Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Dochody cywilnoprawne jednostek samorządu terytorialnego – skuteczna likwidacja zaległości i nadpłat. Dochodzenie rekompensaty (40, 70 lub 100 euro) za koszty odzyskiwania należności.

17 stycznia_09:00 - 13:00

315zł(+VAT)

Termin: 17. stycznia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 315 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
Najważniejsze zagadnieniaSzczegółowy programProwadzącyFormularz zgłoszeniowy
 1. Rodzaje i charakterystyka odsetek od zaległych należności cywilnoprawnych?
 2. W jaki sposób windykować opłatę za przekształcenie użytkowanie wieczystego w prawo własności? Czy w drodze egzekucji administracyjnej czy w postępowaniu przed komornikiem sądowym?
 3. Które umowy zawierane przez j.s.t. traktować należy jako transakcje handlowe?
 4. Czy kierując do dłużnika wezwanie do zapłaty można naliczyć koszty takiego wezwania?
 5. Czy przed skierowaniem pozwu do sądu jest obowiązek skierowania do dłużnika wezwania do zapłaty?
 6. Jakie działania wierzyciela mogą przerwać lub zawiesić bieg terminu przedawnienia należności cywilnoprawnej?
 7. Możliwość odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych w oparciu o uchwały rady gminy/miasta/powiatu, podjęte na podstawie ustawy o finansach publicznych (art. 59a) i tzw. specustawy COVID (czy niedochodzenie należności oznacza automatyczny odpis zaległości z ksiąg rachunkowych? Jaki dokument należy wydać na okoliczność niedochodzenia należności?)

 

1.Charakterystyka  wybranych należności cywilnoprawnych w kontekście sposobów likwidacji zaległości ( czy opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności podlega egzekucji przez komornika sądowego czy egzekucji administracyjnej?, jaki charakter mają opłaty za wyżywienie w szkole? Czy od opłat za wyżywienie w szkole należą się odsetki i jakie?).

 

 1. Odsetki od należności cywilnoprawnych.

– naliczanie odsetek wobec dłużników będących podmiotami publicznymi, gdzie stronami umów cywilnoprawnych są wyłącznie podmioty publiczne,

– naliczanie odsetek wobec dłużników prowadzących działalność gospodarczą  będących kontrahentami podmiotów sektora finansów publicznych,

– naliczanie odsetek wobec dłużników (osób fizycznych) nieprowadzących działalności gospodarczej,

– omówienie poszczególnych kategorii odsetek (odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, odsetki ustawowe (kapitałowe), odsetki ustawowe za opóźnienie, różnice),

– zarachowanie wpłaty dokonanej po terminie płatności na odsetki i inne należności uboczne (prawo czy obowiązek wierzyciela?),

– czy do zaliczenia wpłaty dokonywanej po terminie płatności na odsetki wymagana jest zgoda dłużnika?

– czy istnieje obowiązek zawiadomienia dłużnika o zaliczeniu jego wpłaty na odsetki (jakim dokumentem zawiadomić dłużnika?, jakie znaczenie ma dokument informujący o zaliczeniu wpłaty na odsetki?).

– czy można żądać odsetek od odsetek?

– odpowiedzialność pracowników jednostek sektora finansów publicznych za ustalenie   nieprawidłowych odsetek w umowach zawieranych z kontrahentami j.s.f.p. oraz za nienaliczanie odsetek.

 

 1. Aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie żądania zryczałtowanej rekompensaty za dochodzenie należności w transakcjach handlowych;

– które umowy zawierane przez j.s.t. uznać można za transakcje handlowe (wyroki UE)?

– rola zasad współżycia społecznego określonych w art. 5 k.c. na dochodzenie od dłużnika zryczałtowanych kosztów dochodzenia należności – najnowsze wyroki sądów,

– 40, 70 lub 100 EURO za koszty odzyskiwania należności w przypadku opóźnień w zapłacie wynikających z transakcji handlowych, w zależności od wartości świadczenia,

-zmiany w ustawie o finansach publicznych umożliwiające stosowania ulgi w formie odstąpienia od dochodzenia rekompensaty (obligatoryjna uchwała rady gminy/miasta),

– wg jakiego kursu Euro wyliczyć rekompensatę?

– czy od rekompensaty (40, 70 lub 100 Euro) należą się odsetki za zwłokę?

– kiedy i w jaki sposób wzywać do zapłaty rekompensaty?

– czy wysyłając wezwanie do zapłaty np. 3 kolejnych rat czynszu najmu wolno naliczyć jedną rekompensatę 40 Euro czy 3 razy po 40 Euro?

– czy mimo braku wezwania do zapłaty można objąć pozwem również kwotę rekompensaty?

– jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu w związku z dochodzeniem rekompensaty (40, 70 lub 100 Euro) – zmiana przepisów KPC

-omówienie wybranych stanowisk organów kontroli w zakresie żądania od kontrahentów j.s.f.p. rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w przypadku opóźnień płatności w transakcjach handlowych,

– czy w okresie epidemii można nie dochodzić od dłużników rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych?

– kiedy rekompensata się przedawnia?

 

 1. Obowiązek podejmowania działań windykacyjnych w stosunku do podmiotów zalegających z zapłatą należności cywilnoprawnych:

– jaki jest optymalny termin skierowania sprawy do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty (terminy, kwoty, opłaty sądowe)?

– czy przed skierowaniem sprawy do sądu musi być wysłane do zobowiązanego wezwanie do zapłaty?

– czy wolno żądać od dłużników zapłaty kosztów wezwania?

– czy wezwanie do zapłaty musi być doręczone za potwierdzeniem odbioru?

– co z doręczeniem wezwania do zapłaty poprzez tzw. podwójne awizo w okresie epidemii?

– kiedy i w oparciu o jakie dokumenty ująć w księgach rachunkowych zasądzone koszty postępowania sądowego w tym zastępstwa procesowego?

jak prawidłowo skierować sprawę do egzekucji komorniczej (odpowiednie pełnomocnictwo, wezwanie przedegzekucyjne, opłaty komornicze)?

– czy i jakie dalsze działania można podjąć po umorzeniu egzekucji przez komornika sądowego?

 

 1. Omówienie wybranych przepisów Kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń.

– skrócenie podstawowych terminów przedawnienia roszczeń przysługujących od konsumentów,

– zmiany przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie ustalania końcowego terminu przedawnienia,

–  nowy obowiązek sądu badania z urzędu czy upłynął termin przedawnienia i oddalenia powództwa w razie potwierdzenia tego faktu.

– czy można/należy w aktualnym stanie prawnym kierować do sądu sprawy o zapłatę po upływie terminu przedawnienia roszczenia?

– jak liczyć „nowy” termin przedawnienia?

– czy stosować „stare” czy „nowe” przepisy?

– jakie działania może podjąć wierzyciel  aby nie dopuścić do przedawnienia należności cywilnoprawnych?

– przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia należności cywilnoprawnych.

 

 1. Wpływ zmienionych w 2019r. przepisów Kodeksu postępowania cywilnego na dochodzenie należności cywilnoprawnych j.s.f.p. (omówienie wybranych przepisów)

– likwidacja tzw. fikcji doręczenia pism sądowych konsumentom – nowe obowiązki wierzyciela doręczania pism przez komorników sądowych,

– które pisma związane z dochodzeniem należności cywilnoprawnych mogą/muszą być doręczane przez komorników sądowych?

– doręczenia pism przez komorników sądowych i koszty z tym związane,

– omówienie wybranych zmian przepisów w zakresie opłat sądowych,

– czy od niezapłaconych w terminie zasądzonych kosztów sądowych pobiera się odsetki? – zmiany przepisów w tym zakresie.

 

 1. Problematyka nadpłat należności cywilnoprawnych.

– czy należy bezwzględnie dokonywać zwrotów nadpłat od należności cywilnoprawnych jeżeli kwota nadpłaty wynosi np. 10 gr?

– jak postępować z bardzo niskimi kwotami nadpłat i zaległości w należnościach cywilnoprawnych?

– czy zwrotu nadpłaconej należności można dokonać w ramach czynności materialno- działając z urzędu czy na wniosek?

– jak postąpić z nadpłatą gdy zobowiązany nie reaguje na pismo informujące go o nadpłacie?

– czy i w jaki sposób można nadpłatę cywilnoprawną zaliczyć np. na podatek od nieruchomości?

 

 1. Przedawnione należności cywilnoprawne w księgach rachunkowych?

    – rozróżnienie pojęć „przedawnienie roszczenia” i „przedawnienie należności” w kontekście rzetelności i realności zapisów w ewidencji księgowej, 

    – w jaki sposób powinien być udokumentowany fakt przedawnienia należności cywilnoprawnej?

– kto i w oparciu o jaki dokument powinien podjąć decyzję o dokonaniu odpisu przedawnionej należności z ksiąg rachunkowych?

– w jakim terminie należności przedawnione powinny być odpisane z ksiąg rachunkowych?

– jakie mogą być konsekwencje wykazywania w księgach rachunkowych przedawnionych należności cywilnoprawnych?

– kto ponosi odpowiedzialność za przedawnienie  należności cywilnoprawnych?

– jak pracownicy urzędów j.s,t.  i ich jednostek organizacyjnych mogą chronić się przed zarzutem dopuszczenia do przedawnienia należności cywilnoprawnych?

 

 1. Stosowanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego jako nieefektywne sposoby likwidacji zaległości.

– stosowanie ulg na postawie uchwały organu stanowiącego podjętej w trybie art. 59 ust.2 i 3 ustawy o finansach publicznych (rodzaje ulg, warunki i przesłanki stosowania ulg, formy rozstrzygnięcia w kwestii przyznanej ulgi, stosowanie ulg z urzędu),

– niedochodzenie należności cywilnoprawnych i rekompensaty (40 Euro) za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych, w trybie uchwały podjętej na podstawie art. 59a ustawy o finansach publicznych,

– odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych j.s.t. w trybie uchwały podjętej na podstawie art. 15zzzf tzw. tarczy antykryzysowej,

– inne ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych, które mogą być stosowane w okresie stanu epidemii.

 

 1. Dyskusja, pytania, wyjaśnienia, indywidualne konsultacje.

 

 

Przez ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie świadczy usługi szkoleniowe w ramach własnej działalności gospodarczej. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się również realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego i finansów publicznych, przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi w kraju , w tym m.in. stowarzyszonymi w ramach  Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,   prowadząc szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Jej opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Uwaga! W materiałach szkoleniowych otrzymają Państwo m.in. wzory: procedury dot. windykacji należności cywilnoprawnych, dokumentu dot. odpisu należności przedawnionych, pisma informującego o sposobie zarachowania należności cywilnoprawnej na odsetki i należność główną.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób
z jednej instytucji – 279 zł/os.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.