Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Centralny Rejestr Umów – nowy obowiązek dla każdej jednostki sektora finansów publicznych – kolejne zmiany systemowe©

15 czerwca_09:00 - 13:00

385zł(+VAT)

Termin: 15. czerwca  Miejsce: on-line Cena: 385 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail:egrygorczuk@res.edu.pl
Cel szkoleniaAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Istota szkolenia:

Od 1 lipca 2022 roku zaczną obowiązywać nowe regulacje zawarte w ustawie o finansach publicznych. Są one konsekwencją uchwalenia ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta w art. 6 wprowadza zmiany do ustawy o finansach publicznych, bowiem pojawia się nowe, teleinformatyczne narzędzie prowadzone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, a mianowicie Centralny Rejestr Umów. Zaniedbania obowiązków polegające na nie wykonywaniu lub nie dopuszczaniu do wykonania obowiązku prowadzenia, aktualizacji, udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru umów są sankcjonowane  odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Obowiązki w tym zakresie dotyczyć będą i małej wiejskiej biblioteki, jak i dużej agencji rządowej.

Po nowelizacji rozwiązań prawnych mamy do czynienia z trzema etapami wprowadzenia obowiązku rejestrowego.

Cel szkolenia i korzyści ze szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia prawidłowo funkcjonującej kontroli zarządczej w swojej jednostce, w szczególności:

 1. Znają zasady funkcjonowania Centralnego Rejestru Umów (CRU);
 2. Wiedzą jakie umowy podlegają ujawnieniu w CRU;
 3. Wiedzą, kiedy obowiązki ujawnienia umowy należy dokonać;
 4. Wiedzą jak powiązać zmianę ustawy o finansach publicznych z ustawą o dostępie do informacji publicznej;
 5. Wiedzą jak ochronić dane osobowe osób fizycznych zawarte w umowie;
 6. Potrafią zidentyfikować ryzyko związane z nieujawnieniem umowy, lub niewprowadzenia danych do CRU;
 7. Znają zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 8. Wiedzą, kiedy i jaka jednostka sektora finansów publicznych będzie zobowiązania do ujawniania umów.

Podczas szkolenia omówione zostają wszystkie aspekty związane z wprowadzenie i funkcjonowanie Rejestru Umów.

Uczestnicy szkolenia uzyskają odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jak określić przedmiot umowy??
 2. Ile wynosi wartość umowy podlegającej ujawnieniu w Rejestrze.
 3. Czy każda umowa powinna być numerowana??
 4. Czy i kiedy wykazujemy umowy o pracę oraz umowy zlecenie i o dzieło z pracownikami własnej jednostki??
 5. Czy do CRU będą wprowadzane aneksy do umów zawartych przed 1 stycznia 2021 roku??
 6. Co z tzw. „fakturami bezumownymi”??
 7. Jak określić wygaśnięcie umowy??
 8. Informacje niejawne i inne prawnie chronione, czyli jakie i kiedy mają zastosowanie???
 9. Czy klasyfikacja budżetowa ma zastosowanie???
 10. Czy umowy techniczne podlegają ujawnieniu??
 11. Czy umowy tzw. parasolowe podlegają ujawnieniu w CRU ??
 12. Jak zmodyfikować wewnętrzne regulacje dotyczące kontroli zarządczej??

 

Grupa docelowa:

Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, skarbnicy / główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych, osoby odpowiedzialne za realizację obowiązku projektowania i wdrożenia systemu kontroli zarządczej, pracownicy, którym powierzono zadania w zakresie kontroli zarządczej;  pracownicy odpowiedzialni merytorycznie za zawieranie umów, inne osoby zainteresowane problematyką kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

 1. Podstawy prawne prowadzenia Centralnego Rejestru Umów (CRU).
 2. Trzy etapy wprowadzenia CRU !!!!! nowe uregulowania !!!!!!!!!!!
 3. Organ właściwy do prowadzenia CRU.
 4. Podmiot obowiązany do wprowadzenia danych z umowy do Rejestru !!! nowe uregulowania !!!!
 5. Zakres umów podlegających ujawnieniu w CRU.
 6. Wyłączenia z obowiązku ujawnienia umów w CRU:
 7. umowy o małej wartości;
 8. umowy dot. zamówień i konkursów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PZP.
 9. Kogo dotyczą obowiązki w zakresie ujawnienia umów – art. 9 ustawy o finansach publicznych.
 10. Zakres danych ujawnianych w CRU.
 11. Wartość ujawnianej umowy !!!!! nowe uregulowania prawne !!!!!!!!!
 12. Nowy delikt odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – istotna treść art. 18ca u.d.f.p. !!!!!!!!!!!!
 13. Umowy cywilne i umowy administracyjne (publiczne).
 14. Umowy: pisemne, dokumentowane, elektroniczne, zawierane w formie szczególnej, umowy ustne i umowy per facta concludentia.
 15. Porozumienia, w tym porozumienia zawierane pomiędzy JSFP.
 16. Umowy w placówkach oświatowych – dot. niepodatkowych należności budżetowych.
 17. Umowy techniczne (umowa o inkaso podatków i opłat, umowa o powołaniu biegłego, umowa o przeniesieniu prawa własności jako formy wygaśnięcia zobowiązania podatkowego).
 18. Pozorny brak umowy; co wtedy ?????????????
 19. Pułapki zastawione na JSFP przez ustawodawcę.
 20. Powiazanie obowiązków w zakresie CRU ze standardami kontroli zarządczej.
 21. Q i A z prowadzącym.

 

freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Trener przeprowadził ok. 85 szkoleń z zakresu kontroli zarządczej, w których uczestniczyło pond 1600 osób zatrudnionych w administracji publicznej.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

 

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.