Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Czas pracy- praktyczne zagadnienia.

3 grudnia 2021_09:00 - 13:00

299(+VAT)

Termin: 03 grudnia  Cena: 299zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl

 

Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

1.Podstawy prawne ustalania czasu pracy
-Kodeks pracy
-regulamin pracy
-relacje Kodeks – regulamin
-zakres obowiązywania przepisów o czasie pracy

2.Norma a wymiar czasu pracy – różnice pojęciowe
-normy czasu pracy jako maksymalnie dopuszczalne ilości godzin do przepracowania, obowiązywanie art. 128 KP
-wymiar czasu pracy – ramy w jakich należy organizować pracę w danym przedziale czasowym, sposób ustalania zgodnie z art. 130 KP
-zasada 5-dniowego tygodnia pracy i jej konsekwencje
-zwolnienia od pracy i ich konsekwencje dla czasu pracy oraz wynagradzania

3.Okresy obowiązkowego odpoczynku jako limitowanie pracy w ramach systemów i norm czasu pracy obowiązujących kodeksowo
4.Systemy czasu pracy
-podstawowy (jako system „domyślny”)
-równoważny
-przerywany
-zadaniowy
-inne systemy
-przesłanki i sposoby wprowadzenia systemów innych niż podstawowy, ze szczególnym uwzględnieniem systemu zadaniowego
-możliwość wprowadzania zmian do przepisów zakładowych (kiedy należy przeprowadzać wypowiedzenia zmieniające w sytuacji zmiany systemów czasu pracy)

5.System ruchomego czasu pracy – art. 140[1] KP
6.Okresy rozliczeniowe
-normatywne okresy rozliczeniowe dla poszczególnych systemów czasu pracy
-możliwości wydłużenia okresów rozliczeniowych, procedura i zasady ustalania

7.Harmonogramy czasu pracy według obecnie obowiązujących przepisów – zasady tworzenia i ich obowiązywanie
8.Praca w niedziele i święta a system czasu pracy
9.Godziny nadliczbowe
-definicja
-występowanie
-należności z tytułu godzin nadliczbowych (sposób obliczania wynagrodzenia za pracę i podstawy wymiaru dodatków za nadgodziny)
-limity nadgodzin

10.Szczególne przypadku rozliczania i ustalania czasu pracy – pracownicy zarządzający zakładem pracy i kierownicy „średniego szczebla”
-kiedy pracownik jest zaliczany do grupy pracowników zarządzających i kierowników,
-organizacja pracy i różnice w uprawnieniach,
-prawo do należności za nadgodziny jako wyjątek

11.Podróże służbowe a czas pracy
-przejazd a wykonywanie obowiązków służbowych
-kwestia naruszenia godzin odpoczynku i sposoby rekompensaty,
-zwolnienie od pracy na podstawie rozporządzenia o uspr. nieobecności w pracy i jego zastosowanie)

12.Podnoszenie kwalifikacji a czas pracy
-podnoszenie kwalifikacji (szkolenia, kursy, zajęcia szkolne) a delegacje służbowe, podstawy prawne
-uprawnienia pracownicze
-zwolnienia od pracy i wpływ na czas pracy

13.Dyżury pracownicze
14.Zwolnienia i przerwy a czas pracy

-odpracowywanie „zwolnień prywatnych”
-zwolnienia obowiązkowe (wynikające z rozp. MPiPS z 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy)
-przerwy w pracy: płatne (przerwa 15-minutowa, przerwy wynikające z przepisów bhp, przerwa na karmienie piersią), niepłatne (tzw. przerwa na lunch – do 1 godz.)
15.Zasady odpracowywania „wyjść prywatnych”
16.Dokumentacja czasu pracy
-listy obecności a dokumentacja i ewidencja czasu pracy
-zakres prowadzenia ewidencji czasu pracy
-dokumenty i wnioski poza ewidencją czasu pracy
-sposoby prowadzenia i okres przechowywania dokumentacji czasu pracy

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”, autor i współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych w Polsce. Regularnie publikuje w „Dzienniku – Gazecie Prawnej”. Doświadczony trener i wykładowca, specjalizujący się zwłaszcza w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie, instytucjach kultury, służbie zdrowia, wymiarze sprawiedliwości.

Szkolenia prowadzi od 2006 roku. Współautor Komentarza do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Autor i współautor licznych artykułów, porad i opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz kilkunastu publikacji książkowych m.in.:

„Umowy o pracę. Umowy na czas określony i nieokreślony”,

„Zatrudnienie w samorządzie – powołanie, wybór, umowa o pracę”.

„Pracownicy instytucji kultury. Szczególne zasady zatrudniania i wynagradzania”

„Kadry i płace w instytucjach kultury (2 wydania)”,

„Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2018”,

„Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego”

„Przeprowadzanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej”,

„»13« – dodatkowe wynagrodzenie roczne”

„Nadgodziny pracowników w jednostkach sektora finansów publicznych”

„Niewypłacalność pracodawcy. Praktyczne zagadnienia”

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

Przy zgłoszeniu do 15 listopada 2021r. cena szkolenia to jedyne 279 zł/os!!


SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.