Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

ARCHIWIZACJA: zarządzanie dokumentacją w jednostkach samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem roli koordynatora czynności kancelaryjnych

10 lutego_09:00 - 13:00

299(+VAT)

Termin: 10. lutego  Miejsce: online Cena: 299 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 888 549 572
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Cel szkoleniaAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy
 • przedstawienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego  zarządzania
 • dokumentacją oraz zmiany w tym zakresie  oraz stosowanie ich
 • w praktyce w celu prawidłowego procesu archiwizowania dokumentów

Pracownicy  merytoryczni samorządowych jednostek organizacyjnych dokonujących czynności kancelaryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem koordynatorów czynności kancelaryjnych w gminach, powiatach, pracownicy prowadzący archiwa zakładowe i składnice akt oraz stanowiska pracy nadzorujące te zagadnienia w jednostkach samorządu terytorialnego.

1.Przedstawienie wybranych zagadnień z aktualnie obowiązujących przepisów
– Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
– Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej,jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
– Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 pażdziernika 2015 w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
2.Uregulowania prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w poszczególnych jednostkach organizacyjnych – aktualność
3.Zarządzanie dokumentacją w procesie aktotwórczym.
4.Rola koordynatora czynności kancelaryjnych
– formy sprawowanego bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywanych czynności kancelaryjnych
5.Czynności kancelaryjne w jednostce organizacyjnej
– obieg dokumentów
– dekretacja przełożonych
znakowanie spraw i rejestracja poszczególnych pism
– tworzenie akt sprawy
– stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt na stanowiskach pracy
6.Kwalifikacja archiwalna dokumentacji
– podstawowe zasady kwalifikacji
– materiały archiwalne – kategoria A
– dokumentacja niearchiwalna
– kategoria B ,BE
7.Porządkowanie dokumentacji na stanowiskach pracy
8.Przekazywanie spraw ostatecznie załatwionych do archiwum zakładowego i składnicy akt
– sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych
– opisywanie teczek aktowych
– przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego i składnicy akt.
9.Organizacja i zadania archiwum zakładowego i składnicy akt w świetle obowiązujących przepisów.
10.Omówienie najczęściej popełnianych błędów przez jednostki organizacyjne w zakresie zarządzania dokumentacją.

Prawnik – praktyk. Doświadczenie zdobyte w pracy w administracji rządowej -Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, w wydziałach-Prawnym, Kontroli i Instruktażu, Organizacyjnym ,Kadr i Szkolenia. Doświadczenie w pracy w administracji samorządowej- Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Szkolenie w ramach Projektu Rozwoju Ośrodków Szkoleniowych Administracji Publicznej w Polsce organizowane przez Uniwersytet w Leuven Public Management Center w Belgii. Pierwsze szkolenie dla pracowników nowozatrudnionych z zakresu kodeksu postepowania administracyjnego przeprowadzone w 1986,następne dla pracowników odbywających aplikację administracyjną.
Od 2000 roku wykładowca autorskich programów dla pracowników administracji publicznej. Opracowała i realizowała programy z zakresu:
– praktycznego stosowania kodeksu postępowania administracyjnego;
– praktyczne stosowanie instrukcji kancelaryjnej w gminach, powiatach, urzędach marszałkowskich, wojewódzkich, ministerstwach, urzędach centralnych;
– profesjonalnej obsługi interesantów;
– zasad korespondencji urzędowej;
– funkcjonowania kontroli wewnętrznej;
– przygotowania dokumentacji do elektronicznego obiegu;
– roli kadry kierowniczej w organizacji i i funkcjonowaniu urzędów, jednostek organizacyjnych;
– jak postępować ze skargami i wnioskami oraz petycjami.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 27. stycznia cena jedyne 279 zł/os

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.