Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Centralny Rejestr Umów

9 czerwca_08:15 - 12:15

369zł(+VAT)

Termin: 09. czerwca Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

1. Formy jawności gospodarowania środkami publicznym a dostęp do informacji publicznej. Skutki wprowadzenia nowelizacji ustawy o finansach publicznych
2. Podmioty zobowiązane do zamieszczania umów w rejestrze.
3. Co to jest rejestr umów? Rola Ministra Finansów. Tworzenie rejestru umów. Kto prowadzi rejestr umów
4. Obowiązki kierowników jednostek sektora finansów publicznych. Upoważnienia do dokonywania wpisów w rejestrze umów. Organizacja jednostek
5. Definicja umowy na gruncie prawa cywilnego. Zawarcie umowy.
6. Informacja publiczna a ustawa o dostępie do informacji publicznej na tle rejestru umów. Kwalifikowanie umów będących informacją publiczną. W jaki sposób procedować przy kwalifikowaniu umów. Umowa jako informacja publiczna,
7. Które umowy podlegają wpisaniu do rejestru, analiza na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej :
a) Umowy w ramach zamówień publicznych
b) Umowy cywilnoprawne, umowy zlecenia, umowy o dzieło
c) Umowy o usługi, umowy sprzedaży
d) Umowy darowizny, umowy najmu
e) Umowy o pracę,
f) Wybór, powołanie
g) Umowy o obsługę prawną,
h) Porozumienia międzygminne
i) Umowy między jednostkami organizacyjnymi
j) Umowy z artystami na gruncie ustawy o działalności kulturalnej
k) Inne umowwy – case study, dyskusja
8. Umowy o pracę z funkcjonariuszami publicznymi, kim jest osoba pełniąca funkcję publiczną, kto nie jest osobą pełniącą funkcję publiczną
– umowy z urzędnikami wykonującymi zadania merytoryczne, pracownicy samorządowi, służba cywilna, umowy z pracownikami technicznymi, umowy z pracownikami obsługi, kadra sprzątająca, konserwatorzy, pracownicy gospodarczy, umowy z nauczycielami i wykładowcami, umowa z opiekunką środowiskową, umowa z pracownikiem socjalnym, umowa z informatykiem , umowa z pracownikami instytucji kultury, umowy z księgową, umowy z kadrową i inne przykładowe umowy, dyskusja, pytania uczestników
9. Procedura kwalifikowania stanowisk celem oceny które z umów będą podlegać wpisowi do rejestru.
10. Czy obowiązek wpisywania umów dotyczy wyłącznie umów zawartych od 1 lipca 2022 r, różne wykładnie, w stosunku do których przychylają się aktualnie praktycy.
11. Wyłączenia z obowiązku wprowadzania do rejestru umów. Czy wprowadzaniu do rejestru podlegają wszystkie umowy zawarte w wyniku rozstrzygnięcia zamówień i konkursów w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
12. Kwota umowy – 500 zł brutto czy netto?
13. Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej z art. 5 ust. 1 do 2 a kwalifikowanie umów do wpisu do rejestru. Ograniczenia ze względu na prywatność, ograniczenia ze względu na informacje niejawne, ograniczenia ze względu na tajemnice ustawowo chronione, ograniczenia ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy.
14. Kwalifikowanie ograniczeń na gruncie danej umowy, zastosowanie art. 8 ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej a dalsze postępowania, jakie elementy wpisać wówczas do rejestru, co z imieniem i nazwiskiem osoby fizycznej.
15. Czy i kiedy faktura to umowa, czy faktura korygująca to zmiana umowy ?
16. Umowy w formie szczególnej, pisemnej, elektronicznej dokumentowej a forma ustna, Czy forma zawarcia umowy ma znaczenie dla jej zamieszczenia w rejestrze?
17. Czy w rejestrze należy zamieszczać umowy zawarte:
w formie ustnej, w formie pisemnej, poprzez e-mail, przez telefon, w formie elektronicznej
18. Umowy w formie aktu notarialnego, z notarialnym poświadczeniem podpisów
19. Umowy zawarte w sposób dorozumiany, w sposób milczący, poprzez przystąpienie do wykonania umowy
20. Jakie informacje zamieszczane są w rejestrze umów? Elementy składowe rejestru umów:
• numer umowy oraz data i miejsce zawarcia umowy, ustalamy miejsce zawarcia umowy i jej datę, brak daty w umowie, podpisanie umowy w różnych datach, brak miejsca zawarcia umowy w umowie
• okres obowiązywania umowy,
• oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron, kto może być przedstawicielem stron
• określenie przedmiotu umowy – jak ustalić
• wartość przedmiotu umowy – jak ustalić
• informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy.
21. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – jak i kiedy wpisać do rejestru
22. Wypowiedzenie umowy – jak i kiedy wpisać do rejestru
23. Odstąpienie od umowy – jak i kiedy wpisać do rejestru
24. Wygaśnięcie umowy – jak i kiedy wpisać do rejestru
25. Uzupełnienia umowy, zmiany umowy, aneksy do umów – jak i kiedy wpisać do rejestru
26. Zmiany i uzupełnienia umów zawartych przed 1 stycznia 2022r.
27. Terminy na zamieszczenie danych w rejestrze.
28. Powszechna dostępność danych z rejestru
29. Wyszukiwanie umów.
30. Kara za naruszenie obowiązku prowadzenia, aktualizacji, udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych.
31. Dyskusja.

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

UWAGA!
Przy zgłoszeniu do 13. maja cena szkolenia
to jedyne 329 zł!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.