Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Compliance i etyka w urzędzie – walka z nadużyciami w sektorze publicznym. Najnowsze wytyczne antykorupcyjne CBA dla administracji

15 marca_09:00 - 13:00

329zł(+VAT)

Termin: 15. marca 2021 Cena: 329zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Opis szkoleniaKorzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

W ostatnim czasie mamy do czynienia ze wzmożoną aktywnością ustawodawcy w walce ze zjawiskiem korupcji i wszelkiego rodzaju nadużyciami w sektorze publicznym. W 2020 roku CBA opublikowało „Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym” oraz „Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników” podkreślając po raz kolejny nacisk kładziony na zasady promowanie zasad antykorupcyjnych i etycznych w urzędach. Celem szkolenia jest zapoznanie Państwa z nowymi standardami, wymogami prawnymi i zaleceniami w tym zakresie.

Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad prawidłowego zabezpieczenia organizacji przed procederem korupcji, łapownictwa i sprzedajności oraz zapoznanie się z najczęstszymi uchybieniami i ich potencjalnymi skutkami. Przyswojenie wiedzy w zakresie tworzenia systemu zapobiegania nadużyciom i wdrożenia procedury wykrywania i zgłaszania nieprawidłowości. Nauka umiejętności w zakresie trafnego interpretowania wymogów prawnych, formalnych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z tworzeniem i egzekwowaniem przepisów antykorupcyjnych.

Członkowie organów spółek, sekretarze, skarbnicy, osoby zajmujące się wdrażaniem regulaminów organizacyjnych, asystenci prawno – organizacyjni, asystenci i pracownicy, wolontariusze, pracownicy JST i spółek komunalnych zajmujący się omawianym zakresem i inne osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę w kwestii zapobiegania nadużyciom.

Antykorupcja i etyka – jak wykazać należytą staranność w zapobieganiu nadużyciom

1. Najnowsze standardy – wytyczne CBA z 2020 r. w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym.
2. Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników z 2020 r.
3. Istota i formy korupcji w sektorze publicznym.
a) Osoba pełniąca funkcję publiczną.
b) Korzyść majątkowa i osobista.
c) Płatna protekcja, czyli „handel wpływami”.
d) Kontratyp zwyczaju.
4. Podstawowe regulacje antykorupcyjne w Polsce.
5. Prawne i pozaprawne konsekwencje korupcji.
6. Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji.
7. Elementy systemu antykorupcyjnego:
a) Zaangażowanie kierownictwa i zintegrowanie zgodności z misją, rola instytucji.
b) Ocena ryzyka korupcyjnego.
c) Elementy procedury – polityka prezentowa i rejestry korzyści.
d) Skuteczna samoocena i monitorowanie zagrożeń korupcyjnych.
e) Misja służby publicznej i budowanie jej etosu.
f) Zasady zapobiegania zagrożeniu korporacyjnemu.
g) Przykłady sytuacji konfliktu interesów i zagrożenia korupcyjnego.
h) Kompetencje i zadania pracowników.
i) Monitorowanie i ocena zgodności.
j) Utrwalanie prawidłowych postaw i budowanie świadomości – szkolenia.
k) Skuteczna samoocena i postępowanie w incydentach korupcyjnych, sankcje.
l) Zarządzanie ryzykiem korupcji na podstawie wytycznych w normie ISO.
m) Zakres polityki antykorupcyjnej (Kodeksu Antykorupcyjnego) – elementy.
n) Pranie pieniędzy – obligatoryjna instrukcja na podstawie art. 83 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – JST jako jednostka współpracująca

Etyka i kultura etyczna w organizacji

1. Etyka w urzędzie:
a) Jawność działania urzędu.
b) Istota etyki w pracy urzędu.
c) Zasady etyczne.
d) Znaczenie etyki zawodowej w kształtowaniu postaw pracowników samorządowych.
e) Wiedza i świadomość etyczna.
f) Szkolenia zespołu – utrwalanie prawidłowych postaw – zapoznawanie zatrudnianych z zasadami odpowiedzialności karnej za nadużycia.
g) Zarządzanie a promowanie postaw etycznych – rola przełożonego.
h) Sygnalista jako część systemu compliance – Dyrektywa (UE) 2019/1937.
2. Polityka Etyczna w ramach organizacji.
3. Kodeks Etyki pracownika samorządowego – elementy.

Radca prawny, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, wdrażaniem procedur sygnalizowania nieprawidłowości, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukończyła z wyróżnieniem kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi. Dysponuje ogromnym doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 15.lutego cena szkolenia to jedyne 279 zł/os!
Przy zgłoszeniu do 01.marca cena szkolenia to jedyne 299 zł/os!

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.