Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Archiwum zakładowe

11 lipca_09:00 - 15:00

270zł(+VAT)

Termin: 11. lipca  Miejsce: ONLINE Cena: 270 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy
 • Nabycie, zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania dokumentacją oraz wiedzy niezbędnej do zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w kancelarii/archiwum jednostki organizacyjnej
 • Omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem Rozporządzenia RODO, nowej Ustawy ODO i Kodeksu Pracy

Osoby zajmujące się archiwizacją w zakładach oraz prowadzące archiwum zakładowe w urzędach i innych instytucjach, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia. Pracownicy działów administracyjnych, HR, sekretariatów.

1. Podstawowe akty prawne dotyczące zarządzania dokumentacją
a. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983r.
• Objaśnienie najważniejszych założeń Ustawy
• Obowiązujące przepisy
b. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18. Stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
• Normatywy kancelaryjno-archiwalne w teorii – wstęp
• Wyjaśnienie roli normatywów kancelaryjno-archiwalnych w Jednostce
c. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
• Definicja klasyfikowania oraz kwalifikowania
• Kategorie archiwalne
• Materiały archiwalne (kat. A)
• Dokumentacja niearchiwalna (kat. B, BE, Bc)
• Okresy przechowywania dokumentacji

2. Administracja archiwalna w Polsce
• Państwowa sieć archiwalna
• Archiwa zakładowe, a składnice akt
• Kontrola archiwalna w Jednostce (ogólne warunki, procedury, przebieg, zakończenie kontroli)

3. Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt
a. Instrukcja Kancelaryjna
• Systemy kancelaryjne
• Budowa instrukcji kancelaryjnej (teczki rzeczowe, teczki spraw, znak sprawy)
• Instrukcja kancelaryjna, a archiwum zakładowe – obowiązki referentów, a obowiązki archiwisty zakładowego.
b. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
• Rola JRWA w Jednostce
• Akta typowe oraz specyficzne
• Wyjaśnienie systemu klasyfikacji dziesiętnej

4. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
• Lokal archiwum zakładowego (umiejscowienie, wyposażenie, warunki, wymogi)
• Rzeczywiste problemy dotyczące pracy w archiwach/składnicach
• Dodatkowe obowiązki Archiwisty

5. Zadania archiwum zakładowego
a. Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych (zasady przejmowania, odpowiedzialność archiwisty)
• Opis teczki aktowej,
• spis zdawczo-odbiorczy, wykaz spisów
• sygnatura archiwalna
b. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
• Szczegółowa analiza każdego z etapów procesu brakowania dokumentacji niearchiwalnej
• Komisja brakująca i jej wpływ na cały proces.
• Przygotowywanie spisów oraz sporządzanie wniosków
• Ekspertyza oraz zmiana kwalifikacji
c. Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego:
• Szczegółowa analiza każdego z etapów procesu przekazania
• Przygotowanie dokumentacji – mała konserwacja, paginacja
• Przygotowywanie spisów oraz sporządzanie wniosków
d. Udostępnianie dokumentacji
e. Zabezpieczenie danych – pseudonimizacja oraz anonimizacja
f. Skontrum oraz sprawozdanie

6. Porządkowanie dokumentacji
a. Podstawowe pojęcia oraz zasady
b. Proces porządkowania dokumentacji do momentu brakowania/przekazania

7. Zakończenie

Trener, archiwista, zewnętrzny audytor dostępności cyfrowej oraz architektonicznej, Inspektor Ochrony Danych, strateg –  specjalista do spraw wywiadu oraz kontrwywiadu gospodarczego, a także kreowania wizji rozwoju przedsiębiorstw, tworzenia strategii rozwoju oraz tworzenia i wdrażania planów operacyjnych. Służbowo zastępca Dyrektora Generalnego AMP Trainers’ Hub, a także dyrektor zarządzający w firmach sektora prywatnego MŚP.

Na sali szkoleniowej spędził ponad 1900 godzin przeszkalając tym samym ponad 1300 osób – w tym m.in. Pracowników ARiMR, IPN, GDDKiA z zakresu obiegu i archiwizacji dokumentacji, prawa archiwalnego i administracyjnego, redagowania normatywów kancelaryjno-archiwalnych oraz poprawnego redagowania pism urzędowych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do do 27. czerwca cena za szkolenie to 250 zł/os.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.