczelnie publiczne;
 • Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury;
 • inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami wdrożenia i stosowania e-Doręczeń.

 

Podczas szkolenia zostaną omówione w szczególności następujące zagadnienia:

I/ e-Doręczenia – nowe obowiązkowe zasady doręczeń dla podmiotów publicznych

 1. Co kryje się pod hasłem „e-Doręczenia”?
 2. Jakie usługi doręczeniowe są dostępne w ramach e-Doręczeń?
 3. Na czym polega publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) i publiczna usługa hybrydowa (PUH)?

II/ Praktyczne aspekty wdrożenia i stosowania e-Doręczeń

 1. Jak przygotować się do stosowania e-Doręczeń?
 2. Wdrożenie e-Doręczeń – krok po kroku.
 3. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby korzystać z e-Doręczeń (PURDE i PUH)?
 4. W jaki sposób wysyłać i odbierać korespondencję w ramach e-Doręczeń?
 5. Wniosek o założenie adresu do e-Doręczeń – jak go przygotować?
 6. Gdzie założyć skrzynkę do e-Doręczeń?
 7. Umowa z Pocztą Polską o prowadzenie skrzynki do e-Doręczeń – jak ją zawrzeć?
 8. Jakie są skutki wpisu adresu do e-Doręczeń do Bazy Adresów Elektronicznych?
 9. Jak ustalić czy w skrzynce czeka przesyłka?
 10. W jakim terminie należy pobrać przesyłkę ze skrzynki?
 11. Do ilu adresatów jednocześnie można nadać jedną korespondencję w ramach PURDE?
 12. Jaki plik może wysłać nadawca w ramach PUH (wielkość, format, marginesy, czcionka, nazwa itd….)
 13. Jak zdobyć potwierdzenie nadania i potwierdzenie odbioru przesyłki listowej w ramach PUH?
 14. W jakim terminie pobrać dowody otrzymania i wysłania korespondencji w ramach e-Doręczeń?
 15. Jaką pojemność ma skrzynka?
 16. Co w przypadku przepełnienia skrzynki?
 17. Czy można zintegrować EPUAP z e-Doręczeniami?
 18. Jak korzystać z aplikacji do obsługi e-Doręczeń?
 19. Czy można zintegrować skrzynkę do e-Doręczeń z teleinformatycznym systemem kancelaryjnym urzędu?
 20. Ile kosztują e-Doręczenia?
 21. PURDE, PUH. parametry dodatkowe PUH – jakie opłaty?
 22. Rozliczenia z Pocztą Polską – faktury, terminy, odsetki.
 23. Jakie roszczenia można kierować do Poczty Polskiej w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania e-Doręczenia?
 24. Czy można dochodzić odszkodowania od Poczty Polskiej?
 25. Procedura reklamacyjna dotycząca e-Doręczeń.
 26. Kiedy można złożyć reklamację na e-Doręczenie?
 27. Co zrobić, gdy Poczta Polska odmówi uznania reklamacji?

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności cywilnoprawnych, w tym o charakterze kontraktowym, i reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi, również w sporach przeciwko osobom odpowiedzialnym za zobowiązania podmiotów gospodarczych, a także w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Posiada praktykę w dochodzeniu wierzytelności przeciwko podmiotom zagranicznym. Wspiera przedsiębiorców w zakresie prawnych aspektów ich działalności, uczestniczy w opracowywaniu dokumentacji korporacyjnej spółek. Wspomaga klientów w ustaleniu optymalnych ram współpracy handlowej, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumentów i branży e-commerce. Zajmuje się opracowywaniem i opiniowaniem umów, w tym m.in. umów o współpracy, ogólnych warunków umów, umów ramowych, regulaminów sklepów, również internetowych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej umów leasingu, w szczególności w zakresie sporządzania i opiniowania umów leasingu i ogólnych warunków leasingu, rozliczenia umów leasingu po wypowiedzeniu i wygaśnięciu, dochodzenia wierzytelności, w tym odszkodowań i zwrotu

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

UWAGA!
Przy zgłoszeniu do 4. kwietnia cena szkolenia to jedyne 319 zł/os!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.