Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

CZAS PRACY W ZAKŁADZIE PO ZMIANACH PRAWA

4 lipca_09:00 - 13:30

359zł(+VAT)

Termin: 04. lipca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 359 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
AdresaciCelKorzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców zatrudniających pracowników, do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin  i powiatów oraz pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz osób zajmujących się problematyką kadrową, dla osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązki związane z ewidencją czasu pracy zatrudnionych pracowników. Nieznajomość tych zasad naraża  pracodawców na dodatkowe  zbędne koszty związane z ewentualnymi sporami  sądowymi,  czy też wynikające  z zaleceń pokontrolnych  uprawnionych organów.

Celem szkolenia jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej realizacji obowiązków pracodawcy.

W programie szkolenia uwzględnione zostały zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zakres szkolenia uwzględnia wprowadzone w ostatnim okresie zmiany dotyczące czasu pracy pracowników.

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • zapoznają się z podstawami prawnymi oraz zasadami ewidencjonowania czasu pracy;
 • poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki;
 • nabędą umiejętności praktycznego przygotowywania harmonogramu czasu pracy

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów,  pism  które można wykorzystać w bieżącej pracy.

1. Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy.
2. Systemy czasu pracy
a. – rodzaje systemów czasu pracy
b. – ograniczenia w stosowaniu poszczególnych systemów czasu pracy
3. Zasady realizowania obowiązków służbowych w formie pracy zdalnej:
a. Polecenie pracy zdalnej/regulamin pracy zdalnej
b. Dokumentowanie pracy zdalnej
c. Ewidencjonowanie czasu pracy zdalnej
d. Wady i zalety pracy zdalnej
e. Praca zdalna a przepisy prawa pracy.
f. Praca zdalna – stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy.
4. Obliczanie wymiaru czasu pracy a rozkład czasu pracy.
5. Praca w godzinach nadliczbowych
a. pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych
b. rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
6. Przerwy w pracy wliczane i niewliczane do czasu pracy.
7. Dyżur pracownika a stan gotowości do pracy.
8. Podróż służbowa.
9. Praca w porze nocnej i w niedziele i święta.
10. Czas pracy pracowników zarządzających.
11. Czas pracy niepełnoetatowców.
– wymagane zapisy w umowach o pracę
12. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych
a. norma dobowa
b. norma tygodniowa
c. przerwy w pracy zaliczane i nie zaliczane do czasu pracy
d. urlop pracownika niepełnosprawnego
13. Czas pracy pracownic ciężarnych
a. obowiązek dostosowania stanowiska pracy
b. przerwy w pracy zaliczane do czasu pracy
14. Czas pracy pracowników – rodziców/opiekunów.
a. czas pracy pracownika wychowującego dziecko w wieku do lat 4
b. czas pracy pracownika wychowującego dziecko w wieku do lat 8
c. czas pracy pracownika wychowującego dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności
15. Czas pracy pracowników młodocianych.
16. Bezwzględny zakaz zlecania pracy dla pracowników w poszczególnych grupach pracowniczych.
17. Ewidencja i dokumentowanie czasu pracy.
– informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia
18. Wyjścia prywatne pracowników.
19. Odpowiedzialność za naruszenie przez pracodawcę przepisów o czasie pracy.
20. Pytania

Materiały szkoleniowe obejmują część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.

Mgr administracji, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.
Posiada bogate doświadczenie w tematyce samorządowego prawa pracy oraz organizacji i funkcjonowania urzędu, oparte na ponad 35-letnim doświadczeniu zawodowym w administracji publicznej, w tym 25 letnim w samorządzie gminnym na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem urzędu oraz sprawami  pracowniczymi.
Jako szkoleniowiec od wielu lat współpracuje z firmami szkoleniowymi oraz z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.
Wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej .
Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej. Obecnie Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 06. czerwca cena szkolenia to jedyne 299 zł/os!

Przy zgłoszeniu do 20.czerwca cena szkolenia to jedyne 319 zł/os!

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.