Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Dokumentacja pracownicza, związana z realizacją umów cywilnoprawnych, ZFŚS i osób niepełnosprawnych oraz monitoring na terenie zakładu pracy

15 marca_09:00 - 14:30

399zł

Termin: 15 marca Cena: 399zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Cel Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

SZKOLENIE PODZIELONE JEST NA 2 CZĘŚCI – MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z 1 CZĘŚCI BĄDŹ CAŁEGO WARSZTATU

CENA CAŁEGO WARSZTATU – 399 zł

CENA I CZĘŚCI – 229 zł

Celem kursu jest zdobycie, uzupełnienie lub zweryfikowanie aktualności posiadanej wiedzy z zakresu kadr i płac przez osoby mające zamiar lub zajmujące się na co dzień tą dziedziną. Podczas kursu zostanie przedstawiony praktyczny aspekt kadr i płac, część dotycząca wynagrodzeń składa się w większości z warsztatów, gdzie uczestnicy będą mogli samodzielnie dokonywań naliczeń wynagrodzeń w różnych przypadkach.

Program szkolenia

SZKOLENIE PODZIELONE JEST NA 2 CZĘŚCI – MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z 1 CZĘŚCI BĄDŹ CAŁEGO WARSZTATU

CENA CAŁEGO WARSZTATU 399 zł

CENA I CZĘŚCI – 229 zł

CZĘŚĆ I (9:00 – 11:30) – Zasady prowadzenia dokumentacji

1. Dokumentacja osobowa
a. ogólne zasady prowadzenia pracowniczych akt osobowych
b. dokumenty przechowywane w częściach akt osobowych
c. pozostała dokumentacja związana ze stosunkiem pracy:
– dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy
– dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego
– karta wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
– kartę ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację

2. Dokumentacja płacowa
a. oświadczenia do celów podatkowych
b. imienna karta wypłaconego wynagrodzenia
c. zgoda pracownika na dokonywanie potrąceń dobrowolnych
d. informacje roczne o osiągniętych przychodach
e. informacja o wysokości wynagrodzenia osiągniętego przez emeryta i rencistę do celów emerytalno-rentowych
f. certyfikat rezydencji
g. listy płac
h. pozostała dokumentacja płacowa

3. Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji umów prawa cywilnego, zfśs i osób niepełnosprawnych

4. Dokumentacja prowadzona przez agencję pracy tymczasowej i pracodawcę użytkownika

5. Sankcje karne za nieprowadzenie lub niezgodne z prawem prowadzenie dokumentacji

CZĘŚĆ II (12:00 – 14:30) – Okres przechowywania i formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz monitoring na terenie zakładu pracy

1. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, związanej z realizacją umów prawa cywilnego, zfśs i osób niepełnosprawnych
a. okres przechowywania dokumentacji pracowniczej – 10 lat / 50 lat
b. szczególne przypadki wydłużenia okresu przechowywania dokumentacji
c. możliwość skrócenia okresu przechowywania dokumentacji
d. raport informacyjny i zasady jego stosowania
e. okres i zasady przechowywania dokumentacji zfśs
f. okres i zasady przechowywania dokumentacji osób niepełnosprawnych
g. prawa ubezpieczonego do możliwości kontroli wysokości zebranych składek i innych informacji przechowywanych w ZUS

2. Formy prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
a. zasady digitalizacja dokumentacji pracowniczej
b. obowiązki pracodawcy związane z digitalizacją dokumentacji pracowniczej
c. sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej w przypadku zawarcia ponownego stosunku pracy pomiędzy byłym pracownikiem i pracodawcą
d. zasady zmiany postaci prowadzenia i przechowania dokumentacji pracowniczej w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego zakończeniu
e. przekazanie dokumentacji pracownikowi
f. zasady niszczenia dokumentacji pracowniczej po wymaganym okresie przechowywania
g. zasady doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób jej odbioru
h. zasady wydawania kopii dokumentacji pracowniczej

3. Zasady wprowadzania monitoringu na terenie zakładu pracy
a. cel wprowadzenia monitoringu
b. formy monitoringu
c. miejsca, w których jest zakaz wprowadzania monitoringu wizyjnego
d. okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego
e. wprowadzenie zapisów o stosowaniu monitoringu do akt wewnętrznych obowiązujących w zakładzie pracy
f. zasady informowania pracowników o wprowadzeniu monitoringu

Wieloletni pracownik działów kadr i płac na stanowiskach specjalistycznych i zarządczych. Wykładowca studiów podyplomowych i uzupełniających magisterskich. Absolwentka specjalizacji: zarządzanie zasobami pracy na UMK w Toruniu. Posiada 12 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z dziedziny kadr i płac. Przeprowadziła ponad 5.000 godzin szkoleń. Od 10 lat prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkoleń oraz doradztwa personalnego.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.