Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Duże zmiany w ustawie śmieciowej w 2021 r.

12 października 2021_09:00 - 13:00

375zł(+VAT)

Termin: 12. października 2021 Miejsce: on-line Cena 375 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 792 210 125
e-mail:kwardzinska@res.edu.pl
Opis szkoleniaProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Na szkoleniu zostaną omówione zmiany w ustawie śmieciowej zawarte w projekcie nowelizacji ustawy dotyczące zasad określania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nowego trybu i terminów składania deklaracji śmieciowych, nowego kręgu osób, które będą składać deklaracje, indywidualnego rozliczania się z opłat przez mieszkańców budynków wielorodzinnych, nowych uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, nowych obowiązków wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych w zakresie składania deklaracji o wysokości opłaty, zmienionych zasad odbioru bioodpadów od mieszkańców, odstąpienia od odbioru bioodpadów, zmian w regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zmian w systemie i sposobie segregacji odpadów komunalnych w gminie, określania wysokości opłaty od nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowych, zmian w metodzie określania opłaty od powierzchni lokalu mieszkalnego, obowiązków właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, nowych stawek opłat za worki bądź pojemniki z odpadami komunalnymi czy tez zmian w sposobie obejmowania nieruchomości gminnym systemem śmieciowych a także innych zmian w ustawie.

– Rozszerzona odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków nałożonych ustawą,
– Obowiązki wytwórców odpadów komunalnych, kto jest wytwórcą odpadów komunalnych,
– Techniczne możliwości identyfikacji odpadów komunalnych,
– Uchwała rady gminy/miasta o składaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli lokalów w budynkach wielolokalowych, osoby, którym służy spółdzielcze prawo do lokalu,
– Zakres obowiązywania uchwały w sprawie składania nowych deklaracji,
– Treść uchwały w sprawie składania nowych deklaracji,
– Stosowanie przepisów ustawy w zakresie obowiązku składania nowych lub zmienionych deklaracji przez właściciela lokalu w budynku wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, osoby faktycznie zamieszkującej lub użytkującej ten lokal, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osoby faktycznie zamieszkującej lub użytkującej lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej,
– Terminy na składanie nowych deklaracji o wysokości opłaty,
– Powstanie obowiązku złożenia nowej deklaracji przez właściciela lokalu w budynku wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, osoby faktycznie zamieszkującej lub użytkującej ten lokal, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osoby faktycznie zamieszkującej lub użytkującej lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej,
– Decyzje organu w przypadku braku złożenia nowych deklaracji,
– Nowe deklaracje o wysokości opłaty składane przez wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe,
– Jakie dane mają być ujawnione w nowych deklaracjach,
– Możliwość całkowitej rezygnacji gminy z odbierania bioodpadów,
– Treść uchwały o rezygnacji z obierania bioodpadów,
– Warunki, które muszą zostać spełnione, ażeby gmina nie odbierała bioodpadów,
– Z jakich nieruchomości gmina nie będzie musiała odbierać bioodpadów,
– Nowa treść regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach a postanowienie o odstąpienia od odbioru bioodpadów przez gminę,
– Nowe obowiązki właścicieli nieruchomości określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach,
– Indywidualny obowiązek oznakowania worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
– Nowe postanowienia regulaminu w zakresie wprowadzanych zmian,
– Odstępstwo, w całości lub w części, w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie,
– Decyzja o nowych zasadach selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie,
– Jakie warunki muszą zostać spełnione, ażeby zmienić system segregacji odpadów komunalnych w gminie,
– Wniosek wójta/burmistrza/prezydenta o wydanie decyzji w sprawie zezwolić gminie, w drodze decyzji, na odstępstwo, w całości lub w części, w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
– Nowe zasady udzielania zamówień na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości mieszanych,
– Brak zgody właściciela nieruchomości niezamieszkałej na przystąpienie do gminnego systemu odpadowego,
– Wyjście właściciela nieruchomości niezamieszkałej z gminnego systemu odpadowego – oświadczenie,
– W jakim terminie właściciel nieruchomości niezamieszkałej może zrezygnować z gminnego systemu odpadowego,
– Obowiązek wójta/burmistrza/prezydenta informowania o przystąpieniu do przeprowadzenia następnego postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
– Ponowne przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do gminnego systemu odpadowego,
– Określanie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego a nie od powierzchni lokalu mieszkalnego,
– Nowe przypadki różnicowania stawek opłat w uchwale rady gminy,
– Nowe zasady określania wysokości opłaty za odbiór worków bądź pojemników z odpadami komunalnymi – wysokość miesięcznej opłaty,
– Nowe zasady określania wysokości należnej opłaty z nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowych lub nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy,
– Czy właściciele nieruchomości będą mieć obowiązek składania nowych deklaracji o wysokości opłaty,
– Możliwość rozliczania miesięcznego przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
– Uchwała rady gminy w sprawie obowiązku uiszczania opłaty przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, – Rezygnacja z ryczałtowego określania wysokości opłaty dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
– Określanie wysokości opłaty dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – za pojemniki bądź worki z odpadami komunalnymi, – Nowe określenie zasad ustalania opłaty dla nieruchomości, na której są świadczone usługi hotelarskie,
– Nowe maksymalne stawki opłat dla powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
– Nowe maksymalne stawki opłat za pojemnik lub worek z odpadami komunalnymi,
– Odpowiedzialność wytwórców odpadów komunalnych,
– Przepisy przejściowe,
-Terminy na podjęcie uchwał przez rady gmin,
– Termin wejścia w życie nowych przepisów

oraz inne ciekawe przypadki związane z nowelizacją ustawy śmieciowej.

Były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów. jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;  przeprowadził najwięcej w Polsce – kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej zaległości w opłatach oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.