Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

25 listopada 2021_09:00 - 13:00

305zł(+VAT)

Termin: 25. listopada Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 305 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciCelProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Pracownicy szeroko pojętej administracji publicznej w tym pracownicy ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych, urzędów miast i gmin.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pojęciem informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się czym jest informacja publiczna w  jaki sposób i w jakiej formie można ja uzyskać oraz jakie są podstawy odmowy udostępnienia informacji publicznej. W czasie wykładu zostaną poruszone również kwestie praktyczne związane z elementami decyzji odmownej w przedmiocie udostępnia informacji publicznej oraz wzajemne korelacje z kodeksem postępowania administracyjnego. Uczestnicy dowiedzą się czym jest szczególnie istotny interes publiczny, czym jest prywatność osoby fizycznej oraz jakie „cechy musi nosić” tajemnica przedsiębiorstwa.

1. Geneza informacji publicznej:
• Dostęp do informacji publicznej jako prawo zagwarantowane konstytucyjnie.
• Informacja publiczna – omówienie najważniejszych zasad wynikających z ustawy w kontekście tendencji  ustawodawczej.
2. Pojęcie informacji publicznej na gruncie obowiązujących przepisów:
• Kto ma prawo dostępu do informacji publicznej?
• Pojęcie spraw publicznych.
• Kto ma obowiązek udostępniania informacji publicznej?
• Informacja publiczna w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym.
3. Zasady udostępniania informacji publicznej. (Wykład oraz ćwiczenia z analizą orzecznictwa):
• Forma wniosku o udostępnienie informacji publicznej – forma odpowiedzi. W jakich sytuacjach można zmienić formę odpowiedzi względem wniosku? W jakich sytuacjach można stawiać „wymagania” co do formy wniosku o udostępnienie informacji publicznej? Elementy wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
• Rola i znaczenie BIP-u. Zasady udostępniania informacji na Biuletynie Informacji Publicznej.
• Jak prawidłowo oznaczyć informacje na BIP-ie.
• Aspekty techniczne BIP.
• Wniosek anonimowy.
• Terminy na udostępnienie informacji publicznej.
• Kiedy można przedłużyć termin na udostępnienie informacji publicznej?
• Czym jest informacja przetworzona?
• Szczególnie istotny interes publiczny – czym jest? Jak ocenić „wykazanie” istotnego interesu publicznego?
• Opłaty za udostępnienie informacji publicznej. Jak i kiedy naliczać?
4. Odmowa udostępnienia informacji publicznej. (Wykład, ćwiczenia, omówienie orzecznictwa):
• Podstawy odmowy udostępnienia informacji publicznej w tym pojęcie prywatności osoby fizycznej w kontekście danych osobowych (RODO). Dane osobowe, a prywatność osoby fizycznej. Funkcjonariusz publiczny, a osoba pełniąca funkcję publiczną – odwołanie do definicji ustawowej.
• Informacje niejawne – zasady odmowy udostępnienia informacji publicznej.
• „Inne tajemnice ustawowo chronione” – zakres.
• Czym jest anonimizacja dokumentów? Anonimizacja, a odmowa udostępnienia informacji publicznej.
• Co nie stanowi informacji publicznej ? Jak postępować z wnioskiem, który nie dotyczy informacji publicznej?
• Wymogi decyzji administracyjnej w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej. Aspekt wynikający z KPA i ustawy o dostępie do informacji publicznej.
• Droga odwoławcza od decyzji w zakresie nieudostępnienia informacji publicznej. Tendencje sądów w zakresie odwołań od decyzji odmownych w zakresie nieudostępnienia informacji publicznej.
5. Bezczynność organu w zakresie nieudostępnienia informacji publicznej.(Wykład, analiza orzecznictwa)
• Odpowiedzialność administracyjna za nieudostępnienie informacji publicznej.
• Odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji publicznej.
• Nieudostępnienie informacji publicznej, a udostępnienie po terminie – różnice w odpowiedzialności.
6. Informacja sektora publicznego – podstawy prawne. (Wykład, analiza orzecznictwa):
• Czym jest informacja sektora publicznego? Definicja posiadania.
• Co rozumiemy pod pojęciem sektora publicznego?
• Wymogi wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.
7. Zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.
(Wykład, ćwiczenia, analiza orzecznictwa):
• W jaki sposób można wykorzystać ponownie informacje sektora publicznego ?
• Cele wykorzystania informacji sektora publicznego.
• Forma udostępnienia informacji sektora publicznego.
• Podmioty mogące wystąpić z wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.
8. Odmowa udostępnienia informacji sektora publicznego.(Wykład, analiza orzecznictwa, ćwiczenia):
• Podstawy prawne odmowy udostępnienia informacji sektora publicznego.
• Ochrona praw autorskich.
• Umowy w ramach ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.
9. Sektora publiczny jako zespół podmiotów posiadających zróżnicowane informacje. (Wykład, analiza orzecznictwa):
• Rodzaje informacji posiadanych przez sektor publiczny.
• Klasyfikacja informacji.
• Zasady ochrony informacji.
10. Różnice pomiędzy informacją sektora publicznego, a informacją publiczną.(Wykład, analiza orzecznictwa):
• Porównanie zasad udostępnienia.
• Porównanie terminów.
• Porównanie forma wniosków i wymogów wniosków.
• Czy pojęcie celu wskazanym we wniosku ma znaczenie ?
11. Podsumowanie szkolenia, pytania uczestników. (Wykład, dyskusja).

Wykształcenie wyższe prawnicze, ukończone studnia w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Wydział Prawa, dodatkowo ukończone studnia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej  Wydział Geodezji i Kartografii.

Doświadczenie Trenera:

Od dziesięciu lat współpracuje z jednostkami sektora prywatnego i publicznego w zakresie, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej. Podczas swojej pracy zawodowej zdobył wiedzę praktyczną w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, postępowania administracyjnego. Przeprowadza audytu z zakresu ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej w tym audyty Biuletynów Informacji Publicznej. Obecnie współpracuje z instytucjami publicznymi jako Inspektor Ochrony Danych, jest IOD, m.in. w ośrodkach szkolno wychowawczych w województwie mazowieckim.  Był jednym z partnerów (wraz z Radą OPZZ) Województwa Łódzkiego i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Łódzkiej w projekcie pn. „Kompetentne kadry związkowe województwa łódzkiego”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.16 PO WER: usprawnienie procesu stanowienia prawa. Jest autorem jednego z rozdziałów podręcznika dla członków dialogu społecznego w ramach projektu, pn „Skuteczni uczestnicy dialogu społecznego”, pt. „Prawo samorządowe dla uczestników dialogu społecznego”.

Jest autorem jednego z rozdziałów podręcznika dla członków dialogu społecznego pt. „Ustawa o dostępie do informacji publicznej”, w ramach Projektu „Partnerzy Społeczni – Profesjonalni Uczestnicy Dialogu Społecznego”.

W ramach Projektu „Partnerzy Społeczni – Profesjonalni Uczestnicy Dialogu Społecznego” jest autorem szkoleń e-learningowych dla członków dialogu społecznego w następującej tematyce:
-„Zasady działania i uprawnienia organów samorządowych i rządowych – kompendium wiedzy dla osób uczestniczących w dialogu społecznym z ramienia związków zawodowych”.
-„Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – niezbędne informacje dla osób uczestniczących w dialogu społecznym z ramienia związków zawodowych”.
W ramach projektu, pn „Skuteczni uczestnicy dialogu społecznego” jest autorem szkoleń e-learningowych, pt: „Dostęp do informacji publicznej dla uczestników dialogu społecznego”

Specjalizacje Trenera:

Prowadzone przez Trenera szkolenia dotyczą m.in. odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych za zobowiązania spółki; obowiązków przedsiębiorcy związanych z przetwarzaniem danych osobowych pracowników i kontrahentów; ochrony danych osobowych; ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa; umów cywilno-prawnych w obrocie gospodarczym; prawnych aspektów dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego; prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu do  15. listopada 2021 cena za osobę to jedyne 289 zł.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.