Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Dwudniowy kurs Kadry i płace w dobie COVID 19 – czyli jak praktycznie zorganizować stosunek pracy w czasie epidemii? – omówienie aspektów prawnych na podstawie dostępnych rozwiązań

29 marca_10:00 - 30 marca_14:00

549zł (+VAT)

Termin: 29-30. marca 2021Cena: 549 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Sylwia Głowacka
tel. 504 268 795
e-mail:sburak@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Pandemia koronawirusa w istotny sposób wpłynęła na stosunki pracownicze. Pracodawcy wprowadzili pewne środki zapobiegawcze. Pojawia się pytanie dotyczące ich legalności w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR, pracowników działów kadr i płac, księgowości, pracowników administracyjnych, i do tych wszystkich którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

Program dwudniowego kursu:
Część I
Kadry
1. Prawo pracy – zagadnienia ogólne
– podstawowe pojęcia : pracodawca, pracownik, zakład pracy
– zasady prawa pracy
-stosunek pracy
– przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
2.Wewnętrzne źródła prawa pracy
3. Nawiązanie stosunku pracy
4. Umowy cywilnoprawne
5. Zatrudnianie pracowników zgodnie z RODO:
6. Przetwarzanie danych osobowych pracowników:
7. Zakaz konkurencji.
9. Zmiana warunków umowy o pracę
10. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
11. Czas pracy
12. Obowiązki pracodawcy i pracownika
13. Odpowiedzialność materialna pracowników
14. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
15. Bezpieczeństwo i higiena pracy
16. Rozwiązywanie stosunku pracy
-porozumienie stron
– rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
– rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
– z upływem czasu, na który była zawarta
– wygaśnięcie stosunku pracy
-rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy
17. Zwolnienia grupowe
18. Świadectwo pracy
-szczegółowa treść świadectwa pracy
• sposób i tryb jego wydawania i prostowanie
19. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
20. Ochrona danych osobowych w kadrach
21.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
• tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
– osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń funduszu,
– przeznaczenie środków funduszu,
– wspólna działalność socjalna,
– świadczenie urlopowe,
– odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ZFŚS.
22. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 r.
23. PPK
24. Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej
Dokumentacja osobowa
– ogólne zasady prowadzenia akt osobowych
– kwestionariusze składane przez kandydata do pracy oraz pracownika
– skierowania na badania oraz orzeczenia o zdolności pracownika do pracy na danym
stanowisku
– oświadczenia składane przez pracownika w związku z uprawnieniami rodzicielskimi
– oświadczenia składane przez pracownika w związku z nawiązaniem stosunku pracy
– umowa o pracę – elementy umowy o pracę
– zasady sporządzania informacja o warunkach zatrudnienia
– dokumentacja czasu pracy
– dokumentacja wynagrodzeń (karty pracy, karty wynagrodzeń, karty przychodów
pracownika, listy płac)
– dokumentacja wykorzystanych urlopów wypoczynkowych oraz innych nieobecności
pracownika płatnych i niepłatnych
– dokumentacja związana z powierzeniem pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu lub
do wyliczenia się
– świadectwa pracy
Część II
Płace
Płace -warsztaty z uwzględnieniem zmian w przepisach
Część I
1. Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń
2. Wynagrodzenie ze stosunku pracy. Jak wyliczyć wynagrodzenie.
3. Systemy wynagradzania.
4. Dokumentacja wynagrodzeń
– karty pracy
– karty wynagrodzeń
– karty przychodów pracownika
– listy płac
5. Obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia
6. Wynagrodzenie minimalne.
7. Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
8. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
9. Wynagrodzenie za czas urlopu
10. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
11. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
12. Wynagrodzenie z tyt. niezdolności do pracy z powodu choroby
13. Wynagrodzenie za czas przestoju
14. Wynagrodzenie za czas dyżuru i gotowości do pracy
15. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
16. Wynagrodzenie za pracę w nocy
17. Odszkodowania, odprawy i rekompensaty
18. Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę
19. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o
dzieło)
20. Zasady podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe,
chorobowe i wypadkowe.
21. Zbiegi ubezpieczeń.
22. Wynagrodzenia i świadczenia za czas niezdolności do pracy
23. Wynagrodzenie za czas choroby
24. Zasiłki finansowane z ZUS
25. Podmioty uprawnione do wypłaty zasiłków
26. Nabycie prawa do zasiłków
Część II – warsztaty
1. Sporządzanie wieloskładnikowej listy płac dla pracownika
2. Minimalne wynagrodzenie za pracę i jego wpływ na dokonywanie obliczeń płacowych
3. Ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca oraz wynagrodzenia w razie
zmiany wymiaru czasu pracy lub wysokości płacy w trakcie miesiąca
4. Zasady ustalania i wypłacania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu pieniężnego za
urlop
5. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej i za pracę nadliczbową
6. Zasady dokonywania potraceń z wynagrodzenia i z zasiłków
7. Ustalanie uprawnień i wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń
społecznych
8. Sporządzanie list płac dla osób niebędących pracownikami
9 Zadania praktyczne
10. Podsumowanie

 

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilnoprawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.
Prelegentka wielu konferencji, autorka licznych prac naukowych. Współpracowała m.in. z University College of London, Instytutem Herdera w Marburgu, Mykolas Romeris University w Wilnie, Lithuanian University of Educational Sciences w Wilnie realizując projekty badawcze i wykłady.
Prowadząc szkolenia stara się wyjaśniać skomplikowane rzeczy za pomocą zrozumiałego języka. Do każdego szkolenia podchodzi indywidualnie. Ma za sobą wiele godzin szkoleń i warsztatów otwartych i zamkniętych oraz wiele godzin wykładów ze studentami.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

UWAGA! Przy zgłoszeniu do 1. marca cena kursu to jedyne 499 zł/os!

Szczegóły

Start:
29 marzec_10:00
Koniec:
30 marzec_14:00
Koszt:
549zł (+VAT)
Wydarzenie kategorii:
, , , , , , ,
Wydarzenie Tagi:
, , , , ,

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska + Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.