Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Compliance i walka z nadużyciami w sektorze publicznym. Rejestr umów jako nowy obowiązek dla jednostek sektora finansów publicznych. Nowe wyzwania dla organizacji

8 czerwca_09:00 - 13:00

329zł(+VAT)

Termin: 08. czerwca 2022 Cena: 329zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Opis szkoleniaKorzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

W 2020 roku CBA opublikowało „Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym” oraz „Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników” podkreślając po raz kolejny nacisk kładziony na zasady promowanie zasad antykorupcyjnych i postaw etycznych w urzędach. Jednym z narzędzi walki z nadużyciami jest w szczególności tzw. Rejestr umów. W dniu 15 listopada 2021 r. opublikowano Ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza m.in. zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczące wprowadzenia rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym umów z zakresu zamówień publicznych.

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie Państwa z nowymi przepisami, standardami i wymogami w ww. zakresie.

Uczestnicy szkolenia będą w stanie poznać nowe obowiązki i rekomendacje, w tym wytyczne CBA, poszczególne reguły wprowadzania umów do rejestru, zostaną również omówione częste nieprawidłowości związane z tym zakresem. Atutem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień problematycznych i niejasnych, o których mowa w analizowanych przepisach i dokumentach.

Osoby, które będą odpowiedzialne za zamieszczanie informacji o umowach w rejestrze umów, kierownicy i pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, pracownicy zajmujący się udzielaniem informacji publicznej

Panel I – Jak wykazać staranność w walce z korupcją?

1) Etyka i kultura etyczna organizacji jako narzędzie walki z korupcją i nadużyciami.
2) Najnowsze standardy antykorupcyjne – wytyczne CBA z 2020 r. w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym.
3) Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników z 2020 r.
4) Istota i formy korupcji w sektorze publicznym. Czynniki wpływające na rozwijanie się korupcji:
a) Osoba pełniąca funkcję publiczną a funkcjonariusz publiczny.
b) Korzyść majątkowa a osobista, obietnica korzyści.
c) Płatna protekcja – handel wpływami.
d) Korzyści o małej wartości – przyjęcie bukietu jako przykład kontratypu zwyczaju.
e) Podstawowe regulacje antykorupcyjne w Polsce.
f) Prawne i pozaprawne konsekwencje korupcji.
5) Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji.
6) Założenia polityki antykorupcyjnej.
7) Przeciwdziałanie konfliktowi interesów.
8) Zapobieganie zdarzeniom korupcyjnym w administracji rządowej. Elementy systemu antykorupcyjnego zgodnie z wytycznymi CBA:
a) Zaangażowanie kierownictwa i zintegrowanie zgodności z misją, rola instytucji.
b) Ocena ryzyka korupcyjnego.
c) Elementy procedury – polityka prezentowa i rejestry korzyści.
d) Skuteczna samoocena i monitorowanie zagrożeń korupcyjnych.
e) Misja służby publicznej i budowanie jej etosu.
f) Zasady zapobiegania zagrożeniu korporacyjnemu.
g) Kompetencje i zadania pracowników.
h) Monitorowanie i ocena zgodności.
i) Promowanie prawidłowych postaw zgodnie z kodeksem etyki i budowanie świadomości – szkolenia.
j) Skuteczna samoocena i postępowanie w incydentach korupcyjnych, sankcje.
k) Instytucjonalna kontrola wewnętrzna.
l) Zarządzanie ryzykiem korupcji na podstawie wytycznych w normie ISO.
m) Zakres polityki antykorupcyjnej (Kodeksu Antykorupcyjnego) – elementy.
9) Zachowanie w przypadku wywierania presji korupcyjnej – wytyczne CBA dla urzędników:
a) Sposób postępowania w przypadku zaistnienia ryzyka korupcji.
b) Zachowanie podczas próby wręczenia korzyści. O czym koniecznie pamiętać – wytyczne CBA.
c) Postępowanie z informacją o zdarzaniach korupcyjnych – Informowanie przełożonych o podejrzeniu przestępstwa korupcyjnego.
d) Kanały zgłaszanie przestępstw korupcyjnych.
e) Zawiadamianie organów ścigania.
f) Powody zgłaszania korupcji – kiedy obowiązek społeczny a kiedy prawny, ochrona samego siebie, ochrona współpracowników.

Panel II – Obowiązkowy rejestr umów – nowe wyzwanie dla organizacji

1) Podstawa prawna – ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
2) Uzasadnienie i cel nowelizacji – prawo dostępu do informacji publicznej.
3) Obowiązek prowadzenia rejestru umów – rola Ministra Finansów.
4) Podmioty zobowiązane do wprowadzania umów do rejestru oraz podmioty wyłączone z obowiązku wprowadzania umów do rejestru.
5) Definicja umowy – problemy interpretacyjne.
6) Umowy podlegające obowiązkowi wprowadzenia do rejestru oraz umowy wyłączone z obowiązku wprowadzenia do rejestru.
7) Progi kwotowe.
8) Od kiedy prowadzony jest rejestr?
9) Zakres danych podlegających obowiązkowi udostępnienia w rejestrze.
10) Informacje, które nie powinny być umieszczane w rejestrze.
11) Dostęp do rejestru umów w kontekście ochrony prywatności oraz ochrony danych osobowych.
12) Forma umowy:
a) forma pisemna,
b) forma dokumentowa,
c) forma elektroniczna,
d) forma szczególna,
e) forma ustna?
13) Poszczególne rodzaje umów (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa sprzedaży etc.).
14) Umowa a faktura.
15) Terminy na wprowadzenie danych do rejestru.
16) Obowiązki kierowników jednostek sektora finansów publicznych.
17) Kto ma dostęp do informacji zamieszczonych w rejestrze?
18) Odpowiedzialność za zamieszczanie danych w rejestrze.
19) Sankcje za naruszenie obowiązku rzetelnego prowadzenia rejestru.
20) Jak sprawnie i skutecznie wprowadzić system rejestru umów w organizacji.

Radca prawny, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk prowadzący własną kancelarię, od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów z sektora publicznego i prywatnego, procedurami ochrony sygnalistów, wdrażaniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych, przygotowuje oceny ryzyka, instrukcje postępowania, regulacje wewnętrzne i procedury prezentowe. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukończyła z wyróżnieniem kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi, a na Uniwersytecie Ekonomicznym wykłada m.in. przedmioty związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i korupcją. Dysponuje doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 11.maja cena szkolenia to jedyne 279 zł/os!
Przy zgłoszeniu do 25.maja cena szkolenia to jedyne 299 zł/os!

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.