Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Bieżące problemy w rachunkowości oraz sprawozdawczość za I półrocze 2021 roku w jednostkach sektora finansów publicznych.

8 lipca_10:00 - 15:00

369zł

Termin: 08. lipca Miejsce: BIAŁYSTOK Cena: 369 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska 
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Cel i korzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości za I półrocze  2021 roku w jednostkach sektora finansów publicznych. 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

PROGRAM:

 1. Zmiany w przepisach prawa, nowe obowiązki dla głównych księgowych oraz konieczność wprowadzenia procedur lub dokonania zmian w istniejących regulacjach wewnętrznych.
 2. Poprawne ujęcie w księgach rachunkowych realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rozliczanie efektów na poszczególne obiekty środków trwałych. Ulepszenie środków trwałych a ich remont – konieczność stosowania właściwych pojęć –  doprecyzowanie zapisów w planie
 3. Dochody budżetowe przypisane i nieprzypisane, w tym zasady ewidencji dochodów na podstawie wydanych decyzji, windykacja z uwzględnieniem ewidencji kosztów komorniczych oraz postępowanie z należnościami spornymi i podmiotów upadłych. Tworzenie odpisów aktualizujących w trakcie roku z wyżej wymienionych tytułów.
 4. Sprawozdanie z dochodów budżetowych (Rb-27 lub 27S): wykazywanie należności, potrąceń, dochodów wykonanych, otrzymanych, zaległości i nadpłat. Zasady kontroli poprawności wykazanych danych.
 5. Problemy w ewidencji księgowej i wykazywaniu danych w sprawozdaniach w zakresie realizowanych dochodów z zadań zleconych. Wykazywanie dochodów  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w sprawozdaniu Rb-27ZZ w powiązaniu z ewidencją księgową i danymi wykazywanymi w  sprawozdaniu Rb-27S.
 6. Wydatki budżetowe: różnice między planem a zaangażowaniem. Obowiązki głównego księgowego określone ustawą o finansach publicznych oraz odpowiedzialność za dokonanie wydatku lub zaciągnięcie zobowiązań przekraczających wielkości określone w planie finansowym.
 7. Najczęściej występujące nieprawidłowości w klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków stwierdzane przez instytucje kontrolne.
 8. Zasady rozliczania i kontroli przekazanych dotacji podmiotom dotowanym ze szczególnym uwzględnieniem terminu rozliczeń.
 9. Zasady ewidencji księgowej i rozliczania przedsięwzięć współfinansowanych środkami europejskimi oraz grupowania dokumentacji związanej z realizacją projektów i ich archiwizacja. Najczęściej stwierdzanie nieprawidłowości przez kontrolę zewnętrzną dotyczące realizacji ww. projektów.
 10. Sprawozdania z operacji finansowych (Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN) po zmianie przepisów prawa. Omówienie wzajemnych powiązań (lub braku powiązań) danych wykazywanych w sprawozdawczości budżetowej i sprawozdań z operacji finansowych.
 11. Poprawiane stwierdzonych błędnych zapisów w księgach rachunkowych (z lat poprzednich i bieżącego okresu sprawozdawczego) oraz możliwość dokonywania korekty sprawozdań.
 12. Możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej i odpowiedzialność z tego tytułu.
 13. Omówienie danych niezbędnych do ujęcia w informacji opisowej dla Rady (dysponenta w zakresie  wykonania planu dochodów i wydatków ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej.
 14. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w wyżej wymienionym zakresie prze instytucje kontrolujące.
 15. Pytania i udzielanie odpowiedzi.

Danuta Kubylis: Absolwentka SGH, ukończone Studium Pedagogiczne w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Białymstoku, Studium Podyplomowe „Audyt i Kontrola Wewnętrzna w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych” w Wyższej Szkole Bankowości,  Finansów i Zarządzania w Warszawie, ukończone Studium Prawa Europejskiego w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Pozytywnie zdany egzamin w Ministerstwie Finansów na audytora wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych (na liście audytorów w MF pod nr 57/2004). Praktyk finansów i rachunkowości, ponad 20 lat członek kolegium RIO, powoływana jako biegły do kontroli prowadzonej przez NIK. Od wielu lat prowadząca szkolenia w różnych formach szkoleniowych i kursach dla kierowników i pracowników służb finansowo – księgowych  jednostek sektora finansów publicznych, także wykładowca na studiach podyplomowych adresowanych dla jednostek sektora finansów publicznych na wyższych uczelniach: Uniwersytet w Białymstoku, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie. Obecnie audytor wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

Białystok Sala szkoleniowa ul. Przędzalniana 29.
Przędzalniana 29
Białystok, podlaskie Polska
+ Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.